710/1965

Given i Helsingfors den 30 december 1965.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till socialministeriets verksamhetsområde ändras 13 § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/62) samt fogas till förordningen en ny 5 a § som följer:

5 a §.

Vid uträkning av längden av tidsperiod anses i kalendermånad ingå 30 dagar. Kalendermånadernas längd utjämnas sålunda, att den sista dagen i månaden och under skottår även den nästsista dagen i februari anses som den 30 dagen i månaden. Längden av tidsperiod som angives i månader uträknas sålunda, att de däri ingående dagarnas antal divideras med trettio.

13 §.

Pensionsansökan avgöres samt pensionens utbetalning och på pensionsanstalt ankommande övriga uppgifter, som hänföra sig till pensionen, ombesörjas, därest arbetstagaren icke vid det senaste pensionslagen underställda arbetsförhållandets upphörande eller därefter stått i arbetsförhållande, som är underställt lagen om pension för arbetstagare, av den arbetspensionskassa, till vars verksamhetskrets arbetstagaren senast hört. I övrigt lände till efterrättelse vad i 12 § 1, 2, 3 och 5 mom. förordningen om pension för arbetstagare är stadgat.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1966.

Helsingfors den 30 december 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
K. Sorkio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.