299/1965

Given i Helsingfors den 29 maj 1965.

Lag om filmgranskning.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §.

Film må förevisas i Finland, förutom då den sändes i television, endast ifall den granskats och godkänts till förevisning i den ordning, varom i lag stadgas.

Såsom film anses genom optisk bildframställning eller genom annat förfarande utförd upptagning, vars innehåll med tekniska medel kan förevisas i form av rörliga bilder. Till film hänföres även det till densamma anslutna namnet samt material, som ingår i samma eller skild upptagning och är avsett att framföras i form av ljud eller eljest i samband med filmen.

Beledsagas filmförevisning av redogörelse för filmen, utan att redogörelsen upptagits på i 2 mom. avsett sätt, skall även denna, då granskningsmyndigheten så förordnar, ingivas till granskning. Den vid granskningen godkända redogörelsen skall följas, då redogörelse gives i samband med förevisning av filmen.

Film anses förevisad i Finland, då genom förevisning av inom rikets område befintlig film åstadkommes rörliga bilder att här åses.

2 §.

Befriade från ovan i 1 § stadgad granskning äro:

1) av statsmyndighet för eget bruk framställda eller anskaffade filmer;

2) av i förordning stadgade statsmyndigheter godkända under visningsfilmer;

3) nyhetsjournalfilmer, som behandla händelser inom riket, under fjorton dagar efter de återgivna händelserna; samt

4) av fysisk person upptagna och av honom själv förevisade filmer, som behandla resor, naturmotiv eller därmed jämförlig ämnessfär och vilka icke beröra rikets förhållande till främmande makt.

Även annan än i 1 mom. avsedd film må utan att hava underkastats granskning förevisas:

1) vid sammankomst i enskilt hem, såframt på denna icke skola tillämpas gällande föreskrifter om offentliga nöjen;

2) vid på annan plats anordnad sammankomst, som med hänsyn till förhållandena är jämförbar med sammankomst i enskilt hem, om filmen icke framställts för kommersiellt ändamål och icke berör rikets förhållande till främmande makt, såframt på nämnda sammankomst icke skola tillämpas gällande föreskrifter om offentliga nöjen;

3) för forskningsarbete i statligt arkiv eller annan därmed jämförbar statsinrättning;

4) vetenskaplig och undervisningsfilm i universitet och högskola samt vid vetenskapliga kongresser, vetenskapliga föreningars sammanträden och med dem jämförliga sammankomster; samt

5) i anslutning till framställning av film eller dess utväljande för kommersiellt bruk eller i samband med televisionsverksamhet för vederbörande vid företag på film- och televisionsområdet anställda personer.

Förevisas i 1 eller 2 mom. avsedd film vid föreställning, till vilken inträdes- eller annan deltagaravgift uppbäres, skall filmen likväl i stadgad ordning granskas.

Film anses förevisad vid i 2 mom. 1 punkten avsedd sammankomst, ifall förevisningen kan åses blott vid samma sammankomst.

Har film eller del därav icke i enlighet med 1 § godkänts, må tillstånd likväl givas att förevisa filmen för person, för vilken åseendet av densamma på grund av yrke, vetenskapligt forskningsarbete eller av annan särskild orsak bör anses vara befogat.

3 §.

Film, som till sitt innehåll uppenbart strider mot lag eller god sed, må icke godkännas till förevisning.

Är film med beaktande av, på vilket sätt händelserna i densamma skildrats eller i vilket sammanhang de framställts, osedlig eller förråande eller genom att uppväcka skräck eller på annat sätt ägnad att skadligt inverka på den psykiska hälsan, må filmen ej heller godkännas till förevisning.

Ej heller må film godkännas till förevisning, om förevisningen av densamma kan äventyra den allmänna ordningen eller säkerheten eller försvaret eller försämra rikets förhållande till främmande makt.

Granskningsmyndighet må godkänna film till förevisning på villkor, att ur densamma på åtgärd av myndighet uteslutas bestämda avsnitt av i 1, 2 eller 3 mom. avsedd art.

4 §.

Granskningsmyndighet äger rätt att, då tillämpningen av ovan i 3 § nämnda grunder i fråga om barn i viss ålder det påkallar, förbjuda förevisning av film för barn under sexton år eller någon lägre ålder. Granskningsmyndigheten må även av särskilda skäl förordna, att film får förevisas endast för personer, som fyllt aderton år, samt att den får förevisas endast skilt för män och kvinnor. Likaså må för förevisning av film föreskrivas andra nödigbefunna villkor.

Ovan i 2 § 1 mom. 1 eller 2 punkten nämnd myndighet äger rätt att för förevisning av film, som framställts, anskaffats eller godkänts av densamma, uppställa nödigbefunna villkor.

5 §.

Hava de allmänna förhållanden, som vant förutsättning för godkännande av film, undergått väsentlig förändring eller påkallas det eljest av synnerligen vägande skäl, må om förnyad granskning av redan godkänd film förordnas.

Likaså må om förnyad granskning av film förordnas, därest granskningsmyndigheten lämnats felaktiga uppgifter om densamma.

6 §.

Då reklam göres för film, må bilder, som ansluta sig till avsnitt, vilkas avlägsnande från filmen med stöd av 3 § föreskrivits, eller motsvarande bilder icke användas, ej heller namn, vare användning granskningsmyndigheten förbjudit.

7 §.

Överträdelse av denna lag och med stöd av densamma utfärdade stadganden bestraffas såsom därom särskilt stadgas.

8 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1966, och genom densamma upphäves lagen den 29 november 1945 om förhandsgranskning av biograffilm (1175/45).

Helsingfors den 29 maj 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Undervisningsminister
Jussi Saukkonen,

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.