149./1965

Given i Helsingfors den 5 mars 1965.

Lag om kontinentalsockeln.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Rätt till utforskning av den till Finlands kust anslutna kontinentalsoekeln jämte det inre av den samt till utnyttjande av de inom dess område befintliga nedan i 3 § avsedda naturtillgångarna tillkommer finska staten.

Med kontinentalsoekeln avses i denna lag den utanför finska territorialhavet belägna, därtill anslutna havsbottnen jämte det inre därav ända till den gräns, vilken fastställes enligt artiklarna 1 och 6 i den i Genève den 29 april 1958 ingångna konventionen om kontinentalsockeln eller om vilken avtal ingåtts mellan Finland och främmande stat i enlighet med sagda artikel 6 punkt 1 eller 2.

2 §.

Med särskilt tillstånd av statsrådet må finsk medborgare, sammanslutning, som äger rättsförmåga, eller stiftelse erhålla i 1 § 1 mom. avsedd rätt. Motsvarande rätt må statsrådet även bevilja utländsk medborgare, sammanslutning, som äger rättsförmåga, eller stiftelse, såvida därtill prövas föreligga särskilt skäl.

Tillstånd må även beviljas för viss tid eller tillsvidare. I tillståndet skola de villkor fastställas, vilka med hänsyn till säkerheten och i det allmännas intresse anses nödvändiga eller vilka statsrådet eljest prövar av behovet påkallade. De i tillståndet fastställda villkoren må vid ändrade förhållanden justeras.

Sökes i 1 mom. nämnt tillstånd av kompetent inrättning för fysikalisk eller bio logisk utforskningav kontinentalsockeln i vetenskapligt syfte, må ansökningen icke avslås, om icke särskilt skäl därtill finnes.

3 §.

Med kontinentalsockelns naturtillgångar avses i denna lag mineralförekomster och förekomster av andra icke levande naturtillgångar på havsbottnen och i det inre därav samt sådana till platsbundna arter hänförliga djur och växter, som antingen finnas orörliga på havsbottnen eller därunder eller ock förmå röra sig endast i ständig beröring med havsbottnen eller det inre därav.

4 §.

Avser enligt 2 § sökt tillstånd letning efter gruvmineral eller ock inmutning eller utnyttjande av sådana mineral, skola, utöver vad i denna lag är stadgat, gruvlagen och med stöd därav utfärdade föreskrifter lända till efterrättelse.

5 §.

För utforskning och utnyttjande av kontinentalsockelns naturtillgångar må statsrådet bevilja tillstånd att uppföra anläggningar och andra anordningar samt att inrätta säkerhetszoner kring dessa anläggningar, likväl med beaktande av att därmed icke förorsakas olägenheter vid utnyttjandet av viktiga sjövägar. Avser tillstånd inrättandet av säkerhetszon, skall däri även fastställas, på vilken myndighet övervakningen av denna säkerhetszon och upprätthållandet av de för denna övervakning erforderliga anordningarna ankomma. Tillika må statsrådet förordna om ersättande av kostnaderna för övervakningen.

Att segla in i behörigen utmärkt säkerhetszon, som avses i 1 mom., utan övervakningsmyndighetens tillstånd är förbjudet, och även i övrigt skall till efterrättelse lända vad om fredande av säkerhetszon med stöd av denna lag är stadgat eller i tillståndsbeslutet om inrättande av sådan zon är föreskrivet.

6 §.

Om utläggande av undervattenskablar och rörledningar på kontinentalsockeln samt underhåll av dessa gäller vad därom är särskilt stadgat.

7 §.

Den som bryter mot denna lag eller mot föreskrifter eller tillståndsvillkor, som utfärdats med stöd därav, straffes med böter, såvida icke annorstädes i lag strängare straff är stadgat eller brottet skall straffas enligt straffstadgandena i gruvlagen. Utöver straff må med stöd av 2 eller 5 § beviljat tillstånd återkallas.

8 §.

Närmare föreskrifter om verkställigheten och tillämpningen av denna lag samt om gruvlagens tillämpning på letning efter gruvmineral inom området för kontinentalsockeln ävensom på inmutning och utnyttjande av sådana mineral därstädes utfärdas vid behov genom förordning.

Helsingfors den 5 mars 1965.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Minister för utrikesärendena
Ahti Karjalainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.