2/1965

Given i Helsingfors den 8 januari 1965.

Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 15 § 2 mom. lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) samt fogas till lagens 16 § nya 5 och 6 mom. som följer:

15 §.

Arbetstagare, som före i 1 mom. nämnd dag stått i arbetsförhållande till medlemssamfund, erhåller dock av kommunal pensionsanstalt på grund av före sagda dag inträffat pensionsfall pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare, om han icke på grund av pensionsfallet är berättigad till pension av medlemssamfund eller om för honom, oaktat han skulle ha rätt till pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare, sådant icke ordnats på i sagda lag stadgat sätt.


16 §.

Den, som av medlemssamfund beviljats pension på grund av mellan den 1 juli 1964 och den 30 juni 1965 inträffat pensionsfall, nämnda dagar medräknade, är, utan hinder av vad i 4 mom. är sstadgat, berättigad att komma i åtnjutande av den kommunala pensionsanstaltens pensionsskydd, om han senast inom december månad år 1966 tillställer den kommunala pensionsanstalten sin pensionsansökan. Efter det vederbörande börjat åtnjuta nämnda pensionsskydd erlägger pensionsanstalten till medlemssamfundet den del av de retroaktiva pensionsraterna, som motsvarar av detta erlagda pensionsrater.

Ovan i 5 mom. avsedd person är berättigad att på ansökan av den kommunala pensionsanstalten i sitt pensionsärende erhålla skriftligt förhandsbesked, som bör vara bindande, då den, som erhållit förhandsbeskedet, i sinom tid tillställes pensionsbeslutet.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1965.

Helsingfors den 8 januari 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
för inrikesärendena Niilo Ryhtä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.