330/1965

Given i Helsingfors den 11 juni 1965.

Lag angående ändring av byggnadslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 71 § 3 mom. byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58), ändras 132 § 1 mom. sagda lag och fogas till lagen en ny 131 a § som följer:

131 a §.

Med våning avses utrymme i byggnad, som begränsas av golvplan och täckande mellanbjälklags och övre bjälklags övre yta och som i sin helhet ligger över markytan, samt nämnt utrymme, som huvudsakligen ligger över markytan och vari enligt bestämmelserna angående byggande må inrymmas bonings- eller arbetsrum eller utrymmen, som motsvara byggnadens huvudsakliga ändamål. Såsom våning anses dock icke ett ovan avsett, helt över markytan beläget utrymme i bostads- eller affärshus, vari bonings- eller arbetsrum icke må inrymmas.

Med källarvåning avses i 1 mom. nämnt, helt eller huvudsakligen över markytan beläget utrymme, som icke är våning, samt på ovannämnda sätt begränsat utrymme, som ligger helt eller eljest lägre under markytan än i samma moment säges.

Till byggnads våningsyta räknas våningarnas areal och den vindsareal, där bonings- eller arbetsrum eller utrymmen, som motsvara byggnadens huvudsakliga ändamål, inrymmas, samt sådan källarvåningsareal, där arbetsrum eller utrymmen, som motsvara byggnadens huvudsakliga ändamål, inrymmas.

Med tomts våningsyta avses den sammanlagda våningsyta, som får uppföras i byggnaderna på tomten enligt gällande bestämmelser. Vid tillämpning av stadgandena i 71, 86, 87 och 88 §§ räknas till tomtens våningsyta även den våningsyta, som ytterligare fått uppföras med stöd av i 132 § 1 mom. avsett undantagstillstånd.

132 §.

Ministeriet för inrikesärendena äger för stads och länsstyrelse för landskommuns vidkommande befogenhet att för uppförande av nybyggnad medgiva undantag från stadganden, påbud, förbud eller andra begränsningar rörande byggande, därest det icke befinnes medföra betydande olägenhet för genomförande av planering eller annan reglering av bosättningen. Från ovan i 42 § 1 mom. stadgad byggnadsinskränkning må undantag likväl icke medgivas i fråga om byggnads höjd eller antalet helt ovan jord belägna våningar.


Helsingfors den 11 juni 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister för inrikesärendena
Niilo Ryhtä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.