309/1966

Given i Helsingfors den 20 maj 1966.

Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen.

På föredragning av försvarsministern upphäves 60, 114 och 115 §§ förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen (63/51) samt ändras 5, 8, 12, 14, 20, 21, 32, 40, 43, 44, 47, 57, 59, 61, 63, 64, 80, 87, 104, 107 och 109 §§ som följer:

5 §.

Chefen för militärdistrikt åligger:

1) att draga försorg om förberedelserna för verkställande av uppbåd;

2) att kalla uppbåd underkastade värnpliktiga att på utsatta dagar inställa sig vid uppbådet för undergående av besiktning; samt

3) handlägga och avgöra ärenden angående uppskov ävensom övriga värnpliktsärenden såvida icke handläggningen av dem ankommer på uppbådsnämnd eller annan myndighet.

8 §.

Centralnämnden för uppbådsärenden består av lagfaren ordförande och viceordförande vilka har erfarenhet av domarbefattning, samt fyra övriga medlemmar, av vilka två skola vara lagfarna och två med värnpliktsärenden förtrogna officerare i minst stabsofficersgrad. Ordföranden, viceordföranden och medlemmarna förordnas av statsrådet på framställning av försvarsmmisteriet för fyra år i sänder. Centralnämnden må antaga en lagfaren sekreterare.

Centralnämnden är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst två andra medlemmar, av vilka den ena är officersmedlem, äro närvarande.

12 §.

Årligen före utgången av mars månad skall vederbörande prästerskap till staben för militärdistriktet avlämna alfabetisk förteckning över samtliga i församlingen inskrivna män, vilka under ifrågavarande år fyller nitton år.

Vad i 1 mom. är stadgat, skall äga motsvarande tillämpning på civilregistermyndighet samt styrelse, föreståndare eller förman för religiöst samfund.

Före utgången av april månad skall mantalsskrivare kontrollera och komplettera de på basen av de enligt 1 mom. avlämnade förteckningarna kommunsvis upprättade alfabetiska förteckningarna över samtliga i häradet eller staden mantalsskrivna män, vilka under året fylla nitton år.

14 §.

Före den 1 september skall fängelsedirektör tillhandahålla staben för militärdistrikt förteckning över de till militärdistriktet hörande uppbåd underkastade personer, vilka då avtjäna frihetsstraff. I förteckningen skall antecknas deras födelsetid och -ort samt, såvitt möjligt, tiden för deras frigivning. Förteckningen bör av fängelsedirektören kompletteras intill den 1 december. Vederbörande allmänna åklagare skall avlämna en liknande förteckning över uppbåd underkastade, vilka skola anhållas eller hållas i fängsligt förvar.

Motsvarande förteckningar skola tillställas staben för militärdistrikt även av andra anstalter, från vilka där intagna icke fritt får avlägsna sig.

20 §.

Staben för militärdistrikt skall bestämma uppbådsdagarna och genom kungörelse, som till uppbådsdagen och minst två veckor därförinnan skall vara anslagen på kommunens anslagstavla och vid behov även på annat lämpligt ställe, tillkännagiva tiden och platsen för uppbådet. I uppbådskungörelsen skall även erinras om de påföljder, vilka i värnpliktslagen äro stadgade för den som utan förfall uteblir från uppbåd.

I uppbådskungörelsen nämnda upplysningar må även på annat sätt bringas de uppbåd underkastade till kännedom.

21 §.

Överläkaren vid försvarsväsendet förordnar en eller flere läkare att tjänstgöra som besiktningsläkare vid uppbådsförrättningen. Vid behov är medicinalstyrelsen överläkaren behjälplig vid förordnandet av besiktningsläkare.

32 §.

Sedan besiktningen förrättats, behandlas ansökningarna om uppskov med inträde i aktiv tjänstgöring. Har den som ansöker om uppskov ålagts att infinna sig till förnyad besiktning, upptages ansökningen icke till behandling och handlingarna återlämnas till sökanden.

För den som beviljats uppskov med inträde i aktiv tjänst räknas uppskovstiden från början av näst efter uppbådet följande år. Eljest räknas uppskovstiden från den dag då uppskovsbeslutet fattades.

40 §.

Värnpliktig, som önskar erhålla i 14 § värnpliktslagen avsett uppskov eller förlängning av uppskov, skall till staben för militärdistriktet inlämna skriftlig ansökan därom eller vid uppbådstillfället antingen själv eller genom befullmäktigat ombud till uppbådsnämnden ingiva sådan. Till ansökningen skall fogas nödig utredning om grunden för uppskovet.

Ansökan om i 1 mom. avsedd förlängning av uppskov skall tillställas staben för militärdistriktet senast före utgången av uppskovstiden. Senare inlämnad ansökan må dock upptagas till behandling, om synnerliga skäl därtill anförts.

Förlängning av uppskov må beviljas i en eller flere repriser.

43 §.

Sedan uppbåden förrättats insända staberna för militärdistrikten till huvudstaben uppgifter om resultatet av uppbåden samt om fördelningen av de värnpliktiga på olika kategorier på grund av deras duglighet till tjänst. Huvudstaben bestämmer de till aktiv tjänst godkändas fördelning på de olika truppavdelningarna.

Försvarsministeriet bestämmer årligen före (len 1 september de allmänna dagarna för intrade i aktiv tjänst följande år.

44 §.

Staben för militärdistrikt skall på grund av den i 43 § nämnda fördelningen utfärda förständiganden för de värnpliktiga, vilka skola inkallas till aktiv tjänstgöring. I förständigandena skall nämnas dagen för inträde i tjänst samt truppavdelningen och platsen där intrade i tjänst sker. Förständigandena angående inträde i tjänst skola tillställas vederbörande per post eller genom kretskontrollantens förmedling.

Till värnpliktig, som vistas utomlands, översändes förständigandet genom förmedling av Finlands beskickning eller konsulat i utlandet.

47 §.

Önskar värnpliktig, som erhållit uppskov med fullgörandet av aktiv tjänst, inträda i tjänst innan tiden för uppskovet utlöpt, må han därom skriftligen anmäla till staben för militärdistriktet.

Närmare föreskrifter angående inträde i tjänst för i 1 mom. nämnd värnpliktig ävensom för värnpliktig, vilken annars än vid uppbåd godkänts till aktiv tjänat, meddelas av huvudstaben.

57 §.

Arbetstjänstpliktiga indelas i två kategorier sålunda, att

till I kategorin hänföras de, vilka av allvarliga samvetsskäl, enligt vad därom särskilt stadgat, tillåtas fullgöra sin tjänstgöringsskyldighet under fredstid såsom obevärade; samt

till II kategorin de i 35 och 36 §§ värnpliktslagen avsedda värnpliktiga.

59 §.

För fullgörande av arbetstjänst beordras arbetstjänstpliktiga av II kategorin till speciella arbetskommandon, vilka förläggas skilt från andra truppavdelningar.

Närmare föreskrifter angående den ordning, i vilken värnpliktig förklaras för arbetstjänstpliktig av II kategorin, meddelas av huvudstaben.

61 §.

Vederbörande truppavdelning skall draga försorg om att de värnpliktiga efter utgången av den regelmässiga tjänstgöringstiden vid aktiv trupp hemförlovas.

63 §.

Innan värnpliktig hemförlovas och överföres till reserven, tilldelas honom vid truppavdelningen militärpass. Till militärpasset kan vid behov även fogas mobilisationsförständigande.

64 §.

Har värnpliktig före utgången av den regelmässiga tjänstgöringstiden avförts ur truppavdelningens rullor, skall underrättelse därom inom sju dagar göras till staben för militärdistriktet. Likaså skall underrättelse ske, om värnpliktig överförts från en truppavdelning till en annan. Handlingarna angående den värnpliktiges person skola samtidigt Översändas till den truppavdelning, dit han transporterats.

80 §.

Har kontroll underkastad ådragit sig sådant kroppslyte eller sådan sjukdom, som i väsentlig mån inverkar på hans duglighet till tjänst, skall han därom sända intyg till staben för vederbörande militärdistrikt.

Kan beslut angående vederbörandes duglighet till tjänst icke fattas på grund av intyget, må staben för militärdistriktet anmoda den kontroll underkastade att infinna sig till särskild besiktning.

87 §.

Beträffande alla de i den evangelisk-luterska kyrkans och det ortodoxa kyrkosamfundets församlingars kyrkoböcker inskrivna manliga finska medborgare, vilka fyllt sjutton år, men ännu icke uppnått sextio års ålder, skall pastorskansliet varje vecka till staben för militärdistriktet insända uppgifter rörande dödsfall, namnförändringar och till församlingen inflyttade. Samma gäller även civilregistermyndighet samt styrelse, föreståndare eller förman för sådant religiöst samfund, som är skyldig att hålla förteckningar och utgiva intyg över samfundets medlemmar.

På grund av de i 1 mom. nämnda uppgifterna gör staben för militärdistriktet vederbörande tillägg och ändringar i militärstamkorten samt meddelar dessa vederbörande kretskontrollant, och i den mån fråga är om officerare, huvudstaben, till kännedom.

104 §.

Angående fortgåendet av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- och tjänstförhållande är särskilt stadgat i lag.

107 §.

Duglighetspermission eller permission med anledning av tvingande personliga skäl beviljas värnpliktig av kommendören för truppavdelningen eller kommendören för militärlänet, sjöstridskrafterna eller luftstridskrafterna enligt av huvudstaben meddelade närmare föreskrifter.

109 §.

Värnpliktig är berättigad att under tjänstgöringstiden vid aktiv trupp erhålla för minst en permissionsresa fri tur- och returresa till sin hemort i enlighet med vad försvarsministeriet inom ramen för inkomst- och utgiftsstaten bestämmer. Värnpliktig, som bor utomlands, tillkommer denna rättighet dock endast för den del av resan, som sker inom Finland.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1966.

Helsingfors den 20 maj 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Försvarsminister
Arvo Pentti.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.