709/1965

Given i Helsingfors den 30 december 1965.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till socialministeriets verksamhetsområde ändras 1 § 2 mom., 2 §, 3 § 1 mom. 2 p., 6, 7, 12 och 16 §§ förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62), av dessa lagrum 12 § sådan den lyder i förordningen den 29 november 1963 (527/63), samt fogas till förordningen en ny 1 a § som följer:

1 §.

Vid tillämpning av stadgandena i lagen om pension för arbetstagare på det pensionsskydd, som arbetsgivare anordnar för sig själv, gäller angående pensionsskyddsförhållandet, vad i lagen om pension för arbetstagare är stadgat om arbetsförhållande.

l a §.

Vid uppskattning av den arbetsförtjänst, som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare, lägges till grund den lön arbetstagaren i medeltal erhållit under fyra månader, räknat från arbetsförhållandets början, och arbetsförtjänsten anses fortfarande uppgå till detta belopp från nämnda tidpunkt till utgången av det kalenderår, under vilket sagda fyra månaders tidsperiod gått till ända. Under varje följande kalenderår anses arbetsförtjänsten i medeltal vara lika stor som den lön arbetstagaren i medeltal erhållit i ifrågavarande arbetsförhållande under det närmast föregående kalenderåret.

Ändras arbetsavtalets villkor så, att ändringen inverkar på lönen, göres i 1 mom. avsedd uppskattning ånyo, varvid till grund lägges den lön, som arbetstagaren i medeltal erhållit under fyra månader omedelbart efter ändringen. Vid uppskattning av arbetsförtjänsten i medeltal under det kalenderår, som följer på sistnämnda tidsperiod, beaktas endast den lön arbetstagaren i medeltal erhållit under den tid under vilken de ändrade arbetsvillkoren varit i kraft. Eljest äger vad i 1 mom. är stadgat motsvarande tillämpning.

2 §.

Antalet arbetstagare inom sådan pensionsstiftelses verksamhetskrets, som börjat sin verksamhet, anses varaktigt understiga det i lagen om pension för arbetstagare stadgade antalet, om antalet arbetstagare, vilkas arbetsförhållande fortgått minst fyra månader, icke vid utgången av de två senaste kalenderåren uppgått till minst det i sagda lag stadgade antalet, och därest det icke kan anses sannolikt, att sagda arbetstagares antal under de närmast följande fyra månaderna stiger till minst det stadgade antalet.

3 §.

Arbetsgivare skall med anlitande av pensionsanstaltens blanketter till anstalten anmäla:


2) före utgången av februari månad de lagen om pension för arbetstagare underställda arbetsförhållanden, som fortbestått vid utgången av föregående kalenderår; samt


6 §.

Vid uträkning av längden av tidsperiod anses i kalendermånad ingå 30 dagar. Kalendermånadernas längd utjämnas sålunda, att den sista dagen i månaden och under skottår även den nästsista dagen i februari anses som den 30 dagen i månaden.

Längden av tidsperiod som angives i månader uträknas sålunda, att de däri i enlighet med 1 mom. ingående dagarnas antal divideras med trettio. Vid uträkning av till pension berättigande tjänstgöringstid lämnas härvid i kvoten eventuellt ingående del av månad obeaktad.

7 §.

Vid uträkning av i 7 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda medeltal per månad divideras det sammanlagda beloppet av de i enlighet med 9 § samma lag justerade arbetsförtjänsterna med antalet dagar, som ingå i ifrågavarande tidsperiod, och kvoten multipliceras med trettio.

Har arbetsförhållande fortgått efter det arbetstagaren uppnått pensionsåldern, anses arbetsförtjänsten från kalenderårets början eller, därest arbetsförhållandet begynt senare, från arbetsförhållandets början till den dag pensionsåldern uppnåddes utgöra en lika stor del av den under året i arbetsförhållandet erhållna totalförtjänst en som sagda tidsperiod utgör av den tid arbetsförhållandet fortgått under samma år.

Betjäningsavgifter eller frivilliga gåvor av allmänheten beaktas vid uträkning av pensionsgrundande lön till samma belopp som vid den senast verkställda beskattningen, därest icke annan tillförlitlig utredning om deras belopp förebringas.

Socialministeriet må utfärda närmare anvisningar för uträkningen av den pensionsgrundande lönen.

12 §.

Pensionsansökan avgöres av den pensionsanstalt, där för arbetstagaren på grund av hans senaste lagen om pension för arbetstagare underställda arbetsförhållande anordnats pensionsskydd, som uppfyller i sagda lag stadgade minimivillkor, eller, därest fråga är om familjepension eller begravningsbidrag, där för arbetstagaren senast anordnats pensionsskydd, som omfattar förmån av sagda slag. I förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden stadgas i vilket fall pensionsansökan avgöres av arbetspensionskassa. Pensionsanstalten avgör pensionsansökningen även till den del fråga är om i annan pensionsanstalt enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden anordnat pensionsskydd samt drager försorg om utbetalningen av hela pensionen och om övriga på pensionsanstalt ankommande uppgifter, som hänföra sig till pensionen. Angående gottgörelse för den del av pensionen, som skall bekostas av andra pensionsanstalter, stadgas i 16 §.

Pensionsanstalt, som avses i 1 mom., må, därest arbetstagaren på grund av sitt senaste till ifrågavarande pension berättigande arbetsförhållande, som är underställt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, tillhört annan pensionsanstalts verksamhetskrets, med dennas samtycke hänskjuta avgörandet av pensionsansökningen samt övriga på pensionsanstalt ankommande uppgifter, som hänföra sig till pensionen, till sistnämnda pensionsanstalt. Under enahanda förutsättningar må pensionsanstalt, sedan den avgjort pensionsansökningen, hänskjuta på pensionsanstalt ankommande senare uppgifter, som hänföra sig till pensionen, till annan pensionsanstalt.

Uppstår ovisshet om pensionsanstalts behörighet eller föreligger särskilt skäl, må pensionsskyddscentralen förordna om på vilken pensionsanstalt i 1 mom. stadgade uppgifter ankomma. I sagda förordnande må icke sökas ändring. Pensionsskyddscentralen må även utfärda allmänna anvisningar angående tillämpningen av stadgandena i 1 och 2 mom.

Pensionsansökan anses inlämnad den dag den ingivits eller med posten inkommit till någon i lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller till av dessa härför bemyndigat ombud. Har ansökan i enlighet med ovanstående tillställts annan än i 1 mom. avsedd pensionsanstalt, skall ansökningen av denna vidarebefordras till vederbörande pensionsanstalt.

Pensionsanstalt skall, sedan nödiga utredningar erhållits, avgöra pensionsansökning utan dröjsmål. Beslutet skall tillställas vederbörande med posten under uppgiven adress eller bevisligen givas honom.

16 §.

Pensionsanstalt skall före utgången av augusti månad varje år till pensionsskyddscentralen på av denna fastställd blankett lämna nödiga uppgifter för utredande av, hur pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för de under det föregående kalenderåret utbetalade pensionerna fördelar sig. På grundvalen av utredningen erlägger pensionsskyddscentralen åt pensionsanstalt gottgörelse för de pensionsomkostnader, som pensionsanstalten icke svarar för, och uppbär för sina kostnader avgift av pensionsanstalterna. Gottgörelsen och avgiften bestämmas i enlighet med de grunder, som på framställning av pensionsskyddscentralen fastställas av socialministeriet.

Har pensionsanstalt icke inom utsatt tid tillställt pensionsskyddscentralen i 1 mom. avsedda uppgifter, är pensionsskyddscentralen berättigad att uppskattningsvis bestämma, huru pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar fördelar sig för denna pensionsanstalts vidkommande och sedan vederbörliga uppgifter ingått företaga därav föranledda rättelser i samband med följande utredning av ansvarsfördelningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1966.

Har likväl den tidsperiod, från vilken de i 7 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda kalenderåren skola väljas, utgått eller utgår den:

1) innan denna förordning trädde i kraft, tillämpas på arbetsförhållandet 7 § förordningen om pension för arbetstagare, sådan den lyder i förordningen den 23 februari 1962 (183/62); eller

2) under år 1966, tillämpas på arbetsförhållandet i övrigt 7 § 1 mom. förordningen om pension för arbetstagare, sådant detta lagrum lyder i ovan i 1 punkten nämnda förordning, förutom att arbetsförtjänsten beaktas i enlighet med 7 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare.

Har arbetstagare uppnått pensionsåldern under år 1966, anses vid tillämpning av 7 § 2 mom. jämväl antalet arbets- och semesterdagar, som beaktas vid uträkning av den pensionsgrundande lönen, fördela sig under sagda år på tiden före och efter pensionsålderns uppnående i samma förhållande som motsvarande tid av den tid arbetsförhållandet fortgått.

Helsingfors den 30 december 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
K. Sorkio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.