585/1967

Given i Helsingfors den 22 december 1967.

Lag om meteorologiska institutet.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Meteorologiska institutet har till uppgift att införskaffa tillförlitliga uppgifter om Finlands klimat och att handhava väderlekstjänsten med beaktande särskilt av vårt lands näringslivs och den allmänna säkerhetens fordringar, samt att utföra meteorologiska undersökningar. Meteorologiska institutet har vidare till uppgift att utföra geomagnetisk kartläggning av Finland och undersöka geomagnetismen samt andra därtill nära anslutna geofysikaliska fenomen.

Meteorologiska institutet är underställt ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena.

2 §.

Vid meteorologiska institutet må finnas överdirektörs-, direktörs-, avdelningschefs-, specialforskar-, byråchefs-, övermeteorolog-, meteorolog- och bibliotekarietjänster samt kamrers-, förbindelsechefs-, laboratoriemästar-, radiotelegrafist-, väderlekstekniker-, kanslist-, bokförar-, undersökningsbiträdes-, telegrafist-, byråbiträdes-, äldre vaktmästar-, vaktmästar- och gårdskarlsbefattningar.

Överdirektörs- och direktörstjänsterna äro tjänster med avtalslön. Tjänsterna och befattningarna må vara av olika klass.

Vid meteorologiska institutet må även finnas extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer samt personal i arbetsavtalsförhållande.

3 §.

Meteorologiska institutet äger rätt att uppbära avgift för begärda utredningar, undersökningar och utlåtanden samt andra tjänster enligt i lagen den 17 oktober 1942 om grunderna för avgifter, som skola erläggas för särskilda myndigheters expeditioner och tjänsteförrättningar (806/42), stadgade allmänna grunder, enligt vad genom förordning närmare stadgas.

4 §.

Meteorologiska institutet har rätt att mottaga donationer för sin verksamhet.

5 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968, och genom densamma upphäves lagen den 1 juli 1965 om avgifter till meteorologiska centralanstalten (388/65).

I denna lag nämnda tjänster och befattningar må inrättas före lagens ikraftträdande.

Vid denna lags ikraftträdande Överföres innehavare av tjänst eller fast befattning vid meteorologiska centralanstalten med iakttagande av stadgad ordning till för honom lämplig tjänst eller befattning vid meteorologiska institutet eller uppföres på indragningsstat, om vederbörande icke på nämnda sätt överföres till ovan avsedd tjänst eller befattning. Genom förordning må i denna lag nämnda tjänster och befattningar inom ramen för statsföretaget inrättas vid meteorologiska institutet även så, att redan förefintliga tjänster och befattningar, utan att den för dessa utgående egentliga avlöningen minskas, endast med avseende på benämningen ombildas till i denna lag nämnda tjänster eller befattningar, varvid innehavaren av tjänst eller befattning med den tidigare benämningen övertager den ombildade tjänsten eller befattningen. Motsvarar tjänst eller befattning både med avseende å benämningen och uppgifterna den förutvarande tjänsten eller befattningen, överföres innehavaren av den sistnämnda tjänsten eller befattningen, då denna lag träder i kraft, till innehavare av i denna lag nämnd motsvarande tjänst eller befattning.

Ovan i 2 mom. avsedda tjänster och befattningar må besättas före denna lags ikraftträdande. Likaså må före denna lags ikraftträdande extraordinarie befattningar vid meteorologiska institutet besättas och även andra åtgärder vidtagas för att verkställandet av lagen skall kunna påbörjas, då den träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1967.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Lars Lindeman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.