611/1966

Given i Helsingfors den 9 december 1966.

Förordning om statens pensioner.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till finansministeriets verksamhetsområde, stadgas med stöd av lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66):

1 §.

Såsom i 1 § 1 mom. lagen om statens pensioner avsedd person betraktas även

vid riksdagen anställd innehavare av tjänst eller befattning;

befattningshavare vid statsrevisorernas kansli;

riksdagens justitieombudsman; befattningshavare vid Nordiska rådets Finlands delegations kansli; befattningshavare vid riksdagens justitieombudsmans kansli; och

innehavare av tjänst eller befattning vid riksdagsbiblioteket.

2 §.

Vid beräknande av tidsperiod anses en kalendermånad omfatta 30 dagar. Kalendermånadernas längd utjämnas sålunda, att den sista dagen i månad och under skottår även den nästsista dagen i februari månad betraktas såsom den trettionde dagen.

Längden av tidsperiod i månader beräknas sålunda, att det däri enligt 1 mom. ingående antalet dagar divideras med talet 30. Vid beräkningen av pensionstiden lämnas en i kvoten härvid möjligen ingående ofullständig månad obeaktad.

3 §.

Den i 2 § 1 mom. och 7 § 1 mom. lagen om statens pensioner avsedda arbetsförtjänsten i medeltal per månad beräknas genom att beloppet av den under kalenderåret uppburna arbetsförtjänsten, justerad enligt 16 § lagen om statens pensioner, divideras med antalet dagar i den ifrågavarande tidsperioden, varefter kvoten multipliceras med talet 30.

4 §.

Med stöd av 7 § 4 mom. lagen om statens pensioner hänföres vid beviljande av pension

häradshövdingstjänst till avlöningsklassen B3,

häradsskrivartjänst till avlöningsklassen A 28,

länsmansbefattning av 1 kl. till avlöningsklassen A 30,

länsmansbefattning av 2 kl. till avlöningsklassen A 27,

biträdande länsmansbefattning till avlöningsklassen A 20,

lantmäteriingenjörstjänst av 1 kl. till avlöningsklassen A 30,

lantmäteriingenjörstjänst av 2 eller 3 kl. till avlöningsklassen A 28,

lantmäteriingenjörsbefattning vid lantmäteriväsendet (A5 a.kl.) till avlöningsklassen A 28,

lantmäteriauskultantbefattning vid lantmäteriväsendet till avlöningsklassen A 25,

lantmäteriteknikersbefattning vid lantmäteriväsendet (A2 a.kl.) till avlöningsklassen A 20,

kartografbefattning vid lantmäteriväsendet till avlöningsklassen A 18,

distriktsveterinärstjänst till avlöningsklassen A 29, motorfordonsbesiktningsmansbefattning (A 26 a.kl.) till avlöningsklassen A 28,

motorfordonsbesiktningsmansbefattning till avlöningsklassen A 27 och

biträdande besiktningsmansbefattning till avlöningsklassen A 23.

Även ålders-, dyrorts- och fjärrortstillägg, som tillkommit förmånstagare, beräknas för pension enligt 1 mom.

5 §.

Särskild pensionsålder är för förmånstagare, som innehar statsanställning

såsom lokomotivförare eller -eldare vid statsjärnvägarna 55 år
såsom dykare eller busschaufför 55 år
såsom överflygledare eller flygledare 55 år
såsom lotsålderman eller lots vid havskusten 55 år
såsom sjukskötare, barnmorska på sjukhus, sinnessjukvårdare, avdelningsskötare i sinnesjukhus för fångar, medikalgymnast. barnsköterska eller hjälpskötare 58 år
såsom förrådsmästare, arbetsmästare, köksmästare, maskinskötare, övervakt, vakt, chef eller biträdande chef vid fång- eller arbetskoloni inom fångvårdsväsendet 58 år
såsom överkonstapel, överdetektiv, detektiv, äldre eller yngre konstapel eller kvinnlig konstapel vid polisen, likväl icke sådan, som utför enbart kansliarbete eller andra därmed jämförliga arbeten 58 år
såsom tulluppsyningsman, övertullvakt eller tullvakt vid tullgränsbevakning 58 år
såsom vicebrandchef, materielförvaltare eller som brandman verksam markmekaniker eller fältvakt på flygstation 58 år
såsom lotskutterskötare vid havskusten 58 år
såsom resepräst för dövstumma 58 år
såsom föreståndare, elevhemsföreståndare eller lärare vid döv- eller blindskola eller yrkesskola för dövstumma 58 år
såsom föreståndare, biträdande föreståndare, lärare, överuppsyningsman, uppsyningsman, vårdare eller gruppledare i skolhem eller anstalt för psykiskt efterblivna 58 år
såsom vårdare i arbetsinrättning 58 år
såsom överkonduktör, konduktör, lastningsmästare i tågtjänst, tågkarl, ställverkskarl, växelkarlsfönnan eller växelkarl vid statsjärnvägarna 58 år
i postvagn 58 år
såsom avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, specialsjukskötare eller socialskötare eller -kurator, när för sysslan fordras sjukskötar- eller motsvarande utbildning 60 år
såsom lastbilschaufför, förare av väghyvel, röjningstraktor, tung grävmaskin eller tung banstoppningsmaskin 60 år
såsom smed, smedsbiträde eller gjuteriarbetare vid statsjärnvägarnas huvudverkstäder, ångpannssmed eller ångpannssmeds biträde, nitare, svetsare, maskinsättare 60 år
såsom arbetstagare i kroppsarbete vid statsjärnvägarnas järnvägsbyggnadsavdelning 60 år
såsom kvinnlig arbetstagare i tungt kroppsarbete i fabrik, mekanisk verkstad, depå, lager eller ban-, väg- eller annat byggnadsarbete 60 år

Vad ovan är sagt om pensionsålder i vissa fall skall äga tillämpning även på sådan motsvarande statens anställning, vars benämning utvisar, att den är reserverad för kvinna.

6 §.

Pension beviljas och utbetalas av statskontoret, som även avgör övriga på lagen om statens pensioner och med stöd därav utfärdade stadganden grundade pensionsärenden.

7 §.

Pensionsansökan skall göras skriftligt på av statskontoret fastställd blankett Begäran om i 22 § lagen om statens pensioner avsett förhandsbesked skall likaså göras skriftligt.

Till pensionsansökan skall fogas av statskontoret föreskriven utredning. Till ansökan om invalidpension skall även fogas läkarutlåtande angående sökandens hälsotillstånd, som avfattats på av statskontoret godkänd blankett. Vårdas sökande på sjuhus eller sanatorium och även annars av särskilda skäl må läkarutlåtande införskaffas genom statskontorets försorg och på dess bekostnad. Förordnas sökande att för utredning av invaliditeten underkasta sig undersökning av läkare eller i sjukvårdsanstalt, som utsetts eller anvisats av statskontoret, ersättas härav föranledda kostnader ur statens medel. Till dessa kostnader hänföras även skäliga resekostnader och skäligt dagtraktamente för resa, som enligt förordnande företagits till annan ort.

8 §.

Pension, vars belopp är mindre än 10 mark i månaden, må med pensionstagarens samtycke utbetalas i ett för allt.

Den som erhållit betalning i ett för allt är icke därefter berättigad till pension på grund av den anställning, på vilken den mot betalningen i ett för allt svarande pensionen grundade sig.

9 §.

Då pensionstagare avlider eller rätten att uppbära pension annars upphör, utbetalas pensionen till utgången av den kalendermånad, under vilken rätten att uppbära pension upphört.

Avbrott i utbetalningen av pension och sänkning av det utgående beloppet äger rum räknat från början av den kalendermånad, som följer närmast efter den, under vilken orsaken till avbrottet eller sänkningen yppade sig.

10 §.

Sådan ändring av pensionstagares förhållanden, som kan inverka på utbetalningen av pensionen, skall av honom eller företrädare för honom ofördröjligen meddelas statskontoret. Därjämte skall för statskontoret på anfordran företes utredning om att förutsättningar för åtnjutande av pension fortfarande föreligga. Statskontoret må avbryta utbetalningen av pension till dess utredningen erhållits.

Registermyndighet är skyldig att i enlighet med statskontorets anvisningar avgiftsfritt meddela kontoret de uppgifter om pensionstagare, vilka erfordras för att denne tillkommande betalningar behörigen skola kunna utbetalas.

11 §.

Statsanställd må tilldelas arbetsbok eller pensionskort eller vardera.

12 §.

Nödiga föreskrifter angående tillämpningen av denna förordning utfärdas av finansministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1967.

Helsingfors den 9 december 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Ele Alenius.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.