334/1965

Given i Helsingfors den 11 juni 1965.

Förordning om ändring av byggnadsförordningen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena upphävas 145 § 2 mom. byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59), ändras förordningens 51 § 3 mom., 80 och 84 §§, 88 § 2 mom., 91, 134 och 137 §§, 145 § 1 mom. och 152 § 1 mom. samt fogas till 123 § ett nytt 2 mom., varvid 123 § 2 mom. blir 3 mom. i samma paragraf, som följer:

51 §.

Innan ansökan om byggnadslov avgöres, skall magistraten vid behov införskaffa utlåtande av hälsovårdsnämnden och brandnämnden samt andra myndigheter. Gäller ansökan placering av arbetsrum helt eller åtminstone till hälften under markytan, skall därom, innan ärendet avgöres, inhämtas yrkesinspektionsmyndighetens och hälsovårdsnämndens utlåtande.

80 §.

Golvet i bonings- eller arbetsrum må icke ligga under markytan vid rummets fönstervägg.

I stadsplan må placering av arbetsrum helt eller delvis under markytan medgivas.

84 §.

Bonings- och arbetsrum samt kokvrå, vars rumsyta är större än 4 m2, skola få tillräckligt mycket ljus utifrån, och skall fönsterytan utgöra minst 1/10 av rumsytan. Fönstren böra vetta direkt ut mot det fria. Fönstren i boningsrum böra i mån av möjlighet vara så anbragta, att de icke vetta enbart mot norr.

Huvudfönstret i bonings- och arbetsrum skall vetta direkt mot gata eller annat allmänt område eller mot gårdsplan, som är minst lika bred som mittemot fönstret liggande byggnad är hög, räknat från rummets golvplan, ifall fönstren vetta mot byggnad på samma tomt, och hälften av motliggande byggnads högsta tillåtna höjd, ifall fönstren vetta mot granntomt. Framför huvudfönster skall dock alltid finnas minst 8 meter obebyggt utrymme.

Arbetsrum må dock helt eller till någon del få ljus utifrån genom ett ändamålsenligt takfönster.

Arbetsrum, som är helt eller huvudsakligen över markytan, må, om verksamhetens art det kräver, med magistratens samtycke och med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. om fönsterytan helt eller delvis ha konstgjord belysning.

Då arbetsrum får placeras lägre under markytan än i 4 mom. sägs, må det efter behov kunna ha endast konstgjord belysning.

88 §.

I bonings- och arbetsrum skall luftväxlingen vara anpassad efter rummets användning och storlek.


91 §.

Vad ovan i 74 § 2 mom. och i 76―79, 81―83 och 85―89 §§ samt i tillämpliga delar i 80 och 84 §§ är stadgat, gäller även byggande utanför stadsplaneområde.

Angående uppförande av tillfällig nybyggnad stadgas i 148 §.

123 §.

Gäller ansökan placering av arbetsrum helt eller åtminstone till hälften under markytan, skall därom, innan ärendet avgöres, inhämtas yrkesinspektionsmyndighetens och hälsovårdsnämndens utlåtande.


134 §.

Vad i 9 kap. är stadgat gäller i tillämpliga delar även byggnadsplaneområde. Vad i nämnda kapitel är stadgat om magistrat skall äga motsvarande tillämpning på byggnadsnämnd. Även i byggnadsplan må placering av arbetsrum helt eller till någon del i utrymme under markytan medgivas.

137 §.

Vad i 77―79, 81―83, 85, 87, 88, 90, 120, 121, 123, 126, 127 och 131 §§ samt i tillämpliga delar i 80, 84, 122, 124, 125, 128, 129 och 133 §§ är stadgat, gäller vid byggande på område, för vilket byggnadsplan eller stadsplan icke är fastställd. Vad i nämnda paragrafer är stadgat om magistrat, äger motsvarande tillämpning på byggnadsnämnd.

145 §.

Vid uppförande av bostadsbyggnad skall ytterligare beaktas att byggnadens grund skall vara hållfast och stabil.

152 §.

Till vånings yta hänföres ytan innanför ytterväggarnas yttre ytor. Till ytan av vind eller källarvåning, som hör till byggnads våningsyta, hänföres vindens eller källarvåningens yta innanför de yttre ytorna av denna dels väggar.


Helsingfors den 11 juni 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
för inrikesärendena Niilo Ryhtä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.