697/1964

Given i Helsingfors den 30 december 1964.

Lag om ändring av folkpensionslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves promulgationsstadgandets 2 mom. i lagen den 28 juni 1963 om ändring av folkpensionslagen (349/63) och ändras 22 §, 22 b § 1 mom., 26 § 1 mom. och 60 § 2 mom. folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56), 22 § sådan den lyder i lagen den 4 juli 1963 (427/63), 22 b § 1 mom. sådant det lyder i lagen den 28 juni 1963 (349/63), och 26 § 1 mom. sådant det lyder i lagen den 4 november 1960 (466/60), som följer:

22 §.

Arbetsoförmögen anses vid tillämpningen av denna lag den, som till följd av sjukdom, lyte eller kroppsskada är oförmögen att utföra sitt sedvanliga arbete eller annat därmed jämförligt arbete, som med beaktande av hans ålder, yrkesskicklighet och övriga omständigheter bör anses vara för honom lämpligt och trygga en skälig utkomst.

Arbetsoförmögen anses alltid den, som är varaktigt blind eller oförmögen att röra sig, ävensom annan, som till följd av sjukdom. lyte eller kroppsskada varaktigt är i ett sådant tillstånd av hjälplöshet, att han icke kan komma till rätta utan annans hjälp.

Invaliditetspension må beviljas för viss tid eller tillsvidare.

22 b §.

Till den, som åtnjuter invaliditets- och ålderdomspension och vars tillstånd varaktigt blivit sådant, varom i 22 § 2 mom. stadgas, erlägges hjälptillägg. Är han varaktigt i behov av oavbruten vård och tillsyn av annan person, erlägges till honom i stället för hjälptillägg ett vårdtillägg. Utan hinder av vad ovan i detta moment är stadgat, utgår hjälptillägg till pensionstagare som fyllt 80 år och vårdtillägg till pensionstagare som fyllt 85 år.


26 §.

Pensions grunddel utgör 372 mark om året.


60 §.

Tillgångarna böra investeras i produktiva företag. Dessutom må tillgångar investeras för ändamål, som direkt främja bevarandet och återställandet av arbetsförmåga, samt för byggnadsverksamhet, som främjar åldringsvården och åldringars bostadsförhållanden, likväl sålunda, att tillgångar, som investeras i byggnadsverksamhet, som främjar åldringars bostadsförhållanden, må utlånas åt kommuner samt genom förmedling och under övervakning av kommunerna åt allmännyttiga stiftelser och föreningar samt församlingar. Tillgångar, som investeras i byggnadsverksamhet, som främjar åldringsvården och åldringarnas bostadsrförhållanden, må sammanlagt utgöra högst tio procent av pensionsanstaltens samtliga investeringar, och pensionsanstalten må på i förordning närmare stadgat sätt bestämma, att räntan på för dessa avsedda byggnadslån skall vara lägre än den ränta den tillämpar i sin övriga investeringsverksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1965, dock sålunda, att stadgandena i den ändrade 22 b § tillämpas från den 1 januari 1965. Åt pensionstagare, som vid ikraftträdandet av 22 b § i denna lag är berättigad till hjälp- eller vårdtillägg, erlägges hjälp- eller vårdtillägg räknat från lagens ikraftträdande, om därom ansökts före den 1 januari 1966.

Vid verkställande av höjning och sänkning i enlighet med lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) och vid utbetalning av folkpensionen anses grunddelens ovan i 26 § 1 mom. stadgade belopp motsvara det officiella levnadskostnadsindexets poängtal 116.

Helsingfors den 30 december 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Juho Tenhiälä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.