117/1966

Given i Helsingfors den 4 mars 1966.

Lag om fogande av en ny 37 a § till riksdagsordningen.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt i 67 § riksdagsordningen stadgas, fogas till riksdagsordningen en ny 37 a § som följer:

37 a §.

Riksdagsman äger rätt att i riksdagen till medlem av statsrådet ställa muntligt spörsmål i angelägenhet hörande till dennes ämbetsområde. Spörsmålet bör vara kort och må icke innehålla motivering eller kritiskt uttalande.

Riksdagsman, som ärnar framställa muntligt spörsmål, avlämne det skriftligen avfattat till talmannen, vilken det åligger att, därest spörsmålet uppfyller i 1 mom. stadgade krav, ofördröjligen bringa det till vederbörande medlems av statsrådet kännedom. Riksdagsman må under samma vecka framställa högst två spörsmål.

Medlemmen av statsrådet besvarar spörsmålet vid det följande sammanträde, vid vilket muntliga spörsmål handläggas. Han är likväl ej skyldig att svara tidigare än den tredje vardagen efter det han fått del av spörsmålet. Svaret bör vara kort, och spörsmålsställaren må med anledning av detsamma omedelbart framställa högst två till huvudspörsmålet anslutna korta tilläggsspörsmål, vilka medlemmen av statsrådet genast skall besvara. I ärendet må annan överläggning ej tillåtas.

Finner medlem av statsrådet, att spörsmål på grund av sakens beskaffenhet ej kan besvaras, skall han meddela riksdagen detta på sätt i 3 mom. angivits och samtidigt även uppgiva skälen därtill. Med anledning av sådant meddelande må överläggning ej tillåtas.

I ärende, som nämnts ovan i denna paragraf, må i riksdagen beslut icke fattas, ej heller må handläggningen av ärendet fortsättas vid påföljande riksdag.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1966.

Helsingfors den 4 mars 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.