538/1964

Given i Helsingfors den 6 november 1964.

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till socialministeriets verksamhetsområde, ändras 2 § 1 mom., 19 § 1 mom. och 37 § 1 mom. 2 p. sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) samt fogas till sagda förordning nya 13 a och 47 a §§ som följer:

2 §.

Såsom i 5 § 1 mom. 2 p. sjukförsäkringslagen avsett, av medicinalstyrelsen godkänt laboratorium eller röntgeninstitut anses i 1 § 2 mom. förordningen den 21 augusti 1964 om privata sjukvårds- och undersökningsanstalter, sådant det lyder i förordningen den 23 oktober 1964 (520/64), avsedd undersökningsanstalt ävensom i fråga om undersöknings- och vårdåtgärder, som kunna utföras av sådan undersökningsanstalt, laboratorie- eller röntgenavdelning och poliklinik vid sjukhus samt av staten eller universitet ägd medicinsk undersökningsanstalt.


13 a §.

Den som för befolkningsregister skall för varje månad, senast den sjunde dagen påföljande månad giva uppgifter om ändringar, som anmälts till befolkningsregistret, medelst av folkpensionsanstalten fastställt formulär till den sjukförsäkringsbyrå, vars distrikt den kommun tillhör, där den, som anmälan gäller, enligt befolkningsregistret är bosatt.

19 §.

I sjukförsäkringslagen avsedd förmån erlägges icke för den tid försäkrad med stöd av 34 § 2 mom. eller 35 § 1 mom. sinnessjuklagen (187/52) är intagen i sjukhus, med stöd av lagen om vården av dem, som missbruka berusningsmedel, (96/61) är på förordnande intagen i vårdanstalt, som avses i sagda lag, eller med stöd av lagen om barnskydd (52/36) är intagen i uppfostringsanstalt, icke heller för den tid försäkrad är i arbetsinrättning, tvångsarbete eller tvångsinrättning. På samma sätt skall förfaras beträffande försäkrad, som erhåller vård i annan offentlig vårdanstalt, vilken ägs av staten eller kommun eller erhåller statsbidrag, och som erhåller här avsedd förmån i anslutning till anstaltvården.


37 §.

Sjukförsäkringsdelegationen åligger:

2) att i enlighet med 47 a § årligen till folkpensionsanstaltens styrelse göra framställning om användningen av de i 60 § 2 mom. sjukförsäkringslagen nämnda medlen för verksamhet för förebyggande av sjukdomar och rehabilitering av de försäkrade;


47 a §.

I 60 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedda medel skall folkpensionsanstalten använda i enlighet med en årligen uppgjord plan för sådan verksamhet för förebyggande av sjukdomar, som kan anses ha allmän betydelse for befolkningen i hela landet eller inom ett visst område, samt för verksamhet som avser de försäkrades rehabilitering och syftar till att minska försäkringskostnaderna.

Föreligger särskilt skäl, må av de medel, som avses i 1 mom., beviljas understöd för forskningsarbete, som avser förebyggande av sjukdomar eller rehabilitering av försäkrade.


Denna förordnings 2 § 1 mom. träder i kraft den 1 december 1964.

Helsingfors den 6 november 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
K. Sorkio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.