705/1965

Given i Helsingfors den 30 december 1965.

Lag om ändring av folkpensionslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut upphävas i folkpensionslagen den 8 juni 1956 (347/56) lagens 42 § 4 mom. och 74 § 3 mom. samt ändras 33 och 39 §§, 33 § sådan den lyder i lagen den 4 november 1960 (466/60) och 39 § sådan den delvis ändrad lyder i lagen den 4 juli 1963 (427/63), samt fogas till lagen en ny 88 a § som följer:

33 §.

Avlider försäkrad, som icke åtnjuter ålderdoms- eller invaliditetspension, erlägges till hans make begravningsbidrag. Efterlämnade den försäkrade icke make eller levde den försäkrade och hans make åtskilda på grund av hemskillnad eller söndring i äktenskapet eller av annan sådan orsak, erlägges begravningsbidraget till dödsboet. Begravningsbidraget utgår med 372 mark.

Vad i 1 mom. är stadgat äger tillämpning även i det fall att pensionstagare avlider, innan grunddelen av hans pension förfallit till betalning för den tid av ett år, som närmast föregått dödsfallet. Härvid avdrages från begravningsbidraget en tolftedel för varje månad, för vilken pensionen förfallit till betalning.

Har till begravningsbidrag berättigad make avlidit innan bidraget beviljats, övergår rätten till bidraget till den först avlidna makens dödsbo.

Begravningsbidrag skall vid äventyr av rättens förlust inom ett år från den försäkrades dödsdag sökas på sätt i förordning bestämmes. Förvaltaren av dödsboet är berättigad att för dödsboets räkning söka och lyfta begravningsbidraget.

Vad i folkpensionslagen 88 § 2 mom. är stadgat om avrundning av pensionsbetalning, äger motsvarande tillämpning på begravningsbidrag.

39 §.

Pension utbetalas från ingången av månaden efter den, då pension sökts. Pension betalas likväl icke för månad, under vilken rätt till pension ännu icke begynt. Har behandlingen av pensionsansökan fördröjts genom pensionssökandens egen förskyllan, må förordnas att pensionen utgår från och med en senare tidpunkt.

Vid pensionstagarens död upphör rätten till pension vid ingången av den pensionsperiod, som följer närmast efter dödsdagen. Indrages pension av annan orsak, upphör utbetalningen vid den i beslutet fastställda tidpunkten.

Äger försäkrad jämlikt 15 § 1 eller 3 mom. sjukförsäkringslagen rätt till dagpenning för arbetsoförmåga på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada, inträder rätten till invaliditetspension tidigast vid ingången av månaden efter den, för vilken han sist hade ägt rätt till dagpenning.

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat må invaliditetspension beviljas från ingången av månaden efter den, då rätten till dagpenning enligt sjukförsäkringslagen upphör, såframt pensionen sökts inom tre månader från det rätten till dagpenning upphörde. Likaså må invaliditetspension beviljas från ingången av månaden efter den, då dagpenning sökts, därest ansökan om dagpenning förkastats och invaliditetspensionen sökes inom tre månader från det beslutet om avslag på ansökan om dagpenning vann laga kraft.

88 a §.

Har till försäkrad enligt denna lag eller lagen om understödstillägg till folkpension (619/65) utgående förmån erlagts utan grund eller till för stort belopp, skall vad som erlagts för mycket återindrivas. Om beloppet är ringa och även eljest om dess beviljande eller utbetalning icke kan anses hava föranletts av svikligt förfarande eller grovt vållande från förmånstagarens eller hans företrädares sida, må dock från återindrivningsåtgärder avstås.

Belopp som skall återindrivas må kvittas mot förmånstagaren senare tillkommande pensionsbelopp.

Pensionsanstaltens eller prövningsnämndens laga kraft vunna beslut angående återindrivning och försäkringsdomstolens i sådant ärende givna utslag må verkställas såsom laga kraft vunnen dom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966.

Då höjning eller sänkning i enlighet med lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) företages och begravningsbidrag utbetalas, anses begravningsbidragets i 33 § stadgade belopp motsvara poängtalet 116 för det officiella levnadskostnadsindexet.

Helsingfors den 30 december 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Juho Tenhiälä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.