667/1965

Given i Helsingfors den 17 december 1965.

Lag angående ändring av lagen om ägoreglering i gränskommunerna.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, ändras 3 § 1 mom., 31 § 2 och 3 mom., 32 § 2 mom., 40 § 3 mom., 42 § 5 punkten, 45, 46, 53, 54 och 56 §§ lagen den 9 juni 1960 om ägoreglering i gränskommunerna (282/60), varjämte till lagen fogas nya 13 a, 40 a och 53 a §§ samt till dess 15 § ett nytt 3 mom., till 44 § ett nytt 2 mom. Och till 57 § ett nytt 2 mom., som följer:

3 §

Vid ägoregleringsförrättning må verkställas i lagen den 14 december 1951 om skifte (604/51) avsett nyskifte, skifte av tillandningar, ägobyte, rågång, skifteskomplettering för reglering av vägfrågor, styckning, grundande, upphävande och överflyttande av servitut, överföring av lägenheters andelar i samfällda om råden och av ägor till andra lägenheter och områden, bildande av lägenhet av fristående tillandning och reglering av tillandningar samt särskild kartläggning. Likaså må vid ägoregleringsförrättning verkställas i 13 a § nämnd anslutning av tillandningsområden till lägenheter eller ombildning av sådana områden till lägenheter.


13 a §.

I Saari kommun belägna under åren 1932-33 interimistiskt skiftade Suur-Rautjärvi tillandningsområde och år 1921 interimistiskt skiftade Kalalampi tillandningsområde anses såsom fristående tillandningar tillhöra dem, som den 1 januari 1965 innehaft de till dem hörande områdena eller till vilka deras rättigheter senare i laga ordning övergått. Envar innehavare äger det tillandningsområde, som är i hans besittning, inom de gränser som följts i terrängen. Har tillandningsområde vid sagda tidpunkt på grund av överlåtelse eller annars tillhört flere personer, anses de gemensamt såsom innehavare av tillandningsområdet, även om endast någon eller några av dem odlat tillandningen eller eljest haft det i sin direkta skötsel. Har tillandningsområdet vid ovan nämnda tidpunkt varit utgivet på arrende eller annars till annan för nyttjande under viss tid, anses överlåtaren såsom områdets innehavare. Tillandningsområde anslutes till lägenhet, som innehavaren äger från förut, eller bildas till självständig lägenhet med iakttagande i tillämpliga delar, såvida av denna lag icke annat följer, av vad i lagen om skifte är stadgat om fristående tillandnings bildande till lägenhet. Ovan nämnda åtgärder verkställas i anslutning till skiftesförslag för nyskifte.

15 §.

Lantmäteristyrelsen må, då det visar sig nödigt, på förslag av förrättningsmännen medelst beslut utvida eller inskränka det område, där det bestämts att nyskifte skall förrättas. Härvid gäller på motsvarande sätt vad i 1 och 2 mom. är sagt.

17 §.

Vid tidigare lantmäteriförrättning avskilt samfällt vägområde, som icke användes för vägändamål, hänföres vid nyskifte till den invidliggande lägenhetens ägor.

Vid nyskifte må annat vid tidigare lantmäteriförrättning avskilt samfällt område än väg, ifall området är ringa, anses tillhöra de skifte underkastade lägenheterna gemensamt i proportion till graderingsvärdena för dessas i nyskiftet delaktiga enskilda ägor.

18 §.

Vid inköp av lägenhet eller område för i 1 mom. nämnt ändamål må därför erläggas ett högre pris än det, som i 33 § 1 mom. jorddispositionslagen är stadgat, likväl icke mer än en och en halv gång det gängse priset.

28 §.

Hava samfällt vattenområde och därtill möjligen ansluten samfälld mindre tillandning eller sådant samfällt område, som till följd av de genom landavträdelsen förändrade förhållandena icke kan användas för det ändamål, för vilket det bildats, icke med stöd av 27 § i sin helhet övergått i statens ägo, må de andelar, som höra till lägenheter på den finska sidan, försåvitt de sammanlagt motsvara endast en ringa del av hela det samfällda området, för förenklande och förtydligande av skiftesförhållandena vid förrättning inlösas till staten.


31 §.

De lägenheter, vilkas andelar i samfällt vattenområde och därtill möjligen ansluten samfälld mindre tillandning jämlikt 28 § 1 mom. inlösts till staten, skola i det fall, att sagda område anslutits till annat samfällt område, erhålla sådana andelar i det sålunda utvidgade samfällda området, att deras sammanlagda värde högst motsvarar värdet av det anslutna området.

Annat än i 1 mom. av denna paragraf avsett område, som med stöd av 27 § eller 28 § 1 mom. i sin helhet tillfallit staten, ombildas, såframt staten icke är i behov av detsamma, till ett för lägenheterna samfällt område eller anslutes till en eller flere lägenheter i enlighet med vad som anses ändamålsenligt.

32 §.

Dock må i 1 mom. avsedd andel, försåvitt den övergått till staten från sådan ägare, som i samma eller närbelägen by äger annan lägenhet, anslutas till denna, även om anslutandet icke vore av nöden för förbättrande av lägenhetens livsduglighet.

Har staten med stöd av 27 § erhållit andel i annat än ovan i 1 och 2 mom. avsett samfällt område, må sagda andel, ifall den tillhört sådan ägare, som äger lägenhet i samma eller närbelägen by, överföras till denna lägenhet.

40 §.

Ersättning fastställes icke för andel, som avses i 32 § 2 och 3 mom.


40 a §.

För byggnad, som jämlikt 56 § inlöses till staten, erlägges skälig ersättning.

42 §.

Ersättning uppbäres icke,


5) då lägenhet erhållit andel med stöd av 32 § 2 och 3 mom., 33 § eller 34 § 2 mom.; eller


44 §.

Ersättning för förlust av nyttjanderätt till rågata utbetalas oberoende av dess storlek och beaktas icke vid beräkning av det i 1 mom. avsedda sammanlagda ersättningsbeloppet.

45 §.

Är torrläggningsarbete för förbättrande av i enskildas ägo varande lägenheters livsduglighet av behovet påkallat på den grund, att lägenheterna tillhöriga enskilda ägor förlorats genom landavträdelsen eller att lägenheternas torrläggningsförhållanden genom landavträdelsen försämrats, eller förutsätter ett ändamålsenligt förverkligande av nyskifte eller skifte av tillandning vid ägoregleringen torrläggningsarbete, må vid förrättningen förordnas om dikning eller vattenståndsreglering.

46 §.

Förrättningsmännen böra tillse, att de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för i 45 § avsett torrläggningsarbete undersökas på åtgärd av vederbörande myndighet och att för arbetets utförande i mån av behov uppgöras detaljerad plan och kostnadsförslag. Har ovan avsedd myndighet förordat planens förverkligande, må planen, sedan den förelagts sakägarna, även om jordägarna icke äro ense om företagets förverkligande, förordnas att genomföras utan hinder av vad om förutsättningarna för sådant företag i vattenlag (264/61) är stadgat. Är fråga likväl om företag eller därtill ansluten åtgärd, förr vars förverkligande enligt vattenlagen tillstånd bör erhållas, må företaget förordnas att genomföras endast under försättning, att tillståndet beviljats genom laga kraft vunnet beslut. Tillstånd må sökas även av förrättningsingenjör. Motsvarar jordförbättringens värde icke torrläggningskostnaderna, skall planen förordnas att verkställas endast i det fall, att torrläggning är av synnerlig vikt för livsdugligheten hos enskilda tillhöriga ägenheter, vilka ligga inom företagets verkningskrets.

Angående gradering av område, som vid nyskifte eller skifte av tillandning skall torrläggas, äger vad därom i skifteslagstiftningen är stadgat motsvarande tillämpning. Plan, vars förverkligande beslutas, skall såvitt möjligt genomföras innan skiftet avslutas.

53 §.

Har lägenhet tilldelats område eller andel, behöver lagfart på sådan åtkomst icke sökas, utan anses lagfart, som tidigare beviljats på lägenheten, hänföra sig till den sålunda utvidgade lägenheten. Likaså anses, då i 13 a § avsett tillandningsområde anslutits till lägenhet, att lagfart, som tidigare beviljats på lägenheten, hänför sig till den utvidgade lägenheten.

Vid sökande av lagfart på lägenhet, som enligt 51 § bildats av ett för staten reserverat område, gäller utdrag ur styckningsinstrumentet eller ur motsvarande handling som ursprunglig åtkomsthandling, och utredning om den föregående ägarens äganderätt erfordas icke. Då lagfart beviljas den, som vid laga kraft vunnet i enlighet med denna lag i skiftesinstrumentet antecknats som ägare av lägenhet, som bildats av i 13 a § avsedd tillandning, erfordras icke annan utredning om hans äganderätt.

53 a §.

Vid nyskifte i anslutning till ägoregleringsförrättning och vid i 26 § avsedd reglering av vägfrågor skall för skötseln av angelägenheterna rörande den därvid grundade vägen, förordnas om grundande av i lagen om enskilda vägar (358/62) avsett, av vägdelägarna bildat väglag, om detta på grund av vägdelägarnas antal eller för behörig skötsel av vägen eller av annat sådant skäl bör anses nödigt. I fråga om ärendet äger vad i 50 § sagda lag är stadgat motsvarande tillämpning.

54 §.

Har vid ägoregleringsförrättning verkställts i 26 § avsedd reglering av vägfrågorna eller utföras vägarbeten i samband nyskifte för ägoreglering, erläggas kostnaderna för ifrågavarande arbeten, ifall lantmäteristyrelsen så förordnar, ur statens medel såsom slutlig utgift.

Ändring i lantmäteristyrelsens ovan i 1 mom. avsedda beslut må icke sökas.

56 §.

Byggnad, som genom landavträdelsen kommit i sådan närhet av riksgränsen, att dess användning för sitt ändamål försvårats, må på ägarens begäran vid förrättningen förordnas att flyttas till en för lägenhetens nyttjande lämpligare plats på lägenhetens område eller, om möjlighet till flyttning icke finnes eller flyttningen vore ekonomiskt oändamålsenlig, att inlösas till staten. Inlöses byggnaden till staten, skall den genom förrättningsingenjörens försorg säljas för bortflyttning inom tid, som fastställas vid förrättningen.

57 §.

Kostnaderna för i 56 § avsedd flyttning av byggnad till annan plats på lägenhetens område erlägges i sin helhet ur statens medel såsom slutlig utgift.

Helsingfors den 17 december 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Marja Lahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.