144./1965

Given i Helsingfors den 5 mars 1965.

Lag angående ändring av lagen om gränserna för Finlands territorialvatten.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 1, 4, 7 och 8 §§ lagen den 18 augusti 1956 om gränserna för Finlands territorialvatten (463/56) erhålla följande ändrade lydelse:

1 §.

Finlands territorialvatten omfatta den till rikets landområde omedelbart anslutna del av havet, som i öster mot Sovjetunionen i Finska viken i Virolahti skärgård begränsas av den i fredsfördraget i Paris den 10 februari 1947 (690–691/47) fastställda rikssjögränsen och i väster mot Sverige i Bottenviken i Torneå skärgård av den rikssjögräns, som vid gränsjusteringen åren 1956–1957 fastställts i enlighet med den efter freden i Fredrikshamn i Torneå den 19 januari 1811 undertecknad topografiska gränsbeskrivningen. Territorialvattnens yttre gräns mot öppna havet utgöres av den internationella territorialvattengränsen, förutom på Ålands hav söder och norr om klippan Märket, där gränsen utgöres av den i ovannämnda gränsbeskrivning av år 1811 fastställda rikssjögränsen, sådan denna är angiven i konventionen den 20 oktober 1921 angående Ålandsöarnas icke-befästande och neutralisering (64/22).

Enstaka ö, klippa, skär eller av dem bildad grupp, som är belägen långt ut till havs, må ha fristående territorialvatten.

4 §.

De i 3 § avsedda baspunkterna utväljas sålunda,

1) att de befinna sig ovan den medelvattenståndsnivå, som beräknats på basen av de vattenståndsmätningar, vilka verkställts under den tioårsperiod, som närmast föregått året för denna lags ikraftträdande, likväl så, att även en under denna nivå befintlig, åtminstone tidvis synlig punkt må tagas till baspunkt, såvida där är uppförd en fyrbåk eller annan anläggning, som varaktigt befinner sig ovan havsytan;

2) att deras avstånd från varandra är högst territorialhavets dubbla bredd; samt

3) att det inre territorialvattnet blir så vidsträckt som möjligt.

Baspunkterna justeras med trettio års intervaller.

7 §.

Från den södra ändpunkten av den östra rikssjögränsen går territorialhavets yttre gräns på fyra sjömils avstånd från de yttersta terrängpunkterna till den östra ändpunkten av den Finlands territorialhav inskränkande gräns, som fastställts i fredsfördraget i Paris den 10 februari 1947 och som går söderom Aspö skärgård i latitudens riktning, varvid de båda gränslinjerna sammanlöpa i den sistnämnda ändpunkten.

Från den västra ändpunkten av den i 1 mom. nämnda Finlands territorialhav inskränkande gränsen går territorialhavets yttre gräns vinkelrätt mot den i 5 § stadgade yttre gränsen, tills den förenar sig med denna,

I Bottniska viken i Torneå skärgård befinner sig efter den sista baspunkten på finsk sida följande baspunkt på svensk sida.

8 §.

Baspunkterna för den yttre gränsen för det inre territorialvattnet ävensom deras exakta positioner uppräknas i förordning, genom vilken även vid behov meddelas övriga föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag.

Helsingfors den 5 mars 1965.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Minister för utrikesärendena
Ahti Karjalainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.