47/1965

Given i Helsingfors den 5 februari 1965.

Lag om ändring av konkursstadgan.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 13 och 15 §§ samt 46 § punkt h) konkurs stadgan av den 9 november 1868, 15 § sådan den lyder i förordningen den 3 december 1895 och 46 § punkt h) sådan den lyder i lagen den 31 januari 1935 (62/35), och fogas till densamma en ny 3 a § som följer:

3 a §.

Ansökan om avträdande av dödsbos egendom till konkurs, som av delägare i dödsboet ingives, skall åtföljas av bouppteckningen eller styrkt avskrift därav. Är bouppteckning icke förrättad, skall i samband med ansökningen lämnas uppgift om bodelägarna samt deras hemvist och postadress.

13 §.

Är ansökan om egendoms avträdande av gäldenär gjord eller ock på borgenärs ansökan beslut därom av rätten fattat, utsatte rätten eller dess ordförande förhör att i saken anställas i häradsrätt inom tre och i rådstuvurätt inom två veckor, och låte därtill kalla gäldenären, såframt han vistas i landet, samt, därest så prövas nödigt, jämväl hans make, ävensom de kända borgenärer, vilka utan olägenhet kunna få del av kallelsen och bland dem närmast de, som äga betydande fordringar utan veterlig förmånsrätt. Även allmän åklagare skall kallas till förhöret. Ordföranden drage dessutom försorg om att vid förhöret äro till hands förteckningen över gäldenärens tillgångar och skulder samt bevis om de förmynderskap gäldenären innehar och, då fast egendom avträdes, gravationsbevis rörande denna.

Då avträdande av dödsbos egendom blivit sökt, skall till förhör, som i 1 mom. avses, förutom de delägare, som gjort ansökan, även de övriga delägarna kallas, såframt kallelse kan tillställas dem i tid.

15 §.

Gäldenären uppgive vid förhöret, om och vad mera till boet hör än vad förut varit upptecknat, och fäste med ed, att bouppteckningen, med nämnda tillägg, är riktig, att ej något är av honom själv eller av andra honom veterligen undantaget, att han icke uppsåtligen förtegat någon borgenär och att han ej heller, efter att hava fattat beslut att avträda egendomen, eller därest egendomens avträdande är tvunget, sedan borgenärs ansökan därom blev för honom känd, vidtagit eller låtit vidtaga någon åtgärd som måhända är till någon borgenärs förfång.

Vad i 1 mom. är sagt om gäldenär, äger motsvarande tillämpning på delägare i dödsbo, som haft egendomen i sin vård, och skall bouppteckningen, om sådan var upprättad vid konkursens början, gälla såsom sådan bouppteckning som i 1 mom. avses. Annan delägare skall även avlägga ed, om borgenär det yrkar och rätten prövar skäl därtill föreligga. Har boets egendom varit i annans än delägares vård eller värjo, gånge jämväl han ed, om delägare eller borgenär det yrkar.

Finner rätten, sedan ed avlagts, att de avträdda tillgångarna icke förslå till bestridande av den kostnad, som enligt 74 § skall gäldas ur dem, förordne, att vidare behandling av konkursärendet ej äger rum.

46 §.

Angående återvinning vare gällande:


h) Har vid avvittring mellan gäldenären och hans make eller dennes arvingar dgäldenären i märklig mån eftergivit sin rätt, och har vid konkursens början högst ett år förflutit från det avvittringshandlingen ingavs till rätten, gånge avvittringen åter.

Är egendomen i dödsbo avträdd till konkurs på ansökan, som gjorts inom en månad från bouppteckningen eller från utgången av tiden för boupptecknings förrättande eller inom en månad från det boutredningsman förordnades på ansökan, som gjorts inom förstnämnda månad, skall på boets vägnar till borgenärs förfång ingånget avtal återgå, om den, med vilken avtalet ingicks, hade giltigt skäl att antaga, att boets tillgångar kunna bliva otillräckliga för gäldens betalning. Har borgenär efter dödsfallet till förfång för övriga borgenärer erhållit betalning, äge vad här är sagt om avtals återgång motsvarande tillämpning. Hava delägarna i dödsbo, innan en månad förflutit från bouppteckningen eller från utgången av tiden för boupptecknings förrättande, överlåtit till boet hörande fast egendom eller sådan anläggning på annans grund, som jämte besittningsrätten till grunden utan grundägarens hörande kan överlåtas till tredje man, är överlåtelsen utan verkan gentemot den dödes borgenärer, om boets tillgångar inom sagda tid avträdas till konkurs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966.

Helsingfors den 5 februari 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.