657/1966

Given i Helsingfors den 16 december 1966.

Lag om gårdsbrukets utvecklingsfond.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Kolonisationsfonden ändras till gårdsbrukets utvecklingsfond.

2 §.

Gårdsbrukets utvecklingsfond bildas av de medel, som tillhört kolonisationsfonden, samt medel, som i statsförslaget överföras till fonden, ävensom genom fondens verksamhet influtna medel.

Gårdsbrukets utvecklingsfond förvaltas av kolonisationsstyrelsen under lantbruksministeriets överinseende.

3 §.

Angående användningen av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel till främjande av verksamhet till förmån för gårdsbruket och dess utvecklande stadgas särskilt. Fondens medel må inom de gränser riksdagen i samband med statsförslaget bestämmer användas även för andra ändamål, som avse gårdsbrukets utvecklande.

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel skola på ett för samhället och folkhushållningen ändamålsenligt sätt användas till främjande av anskaffning och tilldelning av tillskottsområde och sammanslagning av icke livsdugliga lantbrukslägenheter samt till förhindrande av menlig splittring av lägenheter ävensom eljest till förbättrande av förutsättningarna för ett lönsamt gårdsbruk på redan förefintliga lägenheter.

Medel ur fonden må användas även för inlösen till staten av lägenheter och områden, som sålts på exekutiv auktion, i enlighet med vad därom särskilt stadgas, samt för förvärv till staten av lägenheter och områden till tryggande av staten tillkommande fordran.

4 §.

Årlig dispositionsplan för gårdsbrukets utvecklingsfond fastställes av statsrådet. I dispositionsplanen skola medel anvisas särskilt för investeringsutgifter och särskilt för konsumtionsutgifter. Till konsumtionsutgifter räknas utgifter, vilka helt eller delvis äro slutliga utgifter.

Såsom konsumtionsutgifter utbetalade belopp avföras från räkenskaperna genom minskning av kapitalet i enlighet med vad kolonisationsstyrelsen varje år beslutar.

5 §

Statsrådet beslutar med beaktande av gårdsbrukets utvecklingsfonds ställning och uppgifter, huruvida och i vilken mån medel ur fonden må överföras till statsverket.

6 §.

Hör köpeskilling eller annan statens fordran endast delvis till gårdsbrukets utvecklingsfond, upptagas uppburna avkortnings- och räntebelopp i sin helhet som inkomst till gårdsbrukets utvecklingsfond till dess fondens fordran är till fullo betald.

7 §.

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas av statsrådet.

8 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967, och genom densamma upphävas lagen den 6 november 1936 om kolonisationsfonden (333/36), 28 § 2 och 3 mom. samt 32 § jorddispositionslagen av den 16 augusti 1958 (353/58) samt 8 mom. i 13 § lagen om åtgärder, anslutna till kolonisationslagstiftningens upphävande, sådant detta lagrum lyder i lagen den 21 december 1962 (629/62).

Från kolonisationsfondens räkenskaper avföras i bokslutet för år 1966, i enlighet med vad kolonisationsstyrelsen beslutar, genom minskning av fondens kapital sådana såsom kolonisationsfondens medel bokförda belopp, vilka helt eller delvis stanna staten till last såsom slutlig utgift.

Vad annorstädes i lag är stadgat om kolonisationsfonden, tillämpas efter denna lags ikraftträdande på gårdsbrukets utvecklingsfond.

Helsingfors den 16 december 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Lantbruksminister
Nestori Kaasalainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.