618/1966

Given i Helsingfors den 9 december 1966.

Pensionsförordning för evangelisk-lutherska kyrkan.

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 12 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966 (298/66):

1 §.

Pensionsåldern för diakonissa i kyrkans, församlings, församlingsförbunds eller annan av församlingar bildad sammanslutnings tjänst är 60 år.

2 §.

Den tid före den 1 januari 1967, under vilken förmånstagare under tiden för krigstillstånd varit i krigstjänst, samt den tid, under vilken han efter att ha fyllt 21 år utan avbrott innehaft sådan anställning, som avses i 1 § pensionslagen för evangelisklutherska kyrkan av den 20 maj 1966, beaktas såsom pensionstid:

a) i sin helhet, om pensionen beviljas i enlighet med de i 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner stadgade grunderna; och

b) till hälften intill den 1 juli 1962 och därefter i sin helhet, om pensionen beviljas i enlighet med de i 10 § 1 mom. lagen om statens pensioner stadgade grunderna och om förmånstagaren den 8 juli 1961 eller därefter innehaft sådan i 1 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan avsedd anställning, som utan avbrott fortgått minst 4 månader.

Då pension beviljas i enlighet med de grunder som äro stadgade i 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner, hänföres till pensionstiden, till den del den icke skall beaktas för annan pension, även den tid före den 1 januari 1967, under vilken förmånstagaren, efter att ha fyllt 21 år, minst 4 månader utan avbrott varit anställd i huvudsyssla:

a) i statens, kommuns eller kommunal sammanslutnings tjänst;

b) i privat läroanstalts tjänst;

c) i sådan förenings, stiftelses eller inrättnings tjänst, till vilken domkapitel utfärdat förordnande; eller

d) efter att ha avlagt diakonissexamen såsom diakonissa, hälsosyster, sjukskötare eller barnmorska i bolags, annan sammanslutnings eller inrättnings tjänst.

Av den tid, under vilken förmånstagare varit anställd i ovan i 2 mom. b, c eller d punkterna nämnd tjänst, hänföres till pensionstiden endast den del, som överstiger fyra år, om icke kyrkostyrelsen av särskilda skäl medgiver honom rätt att såsom pensionstid beakta även dessa fyra år eller en del av dem.

Kyrkostyrelsen må av särskilda skäl berättiga förmånstagare att såsom pensionstid tillgodoräkna sig även annan än i 1 och 2 mom. nämnd tid före den 1 januari 1967 likväl högst åtta år.

3 §.

Vid beräkning av pensionsgrundande lön beaktas fri bostad jämte värme enligt de grunder, vilka av finansministeriet fastställts till efterrättelse vid beräkning av förskottsinnehållning av skatt i stad och köping, i fråga om diakonissa likväl för högst två i fråga om lektor för högst tre, i fråga om, kantor, organist och kantor-organist samt extra-ordinarie adjunkt för högst fyra, i fråga om ex officio adjunkt för högst fem, i fråga om kaplan för högst sex samt i fråga om kyrkoherde och annan innehavare av tjänst- eller befattning eller arbetstagare för högst sju rum, kök däri inberäknat.

Har i stället för fri bostad och värme erlagts penningersättning, beaktas denna till högst det belopp, till vilket den naturaförmån, för vilken ersättningen utgår, enligt 1 mom. borde beräknas.

4 §.

På kyrkostyrelsen ankommer att förordna någon av dess tjänsteinnehavare till i 6 § 2 mom. pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrka avsett pensionsombud. Kyrkostyrelsen förordnar även suppleant för pensionsombudet.

5 §.

I 8 § 1 mom. pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan avsedda avgifter skola av församling insändas till kyrkans centralfond samtidigt med dess övriga avgifter till centralfonden.

6 §.

Om pensionstagares frånfälle skall kyrkoherdeämbetet underrätta kyrkostyrelsen.

7 §.

Ersättning för tjänste- och nådårsförmån skall sökas hos kyrkostyrelsen inom 6 månader från pensionstagares frånfälle, varvid rätten därtill skall styrkas genom släktutredning.

8§.

Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av undervisningsministeriet.

9 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1967, och genom densamma upphäves förordningen den 22 december 1949 angående verkställigheten av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (791/49) jämte senare däri företagna ändringar.

Helsingfors den 9 december 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Undervisningsminister
R. H. Oittinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.