85./1966

Given i Helsingfors den 18 februari 1966.

Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflagen.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 21 § förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lagen den 1 juli 1948 (515/48), ändras förordningens 23 § 2 mom., sådant det lyder i sagda lag, och fogas till förordningen en ny 23 a § som följer:

23 §.

Har den, som ej äger häktningsrätt, med stöd av 1 mom. gripit eller i fall, som avses i 20 §, på grund av verkställt förhör anhållit någon, skall anmälan därom omedelbart göras hos häktningsberättigad myndighet.


23 a §.

Chefen och biträdande chefen för samt byråchefen vid skyddspolisen äga rätt att gripa eller låta gripa samt inspektör, överdetektiv och detektiv att för förhör gripa person, som på sannolika skäl misstänkes för brott mot rikets självständighet eller mot dess lagliga stats- och samhällsskick eller för brott, som äventyrar allmän ordning och säkerhet.

Gripen person skall överlämnas till centralkriminalpolisen utan dröjsmål och senast inom ett dygn, häri icke inberäknad den tid av högst två dygn, som åtgått för hans befordran med första möjliga lägenhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967.

Helsingfors den 18 februari 1966.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Minister för inrikesärendena
Niilo Ryhtä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.