30/1966

Given i Helsingfors den 21 januari 1966.

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.

På föredragning av socialministern upphäves 5 § 4 mom. sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63), ändras förordningens 2 § 2 mom., 5 § 1 mom., 6 § 2 mom., 13 a §, sådan den lyder i förordningen den 6 november 1964 (538/64), 18 § 2 mom. och 21 § 1 mom. samt fogas till förordningens 2 § nya 3 och 4 mom., till dess 18 § ett nytt 3 mom. och till dess 21 § ett nytt 5 mom., som följer:

2 §.

I 8 § 1 mom. sjukförsäkringslagen omförmälda undersökningar, vilka föreskrivits av läkare på en gång, ersättas på grundvalen av denna föreskrift, såvida de avse utredande av försäkrads hälsotillstånd vid tidpunkten för föreskriften.

Av läkare på en gång föreskriven behandling eller för iakttagande av behandlingens verkningar nödvändig undersökning ersättes på grundvalen av denna föreskrift högst för femton behandlings- eller undersökningstillfällen, såvida behandlingen, eller undersökningen skett inom tre månader, räknat från första behandlings- eller undersökningstillfället. Med behandlings- eller undersökningstillfälle avses behandlings- och undersökningsåtgärder, vilka företagits under förloppet av en dag.

Om icke annat visas, anses, om försäkrad enligt läkares föreskrift blivit intagen på bäddavdelning vid sjukvårdsanstalt, de undersökningar och behandlingsåtgärder, vilka företagits under förloppet av en vecka, räknat från den första undersöknings- eller behandlingsåtgärden, vid beräkning av ersättningen såsom på en gång föreskrivna.

5 §.

Såsom i sjukförsäkringslagen avsedd person med behörig yrkesutbildning anses den, som medicinalstyrelsen i förteckningen över utövare av sjukvårdssyssla infört såsom sjuksköterska, barnmorska eller medikalgymnast.


6 §.

Av kostnaderna för fysikalisk behandling eller, försåvitt de överstiga av socialministeriet fastställd taxa, av belopp enligt taxan, ersättas tre fjärdedelar, till den del kostnaderna eller beloppen enligt taxan överstiga sex mark per behandlingsföreskrift. På grund av en och samma läkarordination ersättes fysikalisk behandling dock högst för femton behandlingstillfällen, såvida behandlingen meddelats inom tre månader räknat från första behandlingstillfället.

13 a §.

Befolkningsregisterförare skall för varje vecka senast den andra vardagen följande vecka lämna uppgifter om ändringar, som anmälts till befolkningsregistret, på av folkpensionsanstalten fastställd blankett till den sjukförsäkringsbyrå, vars distrikt den kommun tillhör, där den som anmälan gäller enligt befolkningsregistret är eller varit bosatt.

18 §.

Försäkrad äger rätt att uppbära första tredjedelen av moderskapspenningen den adertonde vardagen före den beräknade tidpunkten för barnsbörden, andra tredjedelen efter det hon tillställt sjukförsäkringsbyrån intyg över barnsbörden och den tredje tredjedelen efter det hon tillställt sjukförsäkringsbyrån intyg över efterundersökningen.

Utan hinder av vad i 2 mom. är stadgat, äger sjukförsäkringsbestyrelse rätt att, om havandeskapet upphört tidigare än den adertonde vardagen före den beräknade tidpunkten för barnsbörden, erlägga första och andra tredjedelen av moderskapspenningen efter det den försäkrade tillställt sjukförsäkringsbyrån intyg över att havandeskapet upphört.

21 §.

Har försäkrad på anfordran i enlighet med 31 § 1 mom. sjukförsäkringslagen låtit sig undergå undersökning, äger han rätt att erhålla ersättning för av undersökningen förorsakade kostnader och resekostnader samt dagtraktamente av sjukförsäkringsbestyrelsen på hemorten.

Sjukförsäkringsbestyrelse skall före i 1 mom. nämnd anfordran höra vederbörande sakkunniga läkare i saken.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1966.

Helsingfors den 21 januari 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Juho Tenhiälä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.