547/1967

Given i Helsingfors den 15 december 1967.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 155 § beskattningslagen den 12 december 1958 (482/58), varjämte lagens 3 § 2 mom., 30 §, 36 § 2 mom., 37 § 6 mom., rubriken för V avdelningen 3 kap., 66 och 67 §§ ävensom 68 och 90 §§, sådana de delvis ändrade lyda i lagen den 4 juli 1963 (374/63), samt 136 § 2 mom., sådan den lyder i lagen den 4 juli 1963 (368/63) skola erhålla följande ändrade lydelse samt till lagens 37 § fogas ett nytt 7 mom. och till 46 § en ny 8 punkt samt till lagen nya 35 a, 43 a och 68 a §§ som följer:

3 §.

Skattskyldig, som bedriver skogshushållning, ansvarar såsom för egen skatt för familjemedlems, medlems eller delägares på grund av inkomst fastställda skatt och folkpensionspremie till den del, som motsvarar den andel värdet av det till förmån för den skattskyldiges skogshushållning utförda arbetet utgör av det totala beloppet av familjemedlemmens, medlemmens eller delägarens inkomster.


30 §.

I handläggningen i länsrätten av nedan i 90 § avsedda besvär rörande skatteklassificering deltaga två extra ledamöter, som jämte personliga suppleanter förordnas av statsrådet för en period av fem år. Av dessa ledamöter och suppleanter bör den ena hava avlagt lantmäteriingenjörs- och den andra forstmästarexamen.

35 a §.

Skattskyldig, som under skatteåret haft inkomst av lantbruk, skall till sin skattedeklaration foga förteckning över de huvudsakliga köparna av lantbruks- och trädgårdsprodukter samt husdjur under skatteåret.

36 §.

Angående inkomst av skogsbruk och renskötsel skola sådana uppgifter avgivas, som erfordras för i lag stadgad uppskattning av sådan inkomst.

37 §.

Genom förordning må likaså bestämmas, att skattskyldig, som har inkomst av fastighet eller fiske eller av annan verksamhet än näring, rörelse eller yrke och som icke enligt allmän lag är bokföringsskyldig, skall föra bok, av vilken hans inkomster och de utgifter, som skola beaktas vid beskattningen, i tidsföljd tillförlitligt framgå, samt närmare föreskrifter givas angående bokföringsmetoden härvid och angående de inkomstverifikationer, som skola användas, liksom även därom, vad sådan skattskyldig i övrigt har att beakta i fråga om sin skattedeklaration.

Skattskyldig, som driver lantbruk, skall om sina inkomster och utgifter göra sådana anteckningar som i förordning närmare stadgas.

43 a §.

Skattskyldig, som driver gårdsbruk, skall på uppmaning av i 40 § avsedd myndighet eller för detta ändamål förordnad inspektör på lägenheten för granskning förete eller till skattebyrå för granskning insända kvitton över försäljningar av lantbruksprodukter och inköp av -förnödenheter ävensom alla övriga verifikationer och handlingar, som kunna tjäna till ledning vid hans beskattning eller vid handläggningen av hans besvär över beskattningen, samt på lägenheten tillåta inspektion av lantbrukslager och övrig lantbruksegendom.

46 §.

Nedannämnda myndigheter, personer och samfund skola på anmaning av myndighet, som avses i 40 §, meddela:


8) de mängder lantbruks- och trädgårdsprodukter samt djur, som köpare av lantbruks- och trädgårdsprodukter under skatteåret köpt av idkare av lantbruk, samt de av honom för dem erlagda eller säljaren gottskrivna priserna.

3 kap.

Skatteklassificering och intäkfsgrunder.

66 §.

För beskattningen skola brukningsenhets ägor uppmätas och skogsmark klassificeras enligt vad i förordning närmare stadgas (skatteklassificering).

Om verkställande av skatteklassificering i kommun samt om vem som skall ombetros uppdraget att utföra detta arbete förordnar finansministeriet efter att hava hört kommunens fullmäktige.

På finansministeriet ankommer att övervaka verkställigheten av skatteklassificeringen. Kommunens fullmäktige skola utse en kommission för att enligt av finansministeriet utfärdade föreskrifter biträda vid denna övervakning.

67 §.

Då skatteklassificering verkställts i kommun, skall skattedirektören vid lämplig årstid framlägga de därvid uppgjorda handlingarna och kartorna till de skattskyldigas påseende för en tid av sextio dagar från och med den dag, då saken kungjorts, på sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöras.

68 §.

Skatteklassificering, som enligt 67 § varit framlagd till de skattskyldigas påseende, skall med bindande verkan första gången lända till efterrättelse vid beskattningen kalenderåret efter det, då tiden för framläggandet utgick. Har på statens eller kommuns vägnar på sätt nedan i 90 § stadgas yrkats, att skatteklassificering i sin helhet skall upphävas, skall den likväl lända till efterrättelse först vid beskattningen kalenderåret efter det, då den vunnit laga kraft. Ändrar länsrätten på grund av besvär för någon fastighets del vid beskattningen redan tillämpad skatteklassificering, skall motsvarande rättelse av beskattningen verkställas medelst skattenämndens beslut eller, om beskattningen icke vunnit laga kraft, i samband med det avgörande, som fattas på grund av ändringssökandet.

Avvikelse från skatteklassificering skall likväl ske vid beskattningen, då det befinnes, att räknefel eller därmed jämförligt misstag skett eller att förändring i fråga om arealen för fastighets skogsmark inträffat efter det skatteklassificeringen verkställts. Avvikelse från skatteklassificering skall likaså ske, om de faktorer, som inverka på avkastningen av skogsmark, förändrats på ett sådant sätt, att avkastningen av skogsmarken ökats eller minskats med minst fem procent.

68 a §.

Skattenämnd skall före den 15 november uppgöra förslag till intäktsgrunder för beskattningen av inkomster av skogshushållning för det löpande skatteåret samt, om kommunen är belägen på område, inom vilket renskötsel i enlighet med därom utfärdade stadganden får bedrivas, för beskattningen av inkomster av renskötsel för det renskötselår, som utlöpt under sagda år. Skattenämndens förslag till intäktsgrunder skall ofördröjligen insändas till statsrådet samt framläggas till de skattskyldigas påseende på lämplig plats inom kommunens område för en tid av fjorton dagar från och med den dag, då saken kungjorts, på sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöras.

Skattskyldig äger rätt att göra påminnelse mot förslaget genom skrift, som inom fjorton dagar från den dag, då förslaget framlagts till de skattskyldigas påseende, skall ingivas till skattebyrån. Skattedirektören skall på påminnelseskriften anteckna, när den ingivits till skattebyrån, samt ofördröjligen insända den till statsrådet med bifogande av skattenämndens utlåtande med anledning av påminnelsen samt utredning om den dag, då skattenämndens förslag framlades till påseende.

Statsrådet skall efter att hava inhämtat vederbörande länsstyrelses utlåtande om förslaget fastställa intäktsgrunderna så, att beskattningen blir rättvis och i hela riket enhetlig.

90 §.

Den som icke nöjes åt skatteklassificering av brukningsenhet, som han äger eller innehar, må söka ändring däri hos länsstyrelsen i det län, där fastigheten är belägen. Ändringssökande skall ske skriftligen och besvärsskriften tillställas vederbörande skattebyrå eller länsstyrelse inom den tid, under vilken skatteklassificeringen jämlikt stadgandet i 67 § är framlagd till påseende i kommunen. På statens vägnar äro skatteinspektör och statsombud samt på kommunens vägnar kommunalombud och kommunens styrelse berättigade att inom samma tid söka ändring i skatteklassificeringen av lägenhet eller att yrka, att skatteklassificeringen helt skall upphävas.

Länsrätten skall med anledning av i 1 mom. avsett ändringssökande, såvida icke besvären omedelbart avvisas eller såsom uppenbart obefogade förkastas, införskaffa utlåtande av den, som verkställt skatteklassificeringen, samt på grund av besvär på statens eller kommunens vägnar bereda brukningsenhetens ägare eller innehavare samt på grund av besvär av denne stats- och kommunalombudet tillfälle att avgiva skriftligt bemötande. Länsrätten eller två eller flere av densamma förordnade ledamöter av rätten eller i 30 § nämnd extra ledamot skall dessutom verkställa syn på fastigheten, då detta med hänsyn till sakens beskaffenhet befinnes nödvändigt.

Länsrätten skall på yrkande, som framförts på statens eller kommunens vägnar, upphäva skatteklassificeringen i dess helhet, då denna befinnes vara så felaktig eller bristfällig, att dess tillämpning skulle förorsaka en väsentligt ojämn beskattning.

Länsstyrelsens utslag i ärende, som avses i denna paragraf, är slutligt.

136 §.


Av de årliga kostnader, som avses i 1 mom., svara staten och vederbörande kommun vardera för 41 procent, folkpensionsanstalten för 12 procent och evangelisk-luthersk församling för 6 procent. Kostnader, för vilka ansvaras enligt dessa grunder, äro bland annat kostnaderna för skatteklassificering av brukningsenheter, för årligt underhåll av skattebyrås inredning och kontorsmaskiner samt för blanketter och andra trycksaker, som använts i skattebyrån eller av denna utdelats till allmänheten. Skulle kommuns andel av kostnaderna, andelen av de av skatteklassificeringen av brukningsenheter förorsakade utgifterna icke medräknad, stiga till ett högre belopp än 0.28 penni för varje skattöre, som uttaxerats vid den under samma är verkställda kommunalbeskattningen, svarar staten till sagda del för andelen. Höra flere kommuner eller församlingar till ett och samma skattedistrikt, svara de för sin andel i förhållande till antalet mantalsskrivna invånare, dock så att för kommunernas och församlingarnas andel av kostnaderna för skatteklassificeringen svara endast de kommuner och församlingar, på vilkas område skatteklassificeringar förrättats.Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen av inkomst och förmögenhet för år 1968.

Helsingfors den 15 december 1967.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Finansminister
Mauno Koivisto.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.