219/1965

Given i Helsingfors den 14 april 1965.

Lag om måttenheter och justering av mätningsredskap.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

I allmän handel och rörelse, på allmän försäljningsplats samt i offentlig verksamhet skall mätning, som utgör grund för bestämmande av ekonomisk fördel efter mått, utföras med användning av med denna lag överensstämmande mätningsredskap.

2 §.

Mätning, varom stadgas i 1 §, samt annan legal mätning skola grunda sig på nedan i 2 kap. nämnda grundenheter.

3 §.

Mätningsredskap, vilka användas vid mätning, som avses i 1 §, med undantag av mätning av tid samt av elektriska och ljusstorheter, skola undergå justering såsom i 3 kap. stadgas.

Mängden av vara, som levereras i transportkärl, må dock fastställas enligt kärlets angivna volym, om kärlet är märkt på sätt i denna lag sägs.

2 kap.

Måttenheter.

4 §.

Grundenhet för längd är metern, såsom den definierats av elfte allmänna konferensen för mått och vikt i Paris år 1960.

5 §.

Grundenhet för massa är kilogrammet, såsom det definierats av första allmänna konferensen för mått och vikt i Paris år 1889.

6 §.

Grundenhet för tid är sekunden, såsom den definierats av elfte allmänna konferensen för mått och vikt i Paris år 1960.

7 §.

Grundenhet för elektrisk strömstyrka är amperen, såsom den definierats av nionde allmänna konferensen för mått och vikt i Paris år 1948.

8 §.

Grundskala för temperatur är Kelvinskalan, såsom den definierats av tionde allmänna konferensen för mått och vikt i Paris år 1954.

9 §

Grundenhet för ljusstyrka är candelan, såsom den definierats av nionde allmänna konferensen för mått och vikt i Paris år 1948.

10 §.

Närmare stadganden om vid mätning använda andra måttenheter, som kunna definieras med hjälp av ovan i 4―9 §§ nämnda grundenheter, samt om deras mångfalder och delar utfärdas genom förordning.

11 §.

Om prototyper och förfaringssätt, som äro erforderliga för fastställande av grundenheterna, stadgas genom förordning.

3 kap.

Justering av mätningsredskap.

12 §.

Med justering av mätningsredskap avses av vederbörande myndighet utförd förrättning, varvid redskapets konstruktion och angivelser granskas samt redskapet godkännes och förses med stadgad justeringsstämpel. Mätningsredskap må justeras som precisionsredskap, om det uppfyller för dylika redskap uppställda särskilda fordringar.

Med märkning av transportkärl avses av vederbörande myndighet utförd förrättning, varvid kärlets konstruktion granskas och godkännes, dess volym uppmätes och kärlet förses med rymdbeteckning samt stadgad märkningsstämpel.

13 §.

Mätningsredskap skall vara justerat innan det tages i sådan användning som avses i 1 §. Därefter skall det om justeras före utgången av augusti månad tredje året, termometer och stationär mätcistern dock sjätte året efter det kalenderår, varunder redskapet senast justerades.

Om mätningsredskapet har reparerats eller dess angivelsers avvikelser från det riktiga till följd av slitning eller på grund av att det skadats befinnas överskrida fastställda felgränser, skall redskapet omjusteras oberoende av när redskapet senast justerades.

Transportkärl skall märkas ånyo före utgången av augusti månad tredje året efter det kalenderår, varunder kärlet senast märktes.

Uppstår till följd av skada på transportkärl osäkerhet därom, huruvida dess volym längre överensstämmer med märkningen, bör kärlet ommärkas oberoende av när det senast märkts.

14 §.

Närmare stadganden angående mätningsredskap, som må undergå justering, samt de felgränser, varmed förstås de största tillåtna avvikelserna från det riktiga ifråga om mätningsredskaps angivelser vid användning vid ovan i 1 § avsedd mätning, ävensom stadganden om utförandet av justering av mätningsredskap och märkning av transportkärl utfärdas genom förordning.

För justering av mätningsredskap och märkning av transportkärl samt för justeringsmyndighets övriga tjänsteförrättningar skola avgifter erläggas, som bestämmas enligt de allmänna grunder, vilka äro stadgade i lagen den 17 oktober 1942 om grunderna för avgifter, som skola erläggas för särskilda myndigheters expeditioner och tjänsteförrättningar (806/42). Närmare stadganden om förenämnda avgifter utfärdas genom förordning.

4 kap.

Straff stadganden.

15 §.

Den som vid allmän handel eller rörelse, på allmän försäljningsplats eller i offentlig verksamhet vid bestämmande av ekonomisk fördel efter mått använder mätningsredskap eller transportkärl, som enligt lag ej är tillåtet eller som icke är enligt denna lag justerat eller märkt, dömes, såframt för gärningen icke annorstädes i lag är stadgat strängare straff, för användande av olagligt mått till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om näringsidkare på försäljningsplats håller ojusterat mätningsredskap, vare lag samma. Likväl må sådant mätningsredskap hållas till salu eller annars utställt på försäljningsplats, såvida det är uppenbart, att det icke användes för i 1 mom. nämnt ändamål.

Den brottslige ävensom den, å vars vägnar eller till vars förmån denne handlat, må dömas att förverka det olagligt använda mätningsredskapet eller transportkärlet eller dess värde antingen helt eller till en del, såvida brottets art ger anledning därtill.

16 §.

Den som på annat än i 15 § angivet sätt bryter mot stadgandena i denna lag eller med stöd av densamma utfärdade bestämmelser, dömes för brott mot måttbestämmelserna till böter.

5 kap.

Kompletterande stadganden.

17 §.

I färdigt minutförsäljningshölje från utlandet importerade förnödenheter må hållas till salu utan hinder av vad i denna lag är stadgat.

18 §.

Genom förordning må stadgas, att vid handel med vissa slag av varor eller i annan verksamhet av särskild art, i synnerhet vid handel med utlandet, mätning må grundas även på andra än i 2 kap. nämnda grundenheter, samt undantag bestämmas från vad i 3 § är stadgat. I enskilt fall må sådant undantag medgivas av statsrådet.

Ifråga om verksamhet av särskild art må jämväl genom förordning stadgas, att för mätning av tid eller elektriska storheter må användas endast justerade mätningsredskap.

19 §.

Närmare stadganden angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1965, och genom densamma upphäves lagen den 31 december 1921 om mått och vikt (318/21) jämte däri senare företagna ändringar.

Helsingfors den 14 april 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Marja Lahti.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.