642/1966

Given i Helsingfors den 16 december 1966.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

På föredragning av socialministern ändras 8 § och 11―16 §§ förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/62), av dessa lagrum 13 § sådan den lyder i förordningen den 30 december 1965 (710/65), som följer:

8 §.

Invalidpension eller till arbetsoförmöget barn, som fyllt 18 år, utgående familjepension må minskas, om pensionstagaren förorsakat sin invaliditet genom grovt vållande eller ådragit sig sjukdom, lyte eller skada genom brottslig handling.

11 §.

Pensionsansökan skall göras skriftligen på blankett, som fastställts av pensionsskyddscentralen.

Till ansökningen skall fogas av arbetspensionskassa föreskriven utredning. Vid ansökan om invalidpension eller till barn för tiden efter det barnet fyllt 18 år utgående familjepension skall arbetspensionskassan även tillställas läkarutlåtande om sökandens hälsotillstånd, utskrivet på blankett, som fastställts av pensionsskyddscentralen. Arbetspensionskassan må dock godkänna även annat läkarutlåtande eller motsvarande utredning och jämväl, om sökanden vårdas på sjukhus eller sanatorium eller om annat särskilt skäl därtill föreligger, på egen bekostnad införskaffa läkarutlåtande.

12 §.

Pensionsansökan anses gjord den dag den ingivits eller med posten inkommit till arbetspensionskassa eller i lagen om pension för arbetstagare avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller ock till ombud, som av sådan kassa eller anstalt därtill bemyndigats. Förebringar icke sökanden på anmodan inom en av arbetspensionskassan utsatt skälig tid för ansökningens avgörande nödig tilläggs utredning eller har ansökningens behandling förordnats att förfalla på grund av att sökanden icke efterkommit i 14 § 1 mom. avsett förständigande, anses ansökan dock gjord först sedan för ansökningens avgörande erforderlig utredning inkommit till arbetspensionskassan.

13 §.

Pensionsansökan avgöres samt pensionens utbetalning och på pensionsanstalt ankommande övriga uppgifter, som hänföra sig till pensionen, ombesörjas, därest arbetstagaren icke vid det senaste pensionslagen underställda arbetsförhållandets upphörande eller därefter stått i arbetsförhållande, som är underställt lagen om pension för arbetstagare, av den arbetspensionskassa, till vars verksamhetskrets arbetstagaren senast hört. Ifall likväl till arbetstagaren vid hans död från annan pensionsanstalt utbetalades ålders- eller invalidpension enligt pensionslagen eller enligt lagen om pension för arbetstagare, avgör denna pensionsanstalt ansökan om familjepension efter honom och drager försorg om ovan nämnda övriga uppgifter. I övrigt lände till efterrättelse vad i 12 § 1, 2, 3 och 5 mom. förordningen om pension för arbetstagare är stadgat.

14 §.

Den som söker eller åtnjuter invalidpension samt barn, som söker eller erhåller familjepension för tiden efter det barnet fyllt 18 år, äro pliktiga, om de av arbetspensionskassa därtill förständigas, att för utredande av invaliditeten låta undersöka sig hos av pensionskassan namngiven läkare eller på sjukhus, som pensionskassan anvisar. Kassan skall härvid ersätta kostnaderna för undersökningen, till vilka även hänföras skäliga resekostnader och skäligt resedagtraktamente för enligt förständigandet till annan ort företagen resa.

Underlåter sökande utan godtagbart skäl att efterkomma ovan i 1 mom. avsett förständigande, må behandlingen av ansökningen förordnas att förfalla.

15 §.

Pension utbetalas månatligen. Understiger beloppet av pension eller del av pension, som utbetalar särskilt för sig, 50 mark i månaden, må den dock erläggas kvartalsvis.

16 §.

Understiger beloppet av ålders- eller familjepension eller sådan invalidpension, vars storlek icke bestämts med tillämpning av 7 § 1 mom. pensionslagen, 20 mark i månaden, äger arbetspensionskassa rätt att med pensionstagarens samtycke erlägga pensionen i ett för allt, varvid beloppet beräknas enligt av socialministeriet fastställda grunder. Den, som erhållit dylik betalning i ett för allt, är därefter icke i anledning av samma pensionsfall berättigad till pension på grundvalen av de arbetsförhållanden, med stöd av vilka pension, som motsvarar det utbetalade beloppet, skulle hava erlagts. Har för bestämd tid beviljad invalidpension utbetalats i ett för allt, må pensionstagaren likväl beviljas pension för den tid hans arbetsoförmåga fortfar efter den bestämda tidens utgång.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1967.

Helsingfors den 16 december 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Matti Koivunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.