708/1964

Given i Helsingfors den 30 december 1964.

Lag angående ändring av lagen om naturskydd.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 19 § och 23 § 3 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23) samt fogas till lagens 23 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

19 §.

Utomhus må icke utanför tätt bebyggt område i reklam-, propaganda- eller annat sådant syfte uppsättas anslag, annonser eller affischer, ej heller tavlor eller andra anordningar.

Vad i 1 mom. är stadgat, må likväl icke tillämpas på annonsering, som gäller sammanträden, möten för upplysning, nöjestillställningar eller andra sådana sammankomster eller ock statliga eller kommunala val. I byggnad, som nyttjas såsom affärs-, arbets-, kontors-, idrotts- och gymnastik- eller möteslokal, eller i byggnadens omedelbara närhet må likaså annonseras den på platsen idkade verksamheten och de varor, som där säljas. Annonsen skall utformas och uppsättas på sådant sätt, att den så väl som möjligt harmonierar med omgivningen. Annonser och reklam, som gälla ovan i 2 mom. avsedda sammanträden, möten för upplysning, nöjestillställningar eller andra sådana sammankomster samt val, må anbringas på sin plats tidigast en månad före vederbörande sammankomst eller förrättning, och skola avlägsnas senast inom en vecka efter densamma.

Länsstyrelse har befogenhet att på ansökan på nödigbefunna villkor bevilja tillstånd till uppsättande av ovan förbjuden annons eller reklam, såframt denna med hänsyn till trafiken eller turismen eller av annat sådant skäl bör anses vara behövlig.

23 §.

För överträdelse av enbart i 3 § nämnda ordningsstadgar eller förbudet att använda i 15 § avsedda fångstredskap vare straffet högst tio dagsböter.

Den som överträder det i 19 § stadgade förbudet, straffes, såframt icke annorstädes strängare straff är stadgat, med böter.


Helsingfors den 30 december 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Lantbruksinmister
Mauno Jussila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.