736/1965

Given i Helsingfors den 30 december 1965.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves i 14 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) rubriken om anmälan till motorfordonsregistret, sådan den lyder i lagen den 5 december 1957 (385/57), ändras den i 4 § ingående tredje gruppen av myndigheter, sådan den lyder i lagen den 21 december 1962 (606/62) och 12 § 40 punkten, sådan den lyder i lagen den 26 juni 1959 (271/59), samt fogas till lagens 10 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagarna den 8 juni 1956, den 5 december 1957, den 26 juni 1959, den 23 december 1959, den 20 februari 1960, den 29 juni 1961, den 21 december 1962 och den 23 juli 1965 (332/56, 385/57, 271/59, 479/59, 102/60, 344/61, 606 62 och 424/65), nya rubriker angående utmålssedel och utdrag ur motorfordonsregistret samt angående godkännande av teknisk anordning och till lagens 12 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagarna den 15 december 1950, den 27 april 1951, den 7 januari 1955, den 25 mars 1955, den 26 juni 1959, den 23 december 1959, den 21 december 1962 och den 18 juni 1964 (597/50, 264/51, 7/55, 135/55, 271/59, 479/59), 606/62 och 334/64), nya punkter 41 och 42 som följer:

4 §.

Do myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras med avseende på stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelse, centralkrimmalpolisen, skyddspolisen, medicinalstyrelsen, statskontoret, tullstyrelsen. statens revisionsverk, domkapitel, ortodoxa kyrkostyrelsen, skolstyrelsen, riksarkivet, landsarkiv, krigsarkivet, lantmäteristyrelsen, lantbruksstyrelsen, kolonisationsstyrelsen, skogsforskningsinstitutet, meteorologiska centralanstalten, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, byggnadsstyrelsen, statens vattenkraftskommission, bilregistercentralen, sjöfartsstyrelsen, patent- och registerstyrel- sen, statens olycksfallsbyrå, järnvägsstyrelsen, post- och telegrafstyrelsen samt forststyrelsen.

10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats myndighet företedd handling, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Utmålssedel beroende av prövning minst 100 och högst 1 000 mark eller, då den utgives åt utlänning eller utländsk sammanslutning eller åt sådan finsk sammanslutning, vars rätt att inneha och besitta fast egendom är beroende av prövning, högst 2500 mark.


Utdrag ur motorfordonsregistret, utfärdat av bilregistercentralen eller polisinrättningen i Helsingfors:

1) då motorfordon registrerats och utdraget berör bil eller ock motorcykel med en vikt av över 50 kilo, 13 mark och då utdraget berör annat motorfordon eller släpvagn 6 mark 50 penni,

2) då anteckning i registret ändrats, 6 mark 50 penni.

För utdrag ur registret, som utges i stället för registerutdrag, som fyllts med myndigheternas anteckningar, eller på grund av rättelse, som myndighet infört i registret, utgår icke stämpelskatt.


Godkännande av teknisk anordning:

a) godkännande av hållfasthetskalkyler och ritningar för tryckkärl eller tryckkärlsserie, 39 mark; och

b) godkännande av maskin, tryckkärl, lyft- eller transportmedel eller annan teknisk anordning eller anordningstypskonstruktion, 39 mark.


12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


så ock


40) öppet brev, varigenom tjänsteman beviljas rätt att mottaga och bära utländskt utmärkelsetecken; liksom även

41) intyg som berör tillfällig användning av motorfordons igenkänningsmärken; ävensom

42) beslut eller resolution, som utfärdas av handels- och industriministeriet på grund av förbehållsanmälan, som avses i gruvlagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966. Skall anmälan till motorfordonsregistret i enlighet med vad därom särskilt stadgas göras till länsstyrelsen ännu efter nämnda dag, bör anmälan förses med stämpel enligt den i 14 § ingående rubriken om anmälan till motorfordonsregistret, sådan den lyder i lagen den 5 december 1957 (385/57).

Helsingfors den 30 december 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Tf. finansminister
Erkki Huurtamo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.