651/1965

Given i Helsingfors den 17 december 1965.

Förordning om formulär till krigsmannaed.

På föredragning av försvarsministern stadgas:

1 §.

Vid avläggande av i 1 § förordningen den 30 april 1964 om krigsmannaed (199/64) stadgad krigsmannaed användes bifogade formulär till krigsmannaed.

2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1966, och genom densamma upphäves förordningen den 16 augusti 1918 om formulär till krigsmannaed (95/18).


Formulär till krigsmannaed.

Jag N. N. lovar och försäkrar inför Gud, den Allsmäktige och Allvetande, att vara en Finlands rike trogen och pålitlig medborgare. Jag vill redligt tjäna mitt land samt efter all min förmåga söka och främja dess väl och bästa.

Jag vill överallt och under alla omständigheter, såväl i fred som i krig försvara mitt fädernesland, dess lagliga samhällsordning samt rikets lagliga överhet. Om jag förnimmer eller erfar något, som är å färde till störtande av landets lagliga överhet eller till upphävande av landets samhällsordning, vill jag det ofördröjligen för myndigheterna uppgiva.

Från trupp, som jag tillhör, och från min post inom den skall jag ej i något läge vika, utan skall jag, så länge krafterna stå mig bi, fullfölja det uppdrag, som anförtrotts mig.

Jag lovar att uppföra mig redbart och manligt, att lyda mina överordnade, följa lagar och förordningar samt väl bevara mig anförtrodda tjänstehemligheter. Jag vill även vara rättfram och hjälpsam mot mina vapenbröder. Jag skall aldrig, vare sig för släktskaps, vänskaps, avunds, ovänskaps eller räddhågas skull, ej heller för gåvors eller annan orsaks skull, bryta mot min tjänsteplikt.

Om mig tilldelas överordnads ställning, vill jag mot mina underordnade vara rättvis, vårda mig om deras välbefinnande, taga kännedom om deras önskemål, vara deras rådgivare och handledare samt för min egen del försöka vara dem ett gott och sporrande föredöme.

Allt detta vill jag på heder och samvete uppfylla. ― Därtill hjälpe mig Gud.

Helsingfors den 17 december 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Försvarsminister
Arvo Pentti.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.