248/1965

Given i Helsingfors den 7 maj 1965.

Lag om insändande av vissa handlingar till domstolar.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Ändringsansökan, anmälan om missnöje samt annan handling, som genom befullmäktigat ombud kan ingivas till hovrätt eller högsta domstolen, må på parts eget ansvar insändas till dem såsom betald postförsändelse eller genom bud.

Då för hovrätt eller högsta domstolen avsedd handling skall eller kan ingivas till annan myndighet, må handlingen även till denna insändas med posten eller inlämnas genom bud, såsom i 1 mom. är sagt.

2 §.

Med posten insänd handling skall anses vara ingiven till myndigheten den dag postförsändelsen med handlingen eller avis om försändelsens ankomst till adresspostanstalten lämnats till myndigheten.

Då handlingar sändas med posten, iakttages icke vad i lag eller förordning är stadgat därom, att handling bör ingivas till myndighet eller någon åtgärd vidtagas före visst klockslag.

3 §.

Har part, som enligt lag eller förordning är berättigad att hos ovan i 1 § nämnd myndighet uttaga duplett av motpartens ändringsansökan, tillståndsansökan, bemötande, förklaring eller annan handling, muntligen eller skriftligen anhållit om att få densamma sig tillsänd, skola dupletten och avskrifter av bilagorna, såvida hinder icke föreligger, tillställas honom under uppgiven adress med posten eller genom hans bud.

4 §

Äro med posten eller genom bud till myndighet inkomna handlingar, för vilka stämpelskatt skall erläggas, icke behörigen belagda med stämpelmärken, skola de utan att upptagas till behandling återställas till avsändaren jämte uppgift om orsaken till återställandet.

5 §.

Då expedition eller annan handling eller avskrift genom befullmäktigat ombud kan uttagas från häradsrätt, rådstuvurätt, hovrätt eller högsta domstolen, skall handlingen, såvida hinder icke föreligger, på vederbörandes anhållan tillställas honom med posten eller genom hans bud.

Har vederbörande själv insänt handlingarna till myndigheten med posten och icke meddelat annat, skall i 1 mom. nämnd handling i ärendet tillsändas honom med posten.

På anhållan av vederbörande skall i 1 mom. avsedd handling tillställas annan person, som av honom anvisats, genom dennes bud eller med posten, såvida icke hinder härför yppar sig.

6 §.

Såframt ej annat följer av särskilt stadgande skall vederbörande anses hava fått del av handling, som med posten eller genom bud tillställts honom eller av honom anvisad person, på sjunde dagen efter det handlingen under uppgiven adress inlämnats till posten för befordran eller den dag handlingen lämnats till budet. På handlingen skall antecknas den dag, då den för befordran lämnas till posten eller till budet.

Tillställandet av handling med posten eller genom bud sker på vederbörandes eget ansvar. Med posten sändes handlingen under den adress, som vederbörande uppgivit för myndigheten.

7 §.

Bud är skyldigt att på anfordran av myndighet förete utredning om, att vederbörande åt honom uppdragit att uttaga handlingen.

8 §.

Handling, som innehåller anmälan om vad mot underrätts beslut eller anmälan om missnöje mot annan domstols än hovrätts beslut eller återkallande av sådan anmälan, må insändas genom bud eller med posten.

Vid anlitandet av posten skall här avsedd handling, försåvitt fråga icke är om anmälan av missnöje mot krigsrätts beslut eller återkallande av sådan anmälan, adresseras till vederbörande domstols kansli. Därjämte skall i tillämpliga delar iakttagas, vad i denna lag i övrigt är stadgat.

9 §.

Försåvitt i kyrkolagen eller vattenlagen givits från denna lag avvikande stadganden, skola de äga tillämpning.

Utan hinder av denna lag lände till efterrättelse, vad i annan lag är stadgat om rätt att tillställa myndigheter eller av dem erhålla handlingar med posten eller genom bud.

10 §.

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

11 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966.

Helsingfors den 7 maj 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.