301/1965

Given i Helsingfors den 4 juni 1965.

Lag om ändring av byggnadslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 11 § 2 mom., 95 § 1 mom. och 104 § 2 mom. byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) samt fogas till lagens 15 §, sådan den lyder i lagen den 21 december 1962 (661/62), ett nytt 2 mom. och till 96 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

11 §.

I landskommun skall byggnadsordning utfärdas för byggnadsplaneområde. Böra särskilda bestämmelser om byggnadsverksamheten anses nödiga på annat område, som ansluter sig till byggnadsplaneområdet eller där tätbebyggelse uppkommit eller är att vänta, skall byggnadsordning utfärdas även för sådant område.


15 §.

Ägare eller innehavare av område, som i byggnadsplan avsatts till lantbruksområde, må icke i byggnadsordning åvälvas i 1 mom. avsedda skyldigheter.

95 §.

Byggnadsplan må uppgöras för tätbebyggelse i landskommun och för område, där styckning, försäljning eller utarrendering av byggnadsmark påbörjats i sådan utsträckning, att tätbebyggelse håller på att uppkomma, eller där en betydande byggnadsverksamhet eljest väntas uppstå. Byggnadsplanen må omfatta även annat område, då det är av nöden för åstadkommande av ett enhetligt byggnadsplaneområde.


96 §.

På synnerliga skäl må i byggnadsplan avsättas områden även för lantbruk och skosghushållning (lantbruksområden).


104 §.

För annan mark, som i byggnadsplanen avsetts till trafikled, tillkommer ägaren ersättning till den del, till vilken den mark, som skall överlåtas för trafikleden, utgör mer än tiondedelen av honom inom det ifrågavarande byggnadsplaneområdet tillhörig annan än till lantbruksområde i byggnadsplan avsatt mark eller till den del trafikleden icke är nödig för nyttjande av byggnadsmark, som tillhör ägaren.


Helsingfors den 4 juni 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister för inrikesärendena
Niilo Ryhtä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.