638./1964

Given i Helsingfors den 23 december 1964.

Lag om ändring av trafikförsäkringslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 5 § 2 mom. trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/59) samt fogas till lagens 10 § ett nytt 3 mom. och till dess 21 § ett nytt. 2 mom. som följer:

5 §.

Ersättning för skada på utan uppsikt på trafikled lämnat annat djur än ren utgår icke från trafikförsäkringen, med mindre skadeståndsskyldighet åvilar fordonets ägare, förare eller passagerare.

10 §.

Har någon till följd av trafikolycka, som avses i lagen den 29 mars 1957 om vägtrafik (143/57), försatts i sådant tillstånd, att det är nödvändigt, att han omedelbart transporteras för att erhålla vård, är trafikförsäkringsföreningen, om vid transporten använts motorfordon, skyldig att erlägga ersättning för transportkostnaderna samt för skada och förorening, som av transporten förorsakats fordonet och den persons kläder, som i samband med transporten bistått den skadade.

Denna ersättningsskyldighet gäller icke annan skada, som måhända förorsakats fordonet under transporten.

21 §.


Har trafik försäkringsföreningen erlagt ersättning med stöd av 10 § 3 mom. och har i sagda moment avsedd skadelidande rätt till motsvarande ersättning av försäkringsbolag eller av staten i det fall, att dessas ansvarighet för trafikskada grundar sig på denna lag, eller med stöd av annan lag av ersättningsskyldig, som förorsakat skadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet, övergår sagda rätt från den skadelidande till trafikförsäkringsföreningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965.

Helsingfors den 23 december 1964.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Minister
K. Sorkio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.