744/1965

Given i Helsingfors den 30 december 1965.

Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 4, 6 och 7 §§, 11 § 1 mom. 2 och 5 punkterna, 30 § 1 mom. samt 32 § reglementet för Finlands Bank av den 21 december 1925 (365/25), av dessa lagrum 4 § och 30 § 1 mom. sådana de lyda i lagen den 18 november 1955 (453/55), 6 § sådan den lyder i lagen den 29 juni 1953 (282/53) samt 7 § sådan den lyder i lagen den 30 oktober 1931 (288/31), erhålla följande ändrade lydelse:

4 §.

Bankens fonder äro:

grundfonden, som skall uppbringas till trehundra miljoner mark och bibehållas vid detta belopp; samt

reservfonden, vilken skall ökas såsom nedan i detta reglemente stadgas och vartill ej må räknas värdet av bankens fastigheter och inventarier, ej heller värdet av banken tillhöriga aktier.

6 §.

Beloppet av bankens utelöpande sedlar må stiga till högst femhundra miljoner mark utöver det belopp bankens guldkassa och bankens ostridiga tillgodohavanden hos dess utländska ombud sammanlagt uppgå till. Till de ostridiga tillgodohavandena räknas även i utlandet betalbara växlar å utländskt mynt, på börser i utlandet noterade obligationer å utländskt mynt, till betalning förfallna obligationer och räntekuponger å utländskt mynt samt utländskt mynt.

Såvitt beloppet av bankens utelöpande sedlar överstiger sammanlagda beloppet av de i 1 mom. nämnda tillgångarna, bör täckningen för sedlarna utgöras av inhemska växlar, till vilkas förfallodag ej återstår längre tid än tre månader och för vilkas betalning minst två vederhäftiga personer eller firmor ansvara.

Till utelöpande sedlar hänföras jämväl bankens anvisningar å finskt mynt och övriga vid anfordran betalbara förbindelser, så ock innestående belopp å beviljade kassakreditiv.

Om förhållandena det oundgängligen påkalla, må på framställning av bankfullmäktige det i 1 mom. nämnda maximibeloppet medelst förordning för viss tid höjas till högst femhundraåttio miljoner mark.

Bankens guldförråd bokföres till det värde, som motsvarar markens i guld angivna internationella grundvärde.

Bankens på utländskt mynt lydande tillgångar, som nämnas i 1 mom., bokföras högst till gängse värde eller till anskaffningspriset, då detta understiger det gängse värdet, obligationerna dock högst till sitt nominella värde.

7 §.

Såsom guldkassa anses bankens här befintliga samt annorstädes för bankens räkning deponerade eller under transport varande guld.

11 §.

Finlands Bank äger:


2) köpa och sälja guld och andra ädelmetaller;


5) bevilja jämväl annan än växelkredit med iakttagande av att dess totalbelopp ej må överstiga bankens egna tillgångar; samt


30 §.

Till dess bankens grund- och reservfonder stigit till sammanlagt femhundra miljoner mark, skall av bankens årsvinst åtminstone hälften användas till ökande av reservfonden. Därefter skall minst en tredjedel av årsvinsten överföras till reservfonden. Den del av vinsten, som ej bör användas för ökande av bankens fonder, må enligt vad riksdagen bestämmer användas för allmänna ändamål.


32 §.

Åtal för tjänstefel mot bankfullmäktig och medlem av direktionen handläggas i första instans av Helsingfors hovrätt.

Helsingfors den 30 december 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Tf. finansminister
Erkki Huurtamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.