676/1967

Given i Helsingfors den 29 december 1967.

Penningautomatförordning.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde stadgas med stöd av 7 § lotterilagen den 1 september 1965 (491/65):

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

Med penningautomat avses i denna förordning spelautomat och annan spelanordning, som mot betalning ställes till allmänhetens förfogande varvid spelaren genom att använda den såsom vinst kan erhålla penningar eller spelmärken, som kunna växlas till penningar eller varor.

I 3 § 4 mom. lotterilagen avsedd offentligt rättslig förening, som kan beviljas tillstånd att ställa i 1 mom. nämnda spelautomater och andra spelanordningar mot betalning till allmänhetens förfogande, är Raha-automaattiyhdistys vars svenska namn är Penningautomatföreningen.

2 §.

Tillstånd att hålla spelautomat skall sökas hos länsstyrelsen.

3 §.

Spelautomat må hållas endast på plats, där tillsyn över dess användning kan utövas.

Den som icke fyllt 18 år och som icke har förvärvsarbete, må använda penningautomat endast i närvaro av fullvuxen person av samma familj.

4 §.

Högsta beloppet av den vinst, som på en gång må utfalla genom penningautomat, fastställes av ministeriet för inrikesärendena.

2 kap.

Penningautomatföreningen.

5 §.

Penningautomatföreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhetsområde hela landet.

Föreningen äger rättsfönnåga. Fast egendom må dook av föreningen förvärvas och ägas endast med ministeriets för inrikesärendena begivande.

6 §.

Föreningen har till ändamål att anskaffa medel för i 3 § 4 mom. lotterilagen nämnda behov genom att ställa penningautomater till allmänhetens förfogande. För förverkligande av sitt ändamål äger föreningen rätt att även bedriva verksamhet, som ansluter sig till hållandet av penningautomater och tillverkningen av sådana.

Med ministeriets för inrikesärendena begivande må föreningen bedriva i 1 mom. avsedd verksamhet även med automater och spelanordningar av annat slag.

7 §.

Medlemmar i föreningen må vara riksomfattande samfund och stiftelser, eller samfund och stiftelser, som inom sitt verksamhetsområde annars intaga en central ställning, och vilka jämlikt 29 § kunna erhålla understöd av föreningens avkastning.

Medlem, som genom sitt förfarande i eller utom föreningen väsentligt försvårat föreningens verksamhet, må uteslutas.

Ansökningar om medlemskap som inkommit senast en månad före föreningens möte skola av styrelsen föreläggas mötet, som besluter angående antagande och uteslutande av medlem.

8 §.

Medlemmarna erlägga icke medlemsavgift till föreningen och uppbära icke vinst av dess verksamhet.

9 §.

Organ för föreningen äro föreningsmötet samt styrelsen och dess arbetsutskott. Därjämte har föreningen en verksamhetsledare.

Föreningens styrelse må kalla representanter för de samfund och stiftelser som uppburit understöd av föreningens avkastning att såsom föreningens rådgivande delegation behandla av styrelsen framlagda frågor.

10 §.

Föreningens vårmöte hålles senast i april och höstmöte senast i december på dag som bestämmes av styrelsen.

Extra möte äger rum, då styrelsen finner det av behovet påkallat eller minst en tiondedel av medlemmarna för uppgivet ärende skriftligt yrkar därpå hos styrelsen.

11 §.

Kallelse till föreningens möte tillställes medlemmarna genom rekommenderat brev, som avsänts senast två veckor före mötet.

Kallelsen skall innehålla uppgift om de ärenden, som skola behandlas vid mötet.

12 §.

Vid föreningens möte tillkommer medlem en röst. Samma person må företräda endast en medlem.

Medlemmarna av föreningens styrelse samt verksamhetsledaren äga yttranderätt men icke rösträtt vid möte och må icke företräda medlem av föreningen.

13 §.

Föreningens möte öppnas av styrelsens ordförande. På honom ankommer att konstatera, att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört, samt att låta förrätta val av ordförande för mötet.

Till protokolljusterare väljas två representanter för medlemmarna.

14 §.

Vid höstmötet:

1) godkännes verksamhetsplan och budget för följande kalenderår;

2) bestämmes styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden för följande kalenderår;

3) väljes i enlighet med 16 § medlemmar och suppleanter i styrelsen;

4) väljes, förutom i 25 § nämnda revisorer, för granskning av det följande räkenskapsårets räkenskaper en revisor och en suppleant för denne; samt

5) handläggas övriga i kallelsen nämnda ärenden.

15 §.

Vid vårmötet:

1) föredrages årsberättelsen och bokslutet över det föregående året samt revisorernas berättelse;

2) beslutes om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga; samt

3) handläggas övriga i kallelsen nämnda ärenden.

16 §.

Föreningens styrelse består av en av statsrådet tillsatt ordförande samt elva ordinarie medlemmar och elva suppleanter, vilka samtliga valjas för tre kalenderår.

Av dessa förordnar socialministeriet två ordinarie medlemmar och två suppleanter samt ministeriet för inrikesärendena, undervisningsministeriet och finansministeriet envar en ordinarie medlem och en suppleant i styrelsen. Den av ministeriet för inrikesärendena förordnade medlemmen är tillika viceordförande.

De övriga sex ordinarie medlemmarna och suppleanterna i styrelsen utses av föreningsmöte, likväl så, att av de ordinarie medlemmarna endast tre kunna vara sådana, som varit styrelsemedlemmar under föregående mandatperiod eller representera samfund eller stiftelse, som under nämnda tid varit representerad i styrelsen.

Av de av föreningsmöte utsedda ordinarie styrelsemedlemmarna må samma person eller person som företräder samma samfund eller stiftelse vara styrelsemedlem oavbrutet högst två mandatperioder räknat från och med ingången av år 1965.

17 §.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutför, då ordföranden och fem övriga medlemmar äro närvarande. Behandlas i styrelsen beredning av beviljande av i denna förordning avsett understöd, utanordnande av sådant eller kontroll över understöds användning, skall, ordföranden inberäknat, åtminstone lika många av staten förordnade medlemmar som av föreningsmöte utsedda medlemmar vara närvarande.

Viceordföranden handhar ordförandens uppgifter vid jäv eller förfall för denne.

18 §.

Styrelsen företräder föreningen samt leder dess verksamhet och utövar tillsyn däröver.

På styrelsen ankommer särskilt att:

1) verkställa föreningsmötes beslut;

2) draga försorg om utvecklandet av föreningens verksamhet och bevaka dess rätt och fördel;

3) sköta föreningens ekonomi och medel;

4) besluta om ersättning för uppställande av automat;

5) förordna i enlighet med 20 § tre medlemmar i arbetsutskottet;

6) antaga och entlediga föreningens verksamhetsledare samt bestämma hans lön;

7) antaga och entlediga föreningens övriga funktionärer samt bestämma deras lön, förutom då styrelsen hänskjutit denna uppgift till arbetsutskottet;

8) fastställa instruktion för verksamhetsledaren och föreningens övriga funktionärer;

9) uppgöra föreningens årsberättelse och bokslut, överlämna räkenskaperna till revisorerna samt förelägga föreningens vårmöte årsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen jämte eget utlåtande;

10) hos statsrådet göra framställning angående storleken av det belopp som enligt 29 § skall utdelas såsom understöd;

11) på grund av i 31 § nämnda ansökningar och efter att ha hört sakkunniga hos statsrådet göra framställning om fördelningen av medlen; samt

12) draga försorg om tillsynen över understödens användning.

19 §.

Vid styrelsens möte fört protokoll justeras av ordföranden för mötet och en av mötet utsedd styrelsemedlem.

Medlem, som icke omfattat beslutet, äger rätt att få sin avvikande åsikt intagen i protokollet.

20 §.

Till föreningens styrelses arbetsutskott hör ordföranden, av ministeriet för inrikesärendena och socialministeriet förordnade medlemmar samt de tre av föreningsmötet utsedda medlemmarna, som styrelsen därtill förordnar. Arbetsutskottet är beslutfört, då förutom ordföranden och viceordföranden tre övriga medlemmar äro närvarande.

21 §.

Arbetsutskottet sköter föreningens löpande ärenden, handlägger preliminärt de ärenden, som skola föreläggas styrelsen och handhar övriga ärenden, som styrelsen ombetrott utskottet.

22 §.

På verksamhetsledaren ankommer att i enlighet med av styrelsen fastställd instruktion leda föreningens verksamhet, dirigera och övervaka övriga funktionärers arbete, bereda ärenden, som skola behandlas av styrelsen och arbetsutskottet samt verkställa dessas beslut.

23 §.

I föreningens organ fattas beslut med enkel röstmajoritet. Falla rösterna lika, avgör ordförandens röst; vid val avgör dock lotten.

24 §.

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande var för sig tillsammans med någon annan av styrelsens ordinarie medlemmar eller med verksamhetsledaren.

Föreningens styrelse må befullmäktiga verksamhetsledaren och annan funktionär att tillsammans med någon, annan funktionär underteckna handlingar rörande automaternas placering och andra vid skötseln av de löpande ärendena erforderliga handlingar.

Stämning och annat meddelande skall anses ha kommit föreningen till hända, då det tillställts någon i 1 mom. nämnd person.

Styrelsen för en förteckning över i 1 och 2 mom. avsedda personer. Denna förteckning publiceras årligen i officiella tidningen och ur densamma lämnas uppgifter och utdrag åt dem som önska erhålla sådana.

25 §.

Förutom av föreningsmötet utsedd revisor och dennes suppleant förordnar socialministeriet och statens revisionsverk vardera en revisor och en suppleant.

26 §.

Över föreningens hushållning föres bok enligt allmänna bokföringsprinciper.

Inkomsterna uppbäras och utgifterna betalas, såvitt möjligt, med anlitande av postgirot. Föreningens penningmedel skola vara insatta på föreningens konto i Postsparbanken.

Föreningens utgifter bestridas med inkomster av dess verksamhet.

Föreningens räkenskaper avslutas kalenderårsvis och lämnas före utgången av februari månad jämte den av styrelsen avfattade årsberättelsen till revisorerna för granskning.

Revisorerna skola inom en månad efter det att räkenskaperna lämnats till dem för granskning avgiva revisionsberättelse till styrelsen, som förelägger denna för årsmötet.

27 §.

Styrelsemedlem och annan funktionär i föreningen ansvarar för skada, som han genom vårdslöshet eller mot lag eller förordning stridande verksamhet tillskyndat föreningen.

28 §.

Upphör föreningen med sin verksamhet, fördelar statsrådet dess medel såsom understöd åt sådana samfund och stiftelser, vilka jämlikt denna förordning må tilldelas understöd av föreningens avkastning.

3 kap.

Användningen av penningautomatföreningens avkastning.

29 §.

I statsförslaget intages årligen ett anslag, som uppskattas motsvara föreningens nettoavkastning för föregående år. Nettoavkastningen av föreningens verksamhet samt för ny fördelning returnerade understödsmedel fördelas av statsrådet på föredragning från socialministeriet en gång om året såsom understöd åt allmännyttiga samfund och stiftelser med rättsförmåga, vilkas verksamhet omfattar:

1) främjande av folkhälsan;

2) stödjande av barnskyddet;

3) vården om sinnesdefekta;

4) stödjande av åldringsvården;

5) stödjande av invalid vården;

6) utvecklande av ungdomsfostran;

7) förberedelse för skyddande och räddande av människoliv vid katastrofer; eller

8) anskaffande eller upprätthållande av för alla öppna semesterplatser eller därmed jämförligt främjande av möjligheter till semesterfirande.

Understöd må dock icke beviljas för utgifter, vilkas bestridande enligt lag eller eljest uppenbart ankommer på staten, kommun eller religiöst samfund.

Statsrådet äger rätt att något år enligt prövning lämna högst 20 procent av nettovinsten för det föregående året ofördelad. Ofördelat belopp skall utdelas under de närmast följande fem åren antingen i samband med i 1 mom. avsedd fördelning av understöd eller skilt. Beslut om storleken av det belopp som skall fördelas kan på förslag av föreningens styrelse fattas redan innan föreningens styrelse enligt 18 § 2 mom. 11 punkten framställer detaljerat förslag om fördelningen av nettovinsten.

Statsrådet kan i undantagsfall bevilja förskott på understödet, vilket beaktas såsom avdrag vid beviljande av understöd.

30 §.

Föreningen skall kvartalsvis inom en månad från utgången av kvartalet i förskott till social ministeriet redovisa ett belopp, som motsvarar föreningens uppskattade nettoavkastning för ifrågavarande kvartal. Meddelande om redovisningen skall inom samma tid översändas till ministeriet för inrikesärendena.

Nettoavkastningens överskott bör redovisas till socialministeriet inom en månad, räknat från bokslutets fastställande, varvid ovan nämnda förskott bör beaktas. Meddelande om redovisningen bör inom samma tid översändas till ministeriet för inrikesärendena.

31 §.

Ansökan om understöd, som riktas till statsrådet, skall före utgången av januari månad ingivas till socialministeriet. Ansökan skall uppgöras på av ministeriet fastställd blankett och som stöd för densamma skall i blanketten nämnd utredning företes.

32 §.

Det ankommer på föreningen att bistå socialministeriet genom att i enlighet med ministeriets direktiv övervaka användningen av medlen. I detta syfte äger föreningen rätt att låta granska understödstagares medelsförvaltning och bokföring i dess helhet.

Föreningen skall årligen inom april månad till socialministeriet ingiva berättelse angående övervakningen av understöden för föregående år.

4 kap.

Särskilda stadganden.

33 §.

Olovligt hållande av penningautomat och främjande av sådan verksamhet straffas såsom i lotterilagen är stadgat.

34 §.

Föreningens verksamhet övervakas av ministeriet för inrikesärendena, dock skall användningen av penningautomatmedlen övervakas av socialministeriet. Kostnaderna för över valt n in gen erläggas av föreningens medel enligt av ministeriet fastställda grunder.

35 §.

Förslag till ändring av denna förordning må icke framställas innan föreningen beretts tillfälle att avgiva utlåtande i saken.

Föreningen äger rätt att göra framställningar om ändring av denna förordning. Avser framställningen föreningens upplösning, skall den grunda sig på beslut av två av föreningens efter varandra med minst en månads mellantid hållna möten, vid vilka besluten fattats med en majoritet av tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

36 §.

Statsrådet utfärdar vid behov närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna förordning.

37 §.

Genom denna förordning upphäves penningautomatförordningen den 2 mars 1962 (193/62) jämte däri senare gjorda ändringar och förordningen den 10 december 1965 om förlängning av giltighetstiden för penningautomatförordningen (643/65).

Helsingfors den 29 december 1967.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
S. Suortianen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.