598/1965

Given i Helsingfors den 12 november 1965.

Lag om reglering av vissa lägenheter och lägenhetsdelar av krononatur.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Reglering av lägenheter av krononatur, som avses i förordningen den 6 juni 1883 angående åborätt å kronohemman (26/83), vilken i denna lag benämnes förordningen om kronohemman, samt av till sådana lägenheter hörande delar av krononatur verkställes i enlighet med vad i denna lag stadgas.

Ovan i 1 mom. avsedd lägenhet och lägenhetsdel av krononatur benämnes nedan lägenhet.

2 §.

Lägenhet ombildas då denna lag träder i kraft till lägenhet av skattenatur.

Likväl skola till dess i 7 § 1 mom. avsett överlåtelsebrev undertecknats eller lägenhet på i 8 § avsett sätt övergått i kolonisationsstyrelsens besittning, på lägenheterna stadgandena i förordningen om kronohemman med nedannämnda undantag tillämpas.

3 §.

Till åbo på lägenhet, som blivit ledig efter det denna lag trätt i kraft, må endast arvinge till den förra åbon antagas. Detta utesluter likväl icke antagande till åbo av den, till vilken lägenhetsdel jämlikt 6 § överlåtits.

Innehar åbos änka lägenhet jämlikt före denna lags ikraftträdande gjort skriftligt förordnande, varom stadgas i 4 § förordningen om kronohemman, må hon på ansökan antagas till åbo.

4 §.

För antagande av åbo behöver kungörelse i officiella tidningen icke publiceras, ej heller syn på lägenheten verkställas.

Länsstyrelses beslut, genom vilket åbo antagits, skall kungöras en gång i officiella tidningen samt i en eller två på orten allmänt spridda tidningar. I 31 § förordningen om kronohemman avsedda besvär skola anföras inom tre månader efter det kungörelsen publicerades i officiella tidningen. Även sådana beslut om antagande av åbo, som givits av länsstyrelse innan denna lag trätt i kraft men som vid sagda tidpunkt ännu icke vunnit laga kraft, skola på ovan nämnt sätt kungöras och om tiden för sökande av ändring gäller jämväl vad ovan är sagt.

För den som antagits till åbo utfärdas sedan denna lag trätt i kraft icke immissionsbrev.

5 §.

Sedan denna lag trätt i kraft må i beslut om antagande av åbo den antagne icke åläggas skyldigheter med avseende å röjning, iståndsättande och byggande av lägenheten. Efter sagda tidpunkt äger staten icke längre rätt att uttaga träd på med åborätt innehavda, skatteköpta eller med stöd av denna lag överlåtna lägenheters enskilda ägor, ej heller på området för vid storskifte i Enontekiö och Utsjoki kommuner bildade samfällda skogar.

6 §.

Under i 2 § 2 mom. avsedd tid må besittningsrätt till lägenhet icke utmätas, ej heller överlåtas till annan. Besittningsrätt till lägenhetsdel må likväl överlåtas till den, som tidigare på grund av åbo- eller äganderätt besitter del "av samma lägenhet.

7 §.

Åbo, som innan denna lag trätt i kraft erhållit immissionsbrev för lägenhet eller som genom laga kraft vunnet beslut antagits till åbo på lägenhet, är berättigad att förvärva lägenheten vederlagsfritt genom av vederbörande länsstyrelse utfärdat överlåtelsebrev utan skatteköpsförfarande och ansökan. Utfärdandet av överlåtelsebrev är icke beroende av de förutsättningar beträffande odling och byggande av lägenheten, som stadgats för skatteköp. Samma rätt äger den, som efter det lagen trätt i kraft antages till åbo på grund av ansökan, som gjorts innan lagen trädde i kraft eller inom tre år därefter.

Åbo må icke antagas till lägenhet på grund av ansökan, som gjorts efter det den i 1 mom. avsedda tiden om tre år utlöpt.

8 §.

Lägenheter, till vilka åbo icke antagits på sätt i 7 § avses, liksom lägenheter, som bliva lediga efter utgången av de i sagda paragraf avsedda tre åren, övergå i kolonisationsstyrelsens besittning. Lägenhet, som då denna lag träder i kraft användes för statens behov, förblir likväl i den myndighets eller inrättnings besittning, som vid sagda tidpunkt innehar lägenheten.

Lantbruksministeriet äger befogenhet att till gängse pris sälja eller utarrendera på stadsplaneområde i stad eller köping belägen lägenhet, som övergått i kolonisationsstyrelsens besittning.

Annorstädes än på i 2 mom. nämnt område belägen lägenhet, som övergått i kolonisationsstyrelsens besittning, anses anskaffad för i jorddispositionslagen den 16 augusti 1958 (353/58) avsedda ändamål. Lägenheten må överlåtas jämlikt 89 § 1 mom. sagda lag, även om där avsedda synnerliga skäl icke skulle föreligga.

9 §.

På lägenhet, som jämlikt 8 § 1 mom övergår i kolonisationsstyrelsens besittning, bosatt person och hans familj må trots besittningens övergång utan ersättning fortfarande bo på lägenheten, så länge som i beslutet angående lägenhetens användning bestämmes, likväl minst sex och högst femton månader från det beslutet gavs.

10 §.

Då lägenhet på i 7 § 1 mom. stadgat sätt överlåtes till åbo, gäller i fråga om fortbeståndet av lägenheten rörande vederbörligen fastställt legoavtal vad därom beträffande skatteköp är stadgat.

11 §.

På ovan i 7 § avsett överlåtelsebrev må stadgandena i 1 kap. 2 § jordabalken om bestyrkande av överlåtelsebrev icke tillämpas.

Överlåtelse är fri från gåvoskatt.

12 §.

I överlåtelsebrev, som avses i 7 § 1 mom., skall angivas, att det uppgjorts med stöd av denna lag.

13 §.

Närmare föreskrifter angående verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

14 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966.

Helsingfors den 12 november 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Lantbruksminister
Mauno Jussila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.