374/1967

Given i Nådendal den 18 augusti 1967.

Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 1 § 1 mom. 10 punkten lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22), sådan den lyder i lagen den 4 december 1953 (481/53), lagens 3 § 1 mom. 1, 4 och 11 punkterna sådana de lyda i lagen den 9 mars 1951 (131/51), samt 4 § erhålla följande ändrade lydelse:

1 §.

För handhavandet av den allmänna styrelsen och de olika förvaltningsgrenarna skola i statsrådet finnas tio ministerier, nämligen:


10. Social- och hälsovårdsministeriet.


3 §.

Av ärenden, som. ankomma på statsrådet, handlägger:

statsrådets kansli, som underlyder statsministern, ärenden, vilka angå av riksdag föranledda formella åtgärder, statsrådet samt ordningen för ärendenas handläggning i statsrådet samt sådana övriga ärenden, vilka skola behandlas av statsrådet, men vilka icke hänföra sig till något ministeriums verksamhetsområde;


ministeriet för inrikesärendena ärenden, som angå allmän ordning och säkerhet, länsförvaltningen, kommunalförvaltningen, planläggnings- och byggnadsväsendet, bostadsproduktionen och bostadsförhållandena, brandväsendet, befolkningsskyddet och gränsbevakningsväsendet;


social- och hälsovårdsministeriet ärenden, som angå arbetsförhållanden och skydd i arbete, social- och privatförsäkring, hälso- och sjukvård samt apoteksväsendet, socialvård och sociala understöd, nykterhetsarbete och alkoholdrycker, pris och prisövervakning samt andra sociala frågor, försåvitt de icke ankomma på annat ministerium; samt


4 §.

Uppstår tvivel om på vilket ministerium det ankommer att handlägga visst ärende, avgöres frågan av statsrådet. Statsrådet må även besluta vilket ministerium som skall handlägga sådant vittbärande eller principiellt viktigt ärende som berör flera än ett ministeriums verksamhetsområde.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1968. Vad i ärenden angående hälso- och sjukvård samt apoteksväsendet är stadgat eller föreskrivet beträffande ministeriet för inrikesärendena gäller efter denna lags ikraftträdande på motsvarande sätt social- och hälsovårdsministeriet.

I ministeriet för inrikesärendena anhängiga ärenden angående hälso- och sjukvård samt apoteksväsendet överföras vid denna lags ikraftträdande till social- och hälsovårdsministeriet.

Vad annorstädes är stadgat om socialministeriet skall efter denna lags ikraftträdande äga motsvarande tillämpning på social- och hälsovårdsministeriet.

Vid denna lags ikraftträdande överföras med iakttagande av stadgad ordning vederbörande innehavare av tjänst eller fast befattning vid ministeriet för inrikesärendena till motsvarande för honom lämpad tjänst eller befattning vid social- och hälsovårdsministeriet eller, om han icke på sagda sätt överföres till ovan avsedd eller annan för honom lämplig tjänst eller befattning, uppföres på indragningsstat.

Ovan avsedda tjänster och befattningar vid social- och hälsovårdsministeriet må i nämnd ordning besättas före denna lags ikraftträdande. Likaså må före denna lags ikraftträdande även andra sådana åtgärder vidtagas som påkallas av överföringen av ärendena angående hälso- och sjukvård samt apoteksväsendet från ministeriet för inrikesärendena till social- och hälsovårdsministeriet.

Nådendal den 18 augusti 1967.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Statsminister
Rafael Paasio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.