590./1965

Given i Helsingfors den 12 november 1965.

Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning ärenden, hörande till socialministeriets verksamhetsområde, ändras 7 § 2 och 3 mom. trafikförsäkringsförordningen av den 17 juli 1959 (324/59) samt fogas till sagda paragraf ett nytt 5 mom. som följer:

7 §.

Den myndighet, som för motorfordonsregister, skall ofördröjligen tillställa vederbörande försäkringsbolag meddelande för upphävande av trafikförsäkringsavtalet i följande fall:

1) då fordonet avföres från registret;

2) då fordonets ägare vid överföring av sin försäkring till ett annat bolag företer det tidigare försäkringsbolagets skriftliga meddelande om försäkringsavtalets upphörande och samtidigt inlämnar bevis över att försäkring upptagits i det andra bolaget;

3) då registermyndigheten av tidigare ägare till fordonet har erhållit sådant meddelande om överlåtelse av fordonet, som skall införas i registret; eller

4) då vid registrering hos myndighet av att byte av ägare skett, bevis inlämnas över att ny försäkring upptagits.

I det meddelande, som skall tillställas försäkringsbolaget, skall registermyndigheten anteckna de uppgifter angående trafikförsäkringen, som finnas upptagna i det i 1 mom. nämnda beviset, och grunden för i registret gjord ändring samt dessutom i de fall, som omnämnas i 2 mom. I punkten, när fordonet avfördes från registret, ävensom i de fall, som omnämnas i 3 och 4 punkterna, när äganderätten till fordonet övergick till den nya ägaren.


Socialministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om innehållet i sådant bevis eller meddelande, som avses i denna paragraf.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1966.

Helsingfors den 12 november 1965.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Minister
K. Sorkio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.