91/1966

Given i Helsingfors den 18 februari 1966.

Lag om avbetalningsköp.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Med avbetalningsköp förstås i denna lag sådant avtal om köp av lösöre, enligt vilket priset skall erläggas i poster, av vilka en eller flera förfalla till betalning efter det godset utgivits till köparen, och genom vilket säljaren förbehållit sig antingen rätt att återtaga godset, om köparen åsidosätter vad honom enligt avtalet åligger, eller ock äganderätten till godset intill dess priset antigen i sin helhet eller åtminstone en viss del även av de poster, som förfalla till betalning efter godsets utgivande, erlagts.

Såframt med avtalet åsyftas, att den, som fått godset till sig utgivet, skall bliva ägare därav, skola stadgandena i denna lag äga tillämpning, ändå att avtalet betecknas såsom hyres- eller annat sådant avtal eller betalningen såsom vederlag för godsets bruk och nyttjande.

Sammanlagda beloppet av de poster, som köparen enligt avtalet skall erlägga, benämnes i denna lag avbetalningspriset. Med post avses icke sådan ränta eller gottgörelse för försäkringspremie, som köparen skall erlägga särskilt.

2 §.

Underlåter köparen att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger säljaren icke på grund därav rätt att taga godset åter, utkräva post, som eljest ej vore förfallen, eller göra annan i avtalet stadgad särskild påföljd gällande, med mindre det obetalda beloppet varit oguldet minst fjorton dagar utöver förfallodagen och fortfarande är obetalt samt detta belopp uppgår till minst en tiondel eller, om däri ingå två eller flera poster, minst en tjugondel av avbetalningspriset eller utgör hela återstoden av säljarens fordran.

Säljaren äger ej, ändå att den i 1 mom. angivna fristen utgått, rätt att göra däri avsedd påföljd gällande, om detta skulle vara obilligt med hänsyn till att dröjsmålet berott på att köparen till följd av sjukdom eller arbetslöshet eller av annan särskild orsak huvudsakligen utan egen skuld råkat i betalningssvårigheter och köparen, innan godset återtages, erlägger det obetalda beloppet jämte ränta samt ersätter de kostnader, som föranletts av dröjsmålet.

3 §.

Vill säljaren taga godset åter, skall vid uppgörelse mellan honom och köparen värdet av godset, då det återtages, räknas köparen till godo. Godsets värde beräknas efter vad säljaren kan antagas utvinna genom att ombesörja dess försäljning på lämpligt sätt, och skall vid värderingen hänsyn tagas till omständigheter, som äro ägnade att höja värdet i säljarens hand, såsom att han kan ånyo sälja godset i egen rörelse efter att, om det skadats, åter hava ställt det i skick.

Vid uppgörelsen skall säljaren räknas till godo:

1) oguldna poster, vilka enligt avtalet hava förfallit till betalning, då godset återtages;

2) så stor del av övriga oguldna poster, som kontantpriset utgör i förhållande till avbetalningspriset;

3) ränta och gottgörelse för försäkringspremie, som säljaren har att fordra och som icke ingå i avbetalningspriset;

4) kostnad, som säljaren åsamkas genom godsets återtagande; samt

5) i fall köparens rätt till godset är beroende av att han ersätter säljaren för reparation eller annan åtgärd beträffande godset, fordran på sådan ersättning.

Har säljaren i avtalet uppgivit det pris, till vilket han skulle varit villig att sälja godset mot kontant betalning, lägges denna uppgift till grund för beräkningen enligt 2 mom. 2 punkten, där det ej kan antagas, att godset kunde hava köpts till lägre pris.

4 §.

Finnes godsets värde vid uppgörelsen överstiga det belopp, som enligt 3 § skall räknas säljaren till godo, äger denne icke återbekomma godset med mindre han erlägger överskottet till köparen eller, om godsets värdering verkställts av utmätningsman, hos denne nedsätter överskottet.

Är godsets värde mindre än det belopp, som skall räknas säljaren till godo, äger säljaren icke utöver godset utkräva mer än skillnaden mellan dessa.

5 §.

Där säljaren yrkat att återbekomma godset, äger köparen, i stället för att fullgöra sin betalningsskyldighet enligt avtalet, på en gång betala det belopp, som enligt 3 § skall räknas säljaren till godo; och må köparen i sådant fall behålla godset.

Har säljaren återtagit godset, äger köparen rätt att inom fjorton dagar därefter lösa det åter. Vill köparen göra bruk av denna rätt, skall han inom sagda tid till säljaren erlägga det belopp, vartill godset vid återtagandet värderats, samt den skillnad, som enligt 4 § 2 mom. kan tillkomma säljaren.

Vill köparen i annat fall än i 1 mom. avses fullgöra sin betalningsskyldighet i förtid, äger han rätt därtill. Säljarens fordran skall därvid beräknas enligt de i 3 § angivna grunderna; dock skall, om betalningen sker på annan tid än någon i avtalet bestämd förfallodag, den post, som närmast förfaller till betalning, i sin helhet räknas säljaren till godo.

6 §.

Hava flera föremål sålts genom samma avbetalningsköp och vill säljaren återtaga dem, äger köparen behålla de föremål han helst vill mot det att han betalar deras värden åt säljaren eller, om godset redan återtagits, inom fjorton dagar därefter lösa dem åter enligt sagda värden. Den skillnad, som enligt 4 § 2 mom. möjligen tillkommer säljaren, skall jämväl erläggas till honom.

Vad i 1 mom. är stadgat skall icke äga tillämpning, när de föremål, som köparen vill behålla eller lösa åter, äga sådant samband med de övriga, att dessas värde skulle märkligen minskas genom avskiljandet.

7 §.

Skulle tillämpningen av villkor vid avbetalningsköp uppenbarligen vara stridande mot gott affärsskick eller eljest otillbörlig, må villkoret jämkas eller lämnas utan avseende.

Förbehåll att köparens rätt till godset skall vara beroende av att han fullgör annan förpliktelse än sådan, som åligger honom enligt avbetalningsköpet, är utan verkan, såvida förbehållet icke avser ersättning för reparation eller annan åtgärd beträffande godset.

Vad i 2 mom. sägs galler ock förbehåll, att av köparen inbetalt belopp först skall avräknas å fordran, som tillkommer säljaren och icke grundar sig på avbetalningsköpet.

8 §.

Innehåller avtalet bestämmelse att, där köparen underlåtar att fullgöra vad honom enligt avtalet åligger, även de poster, som eljest icke enligt avtalet förfallit till betalning, skola genast erläggas, och utkräver säljaren på grund härav hela det oguldna priset eller större del därav än som frånsett bestämmelsen skulle vara till betalning förfallen, skola i fråga om beräkningen av säljarens fordran de i 3 § givna reglerna äga motsvarande tillämpning.

9 §.

Säljaren äger hos utmätningsmannen på den ort, där köparen bor eller där godset finnes, söka handräckning för godsets återtagande, under förutsättning att om avbetalningsköpet upprättats en av köparen underskriven handling, som:

1) innehåller förbehåll om säljarens äganderätt eller om hans rätt att återtaga godset;

2) upptager det pris, till vilket säljaren skulle varit villig att sälja godset mot kontant betalning; samt

3) angiver vad köparen enligt avtalet skall erlägga och när de särskilda posterna förfalla till betalning.

Ansökan om handräckning skal göras skriftligen och innehålla uppgift om den del av avbetalningspriset, som utestår ogulden, samt, där säljaren gör anspråk på ränta, gottgörelse för försäkringspremie eller ersättning, som avses i 3 § 2 mom. 5 punkten, vad han i sådant hänseende fordrar. Ansökningen skall vara åtföljd av avtalet i huvudskrift och bestyrkt avskrift.

Angående utmätningsmans rätt att lämna handräckning trots köparens frånvaro skall vad i 3 kap. 26 och 27 §§ utsökningslagen i fråga om utmätning är stadgat äga motsvarande tillämpning.

10 §.

Handräckning må beviljas endast dar utmätningsmannen finner uppenbart, att sådant dröjsmål föreligger med betalningen, som i 2 § 1 mom. sägs, eller att köparen eljest åsidosatt förpliktelse, vars uppfyllande är av väsentlig betydelse för säljaren.

För köparen, hans make och oförsörjda barn eller adoptivbarn nödvändiga gång- och sängkläder må icke återtagas.

11 §.

Finnes, då handräckning sökts på grund av dröjsmål med betalningen, dröjsmålet uppenbarligen bero på att köparen till följd av sjukdom, arbetslöshet eller annan särskild orsak huvudsakligen utan egen skuld råkat i betalningssvårigheter, som kunna antagas vara av tillfällig natur, må utmätningsmannen, såframt icke säljarens rätt till godset äventyras eller hans rätt eljest otillbörligen åsidosattes, medgiva anstånd med verkställigheten högst fyra månader från dagen för ansökningen om handräckning. Utmätningsmannen må föreskriva villkor för anståndet och, då skäl därtill föreligger, förordna om dess återkallande.

12 §.

Kunna säljaren och köparen icke enas om uppgörelse enligt 3 §, verkställes uppgörelsen av utmätningsman, som avses i 9 § 1 mom.

När handräckning för godsets återtagande av utmätningsman meddelas, skall han verkställa uppgörelse mellan köparen och säljaren.

Beträffande förrättning, som avses i 1 och 2 mom. skall upprättas protokoll. Utmätningsmannen får vid behov anlita sakkunniga vid värderingen av godset. De av förrättningen föranledda kostnaderna böra erläggas i förskott av sökanden, om utmätningsmannen det fordrar.

13 §.

Utmätningsmans beslut i ärende angående handräckning eller uppgörelse, så ock hans förfarande vid förrättning, till vilken han skridit jämlikt denna lag, må överklagas hos överexekutor. Besvären skola av köparen anföras senast före klockan 12 den tjugonde dagen efter den dag beslutet fattades eller förrättningen ägde rum samt av säljaren inom samma tid från det han fått kännedom om beslutet eller förrättningen. Finner överexekutor saken tvistig, skall besväranden anvisas att utföra talan vid domstol såsom i 3 mom. sägs.

I överexekutors beslut må ändring icke sökas.

Säljaren och köparen äga oberoende av, huruvida förrättningen överklagats hos överexekutor eller ej, med anledning av handräckning eller uppgörelse och efter stämning å motparten söka återvinning vid allmän underrätt på den ort, där handräckningen meddelats eller uppgörelsen verkställts. Sådan talan skall anhängiggöras inom sex månader från förrättningsdagen eller, då förrättningen överklagats, inom lika lång tid från det överexekutors beslut givits. Utmätningsmannen skall vid förrättningen och överexekutor skall i sitt beslut meddela, inom vilken tid och vid vilken domstol återvinning må sökas.

14 §.

Vad i 10 § 2 mom. och 11 § är stadgat skall äga motsvarande tillämpning vid verkställighet av dom, varigenom köparen ålagts att till säljaren återlämna genom avbetalningsköp sålt gods.

Då gods med stöd av dom återtages, skola i fråga om uppgörelsen tillämpas stadgandena i 12 §, för så vitt i domen icke annat föreskrivits. Talan på grund av uppgörelsen må utföras med motsvarande tillämpning av vad i 13 § 3 mom. är sagt.

15 §.

I fråga om förrättning, som avses i 9―14 §§, skall, såvida ej i denna lag är annorlunda stadgat, i tillämpliga delar lända till efterrättelse, vad om förrättning i utmätningsärenden är särskilt stadgat.

16 §.

Har köparen på grund av uppgörelse, som verkställts av utmätningsman, stannat i skuld hos säljaren, äger denne, om köparen nöjts åt förrättningen eller överexekutor fattat beslut med anledning av köparens besvär, rätt att få sin fordran enligt det över uppgörelsen upprättade protokollet eller enligt överexekutors beslut utmätt, såsom om verkställighet av laga kraft vunnen dom är stadgat.

Har säljaren nöjts åt förrättningen eller överexekutor fattat sitt beslut med anledning av hans besvär, äger köparen i enlighet med protokollet Över uppgörelsen eller överexekutors beslut hos utmätningsmannen lyfta det belopp, som enligt 4 § 1 mom. måhända blivit hos denne nedsatt. Blir ej köparens på uppgörelsen grundade fordran erlagd ur de nedsatta medlen, får den utsökas hos säljaren såsom i 1 mom sägs.

Väckande av återvinningstalan utgör icke hinder för att på uppgörelsen grundad fordran utsökes eller att hos utmätningsman måhända nedsatt belopp lyftes, för sä vitt ej domstol förordnar om avbrytande av verkställigheten. Häradshövding må utfärda sådant förordnande att gälla till dess häradsrätten sammanträder och besluter i ärendet.

17 §.

För fordran på grund av avbetalningsköp må det gods köpet avser icke tagas i mät.

Utan hinder av vad i 1 mom. sagts, må, där säljaren vill återtaga godset, ifråga om godset vidtagas i 7 kap. utsökningslagen nämnd åtgärd; och skall härvid genom ansökan om handräckning anses hava blivit fullgjort, vad i 11 § av sagda kapitel är stadgat om väckande av talan.

18 §.

Ändå att säljaren förbehållit sig äganderätten till godset, må detta utmätas för annan köparens gäld än gäld på grund av avbetalningsköpet. Utmätningsmannen skall härvid verkställa uppgörelse mellan köparen och säljaren enligt denna lag och dessa skola giva utmätningsmannen härför erforderliga uppgifter. Utan säljarens samtycke må godset icke säljas på andra villkor än att av det pris, som för godset erlägges vid auktionen, före verkställighetskostnaderna till säljaren erläggas det penningbelopp, som vid uppgörelsen räknats honom till godo.

Kräver säljaren handräckning för att återbekomma utmätt gods, till vilket han förbehållit sig äganderätten, och skall handräckning enligt denna lag meddelas honom, erhåller alman köparens borgenär, som sökt utmätning, betalning ur det vid uppgörelsen måhända föreliggande överskott, som säljaren i enlighet med 4 § 1 mom. före godsets återtagande skall nedsätta hos utmätningsmannen.

Utmätningssökande, som ej erhållit full betalning för sin fordran, tillkommer samma rätt som köparen att överklaga utmätningsmannens beslut eller förfarande samt att med stöd av 13 § utföra talan med anledning av förrättningen.

19 §.

Har köparen, i avtalet eller sedermera, för den händelse han framdeles skulle komma att åsidosätta sina förpliktelser enligt avtalet, avstått från någon rätt eller förmån, som enligt denna lag tillkommer honom, skola stadgandena i denna lag ändock lända till efterrättelse.

20 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1966, och genom densamma upphäves lagen den 30 november 1933 om avbetalningsköp (296/33). I fråga om avbetalningsköp, som slutits före dagen för lagens ikraftträdande, äger dock tidigare lag tillämpning, såvitt ej annat följer av vad nedan sägs.

Vad i 7 § 1 mom. i den nya lagen stadgas om jämkning eller åsidosättande av villkor vid avbetalningsköp skall lända till efterrättelse, där sådant villkor göres gällande först efter lagens ikraftträdande.

Stadgandena i 11―13 §§, 14 § 1 mom. i vad det innehåller hänvisning till 11 §, 14 § 2 mom. samt 15 och 17 §§ i den nya lagen, äga tillämpning jämväl i fråga om avbetalningsköp, som slutits före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 18 februari 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.