655/1965

Given i Helsingfors den 17 december 1965.

Förordning om insändande av vissa handlingar till domstolar.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 10 § lagen den 7 maj 1965 om insändande av vissa handlingar till domstolar (248/65):

1 §.

På handling, som med posten eller genom bud sändes till myndighet, bör avsändaren tydligt anteckna sitt namn och yrke samt sin boningsort och postadress.

I anhållan om, att handling skall tillställas vederbörande med posten, bör uppgivas i 1 mom. nämnda uppgifter om den person, till vilken handlingen skall sändas.

2 §.

Domstol eller annan myndighet, som avses i lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar, skall efter mottagandet av handling, som insänts med posten eller inlämnats genom bud, därå anteckna, på vilket sätt handlingen inkommit och när handlingen eller avis om dess ankomst till postanstalten lämnats till myndigheten. Om bud skola även antecknas nödiga personuppgifter.

3 §.

Möter hinder för sändande av handling till vederbörande med posten, skall myndigheten, såvitt möjligt, underrätta vederbörande om hindret och därom, var han kan erhålla handlingen.

4 §.

Sändes eller återställes handling till vederbörande med posten, uppbäres, därest ej annat i 2 mom. stadgas, för varje postförsändelse postavgift samt en expeditionsavgift, som är lika stor som i förordningen den 15 augusti 1929 angående anställande av kommissionärer vid vissa ämbetsverk (276/29) avsedd kommissionärs motsvarande arvode. Expeditionsavgiften tillfaller i högsta domstolen och hovrätt staten samt hos övriga myndigheter den innehavare av tjänst eller befattning, som sänder eller återställer handlingarna.

Post- och expeditionsavgift uppbäres icke för sändande av sådan handling, för vilken icke skall erläggas stämpelskatt eller lösen.

5 §.

Handling må sändas till vederbörande såsom vanlig eller, om handlingens art det påkallar, såsom rekommenderad försändelse. Post- och expeditionsavgift, för handlingen utgående stämpelskatt och lösen samt ersättning för utskrivandet på partens bekostnad av icke ingiven avskrift av till domstolen inlämnad handling må uppbäras genom postförskott.

Utlöses postförskottsförsändelse icke, må förskottets belopp uttagas hos parten eller hos den, som har beställt handlingen, med iakttagande av stadgandena om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

6 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1966.

Helsingfors den 17 december 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.