298/1966

Given i Helsingfors den 20 maj 1966.

Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Sådan person i tjänste- eller arbetsförhållande till evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling, församlingsförbund eller annan sammanslutning av församlingar, vars tjänst är huvudsyssla, samt person i två eller flere tjänste- eller arbetsförhållanden till dessa, vars tjänster äro bisysslor och vars tjänstgöring sammanlagt motsvarar arbetsmängden i tjänste- eller arbetsförhållande, där tjänsten är huvudsyssla, äga, såvida av denna lag icke annat följer, rätt till ålders- och invalidpension, i tillämpliga delar enligt samma stadganden som person i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller även föreståndarinna för diakonissanstalt samt diakonissa, vilken såsom huvudsyssla utövar lärarverksamhet vid diakonissanstalt.

Förening, annan sammanslutning, stiftelse eller inrättning må med kyrkostyrelsen överenskomma om, att stadgandena i denna lag skola tillämpas även i fråga om sådan präst eller lektor i dess tjänst, för vilken domkapitlet utfärdat förordnande till befattningen.

Denna lag berör icke tjänsteinnehavare eller arbetstagare, om vars på tjänste- eller arbetsförhållande grundade pensionsskydd är särskilt stadgat.

2 §.

Den allmänna pensionsåldern, är 65 år. Genom förordning må likväl stadgas om undantag från den allmänna pensionsåldern.

3 §.

Tjänste- eller arbetsförhållande anses fortgå oavbrutet även då förmånstagare övergår från en i 1 § avsedd anställning till en annan i nämnda lagrum avsedd anställning, ifall övergången skett omedelbart.

4 §.

Kyrkostyrelsen äger rätt att av särskilda skäl förordna, att till pensionstiden helt eller delvis skall hänföras den tid, under vilken en person efter fyllda 23 år innehaft även annan än i 1 § nämnd anställning.

5 §.

Vid beräkningen av den pensionsgrundande lönen beaktas av naturaförmåner endast fri bostad jämte värme i enlighet med vad genom förordning närmare stadgas.

6 §.

Pensionsskyddet ombesörjas av kyrkans centralfond. Kyrkostyrelsen må i egenskap av styrelse för kyrkans centralfond likväl överenskomma med myndighet eller inrättning, som ombesörjer pensionsskyddet i enlighet med lagen om statens pensioner eller lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare, om att denna emot ersättning åtager sig att draga försorg om utbetalningen av i denna lag avsedda pensioner och om därtill anslutna åtgärder samt om registreringen av tjänste- och arbetsförhållandena för verkställighet av pensionsskyddet.

Vid kyrkostyrelsen finnes ett pensionsombud, som äger rätt att följa med handläggningen av pensionsärenden i kyrkostyrelsen och kyrkans centralfond.

7 §.

Till kyrkostyrelsens beslut i pensionsärende skall besvärsundervisning fogas. Besvärsrätt tillkommer sökande eller mottagare av pension och pensionsombudet.

8 §.

För pensionsskyddet i enlighet med denna lag skall varje evangelisk-luthersk församling till kyrkans centralfond för varje sådant gkattöre, på grund av vilket kyrkoskatt under föregående år debiterats eller rätt till debitering förelegat, erlägga ett av förstärkta biskopsmötet på förslag av kyrkostyrelsen för ett år i sänder fastställt penningbelopp.

Förstärkta biskopsmötet fastställer de grunder, enligt vilka i 1 § 3 mom. avsedd förening, annan sammanslutning, stiftelse eller inrättning är skyldig att deltaga i kostnaderna för pensionsskyddet i enlighet med denna lag.

9 §.

Förordnas pensionstagare att som vikarie eller tillsvidare sköta stats-, kyrklig eller församlings tjänst eller befattning och erhåller han lön härför, förordnar kyrkostyrelsen, huruvida och huru stor del av hans pension på grund härav skall innehållas.

10 §.

Efterlämnar präst eller kantor-organist, som är pensionstagare, änka eller omyndiga egna barn eller adoptivbarn, erhålla dessa, ifall äktenskapet ingåtts före avgången från tjänsten, från kyrkans centralfond såsom ersättning för tjänste- och nådår ett penningbelopp, som motsvarar hälften av den pensionsgrundande lönen för ett år. Förutsättning härför är likväl, att änkan och barnen, ifall pensionstagaren avlidit som innehavare av den tjänst, på grund av vilken pensionen beviljats, skulle hava varit berättigade till tjänste- och nådår.

11 §.

Kyrkostyrelsen må, då förutsättningar för erhållande av full ordinarie pension icke föreligga, av särskilda skäl inom ramen för ett av förstärkta biskopsmötet för ändamålet fastställt anslag bevilja extra pension under förutsättning, att sökandens utkomst är beroende av pensionen.

12 §.

Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967, och genom densamma upphäves pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 8 december 1949 jämte däri senare gjorda ändringar.

Den tid före denna lags ikraftträdande under vilken förmånstagare efter fyllda 21 år innehaft i 1 § nämnd tjänst eller statens. kommuns eller annan tjänst, som är huvudsyssla, hänföres till pensionstiden i den mån genom förordning stadgas och till den del anställningen icke skall tillgodoräknas honom för annan än i denna lag avsedd pension.

Den som då denna lag träder i kraft har tjänst eller arbete, vartill ansluter sig rätt till pension ur kyrkans centralfond i enlighet med tidigare gällande stadganden eller av församling i enlighet med dess pensionsstadga, bibehåller denna sin rätt, om han inom ett år efter det denna lag trätt i kraft skriftligen anmäler denna sin önskan till kyrkostyrelsen eller församlingen. Denna lag tillämpas icke i fråga om den som gjort sådan anmälan.

Utan hinder av vad ovan stadgats tillämpas tidigare gällande stadganden på den som gjort ovan avsedd anmälan och, såvida av 5 mom. icke annat följer, på pension, som beviljats innan denna lag trätt i kraft.

Denna lag tillämpas även ifall anställningen upphört eller pensionsfallet inträffat efter den 30 juni 1962 men innan denna lag trätt i kraft och om förmånstagare den 8 juli 1961 eller därefter innehaft anställning, som oavbrutet fortgått under minst 4 månader och till vilken, om den skulle vara anställning efter det denna lag trätt i kraft, skulle ansluta sig rätt till pension i enlighet med denna lag. Är förmånstagare på grund av under sagda tid inträffat pensionsfall berättigad till pension även med stöd av tidigare gällande stadganden, är han berättigad att erhålla den pension, som är större. Pensionsärende, som innan denna lag trätt i kraft genom laga kraft vunnet beslut avgjorts och som berör ovan i detta moment avsett pensionsfall, upptages av kyrkostyrelsen på ansökan till förnyad handläggning.

Helsingfors den 20 maj 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Erkki Huurtamo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.