260/1965

Given i Helsingfors den 7 maj 1965.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 8 § 2 mom., 9 § 4 mom., 21 § 1 mom., 24 § 1 mom., 44 § 6 mom., 45 § 1 mom. 4 punkten och 73 § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) samt fogas till lagens 39 §, sådan den delvis ändrats genom lagen den 4 juli 1963 (374/63), ett nytt 3 mom. och till 45 § 1 mom. en ny 9 punkt som följer:

8 §.

Medlemmarna i skattenämnd, med undantag av ordföranden, samt suppleanter för dem väljas och förordnas för fyra kalenderår i sänder så, att det antal medlemmar, som motsvarar hälften av nämndens hela medlemsantal, samt en suppleant för envar av dem väljas av kommunens fullmäktige, och de övriga medlemmarna, viceordförandena därvid medräknade, samt en suppleant för envar av dem förordnas av finansministeriet, sedan ministeriet hört kommunens fullmäktige.


9 §.

Anföras besvär över beslut, som angår val eller förordnande av medlem i skattenämnd, skall medlemmen likväl handhava sin befattning, till dess besvären slutligt avgjorts och annan medlem valts eller förordnats.

21 §.

Ordföranden och viceordförandena i länsskattenämnd samt nämndens övriga ledamöter och suppleanter förordnas av finansministeriet för fyra kalenderår med beaktande av att hälften av hela antalet medlemmar i nämnden, varvid även ordföranden och viceordförandena räknas såsom medlemmar, samt deras suppleanter skola förordnas bland personer, vilka föreslagits av de kommunala centralorganisationerna.


24 §.

Viceordförandena och de övriga ledamöterna i prövningsnämnden samt suppleanter för dem väljas och förordnas i samma ordning som viceordförandena och de övriga ledamöterna i skattenämnd. Av såväl de valda som förordnade medlemmarna av prövningsnämnden skall en del, likväl mindre än hälften, tillhöra skattenämnden.


39 §.

Skola makar vid statsbeskattningen sambeskattas och är tiden för inlämnande av skattedeklaration för den ena maken enligt 1 mom. längre än för den andra, må även den sistnämnda maken inlämna sin skattedeklaration inom den tid som gäller för den förra.

44 §.

Skattebyrån skall jämväl, i enlighet med vad finansministeriet bestämmer, tillställas nödiga utdrag ur jordregister, skiftes- eller styckningsinstrument vid lantmäteriförrättningar, ägobyteshandlingar eller andra beskrivningar och kartor samt uppgifter ur stads och köpings tomtbok.

45 §.

För beskattningen åligger det nedannämnda myndigheter, personer och samfund att inom januari månad tillställa vederbörande skattebyrå följande handlingar och uppgifter för föregående kalenderår:


4) sådant aktiebolag eller andelslag, i vilket tillhörig fastighet dess aktieägare eller medlemmar innehava lägenheter, angående lägenhets storlek och art samt det vederlag, som därför utgår till bolaget eller andelslaget, de till låneavkortnings- eller annan dylik fond erlagda beloppen, antalet aktieägare eller medlem tillhörande aktier eller andelar, så ock huruvida lägenheten under det föregående året använts av annan än aktieägare eller medlem;


9) sjukförsäkringsbyrå och arbetsplatskassa angående de av läkare samt i lagen om privata sjukvårds- och undersökningsanstalter (426/64) avsedda privata laboratorier och röntgenanstalter uppburna arvoden, över vilka kvitto företetts sjukvårdsbyrån eller arbetsplatskassan.


73 §.

Har skattskyldig, som bedriver rörelse i riket, till någon, som ekonomiskt deltar i hans företag eller har inflytande på dess ledning eller i vars företag han ekonomiskt deltar eller på vars företagsledning han har inflytande, sålt varor till lägre eller av honom köpt varor till högre än gängse pris eller annars med honom överenskommit om ekonomiska villkor, som avvika från vad mellan av varandra oberoende företag skulle hava avtalats, och har inkomsten av rörelsen på grund härav blivit mindre än vad den annars skulle hava varit och är den, till vilken inkomsten övergått, icke här skattskyldig, skall vid beskattningen till inkomsten av rörelsen hänföras det belopp, till vilket den kan anses hava stigit, ifall åtgärder av sagda art icke skulle hava vidtagits.Stadgandena i 8 § 2 mom., 21 § 1 mom. och 24 § 1 mom. denna lag tillämpas första gången på den mandattid för vederbörande nämnd, som börjar den 1 januari 1966. Lagens 73 § 1 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för år 1965.

Helsingfors den 7 maj 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Finansminister
Esa Kaitila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.