204/1966

Given i Helsingfors den 1 april 1966.

Lag om rätt till allmänna vattenområden.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Finlands territorialvatten och stora fjärdar i insjöar äro, till den del de äro belägna utanför byarågång, allmänna vattenområden. Allmänna vattenområden jämte botten äro statens egendom.

Angående allmänna vattenområden inom landskapet Åland gäller vad om dem särskilt stadgas.

2 §.

Härförinnan lagligen förvärvad enskild rätt till fiskeplats utanför byarågång eller annan särskild rättighet till viss del av allmänt vattenområde är fortfarande i kraft. Anordning eller konstruktion, som lagligen tidigare inrättats på allmänt vattenområde och som betjänar sjöfarten eller landtrafiken, hamn, flottning, fiske eller annat syftemål, må fortfarande där bibehållas utan hinder av stadgandena i denna lag. Staten tillkommer icke ersättning för dylik rätt, ej heller för områdets användning såsom underlag för anordning eller konstruktion, som inrättats före denna lags ikraftträdande, förutom då angående dylik ersättning särskilt överenskommits.

Har någon före denna lags ikraftträdande på allmänt vattenområde inmutat mineral- eller sjömalmsfyndighet eller ansökt om utmål, uppbär staten icke markägare tillkommande andel av försvarsavgiften och kräver icke jordägaren enligt gruvlagen tillkommande brytningsavgift eller annan andel i gruvarbetet.

3 §.

Denna lag medför icke ändring i vad särskilt är stadgat eller annars gäller om rätt att idka fiske eller jakt på allmänt vattenområde eller där bedriva trafik eller flottning eller utöva annat allmänt nyttjande.

4 §.

De allmänna vattenområdena stå under väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förvaltning och vård, såvida statsrådet icke för något områdes vidkommande annorlunda förordnar.

Förutsätter viss åtgärd eller visst företag, i enlighet med vad därom särskilt stadgats eller annars är gällande, samtycke av områdets ägare eller ock, att ägaren förenar sig om företaget, föres talan för allmänt vattenområdes vidkommande av den myndighet, under vars förvaltning området enligt 1 mom. står.

5 §.

Statsrådet har rätt att, med iakttagande i tillämpliga delar av vad om föryttring av statens jordegendom är stadgat, åt alman överlåta del av allmänt vattenområde, då denna del är av ringa värde eller är erforderlig för hamn, lastningsplats, sjöfart eller landtrafik eller för annat ändamål av motsvarande slag.

Vad särskilt är stadgat om statsrådets rätt att till annan föryttra staten tillhöriga mineralfyndigheter och för deras utnyttjande erforderliga jordområden, gäller på motsvarande sätt även allmänna vattenområden samt inom dem belägna mineralfyndigheter.

6 §.

Utan tillstånd av myndighet, som avses i 4 § må ingen på allmänt vattenområde bygga eller taga någon del av området för varaktigt bruk, ej heller från bottnen upptaga sten, sand, grus eller annat ämne, såvida fråga ej är om åtgärd, till vilken vederbörande har rätt med stöd av stadgande i vattenlagen, gruvlagen eller annan lagstiftning eller med stöd av myndighets beslut eller förordnande, som grundar sig på dylikt stadgande.

7 §.

Förflyttning av gräns mellan by och allmänt vattenområde inverkar icke på beståndet av sådan rätt till del av allmänt vattenområde, vilken lagligen förvärvats före denna lags ikraftträdande eller vilken med stöd av denna lag överlåtits åt annan. Sådan del av allmänt vattenområde, vilken i vederbörlig ordning tagits i varaktigt bruk av staten, förblir statens egendom.

8 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna lag må vid behov utfärdas genom förordning.

Helsingfors den 1 april 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.