422/1964

Given i Nådendal den 24 juli 1964.

Förordning om prövningsnämnden.

På föredragning av socialministern stadgas med stöd av 54 § 3 mom. sjukförsäkringslagen den 4 juli 1963 (364/63), som följer:

1 §.

Prövningsnämnden är rättsmedelsinstans i de socialförsäkringsärenden, som ankomma på densamma.

Utöver vad i 1 mom. är stadgat åligger prövningsnämnden:

1) att göra nödigbefunna framställningar för utvecklandet av lagstiftningen inom sitt verksamhetsområde;

2) att tillse, att prövningsnämndens viktigaste utslag publiceras på lämpligt sätt; och

3) att uppgöra statistik på basen av det material, som hopbringas hos prövningsnämnden.

2 §.

Prövningsnämnden består av en ordförande, två viceordförande samt femton andra medlemmar. Ordföranden, viceordförandena och övriga medlemmar skola vara förtrogna med socialförsäkringsfrågor. Av de övriga medlemmarna skola sex vara lagfarna, tre läkarmedlemmar och de övriga företräda förtrogenhet med de försäkrades förhållanden.

Ordföranden, viceordförande och lagfaren medlem skola ha avlagt juriskandidatexamen eller motsvarande tidigare juridisk examen samt ordföranden och viceordförande dessutom vara förtrogna med domarvärv.

Läkarmedlem skall vara legitimerad läkare.

Prövningsnämndens medlemmar skola ha fyllt tjugofem år.

3 §.

Vid prövningsnämnden finnas en extraordinarie ordförandebefattning samt extraordinarie föredragande-, kanslist-, registrators-, maskinskrivar-, byråbiträdes- och vakt-mästarbefattningar ävensom nödigt antal tillfälliga funktionärer.

Till föredragande i nämnden må förordnas även annan än befattningshavare vid nämnden.

Grunderna för det arvode, som tillkommer annan medlem av nämnden än ordföranden, ävensom för ovan i 2 mom. avsedd föredragandes arvode samt för resekostnadsersätt-ningarna fastställas av statsrådet.

4 §.

Såsom prövningsnämndens sekreterare tjänstgör av nämnden därtill förordnad föredragande. Föredragande skall ha avlagt juriskandidatexamen eller motsvarande tidigare juridisk examen.

Sedan föredragandebefattning varit lediganslagen trettio dagar, framlägger nämnden för statsrådet förslag till dess besättande.

5 §.

Kanslisten och registratorn skola ha avlagt lägre rättsexamen, men till befattningarna må även antagas person med tillräcklig kompetens, som genom tidigare verksamhet ådagalagt sådan skicklighet och förmåga, som ett framgångsrikt handhavande av befattningen förutsätter.

Kanslist- och registratorsbefattningarna besättas av prövningsnämnden efter det befattningarna varit lediganslagna trettio dagar.

Annan kanslipersonal antages av prövningsnämndens ordförande.

6 §.

Socialministeriet äger rätt att bevilja ordföranden tjänstledighet för högst trettio dagar om året. Angående tjänstledighet för längre tid beslutar statsrådet efter det nämnden avgivit utlåtande i saken.

Prövningsnämnden äger rätt att bevilja viceordförande och annan medlem befrielse från befattningens handhavande för högst trettio dagar om året. Angående befrielse från befattningens handhavande för längre tid beslutar statsrådet, efter det nämnden avgivit utlåtande i saken. Statsrådet må vid behov förordna interimistisk ordförande eller annan medlem i vederbörandes ställe.

Angående tjänstledighet för annan befattningshavare vid prövningsnämnden beslutar nämnden.

7 §.

I ärenden, som angå ändringssökande, arbetar prövningsnämnden i sektioner.

Sektion består av ordförande samt två lagfarna medlemmar, en läkarmedlem och två medlemmar, vilka företräda förtrogenhet med de försäkrades förhållanden.

Sektion är beslutför, då sektionens ordförande och fyra andra medlemmar äro tillstädes. Vid behandling av ärende, vars avgörande väsentligen är beroende av medicinsk fråga, skall läkarmedlemmen vara tillstädes. Är sektion icke beslutför, på grund av att medlem är jävig eller förhindrad att närvara, skall nämndens ordförande i den jäviges eller förhindrades ställe förordna motsvarande medlem från annan sektion.

Om prövningsnämndens uppdelning i sektioner besluter nämnden.

Är ärende, som skall avgöras av prövningsnämnden, av principiell betydelse för lagens tillämpning i andra liknande fall eller skulle utslag av sektion komma att avvika från tidigare praxis, skall sektionen, hänskjuta ärendet till nämndens plenum. Nämndens ordförande äger likaså befogenhet att förordna, att ärende skall behandlas vid plenum.

Prövningsnämnden bestämmer, i vilken ordning viceordförandena tjänstgöra för ordföranden eller för varandra, när ordföranden eller viceordförande är jävig eller förhindrad att fungera som ordförande vid nämndens plenum eller sektion.

8 §.

Vid behandlingen av ärende i prövningsnämnden tillämpas laga rättegångsförfarande.

Angående jäv för prövningsnämndens medlem och föredragande gäller, vad i rättegångsbalken är stadgat om domarjäv.

Förfarandet i prövningsnämnden är skriftligt.

9 §.

Medlem av prövningsnämnden, som icke tidigare avlagt domareden, skall, innan han tillträder sitt uppdrag, avlägga eden inför prövningsnämnden.

10 §.

Prövningsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för honom av viceordförande.

Sektion av nämnden sammanträder på kallelse av sin ordförande.

Är medlem av nämnden förhindrad att inställa sig vid sammanträde, skall han underrätta nämnden därom i tillräckligt god tid.

11 §.

Beredningen av ärenden, som handläggas i prövningsnämnden, ombesörjes av föredragandena. Föredragande åligger att införskaffa nödig tilläggsutredning före föredragningen av ärende.

12 §.

Före sammanträde skall lagfaren medlem eller annan medlem med ovan i 2 § 2 mom. föreskriven kompetens granska handlingarna i ärende. Är ärendets avgörande väsentligen beroende av medicinsk fråga, skall även läkarmedlem eller annan medlem med ovan i 2 § 3 mom. föreskriven kompetens före sammanträdet granska handlingarna.

Är ärende, som skall avgöras, av principiell betydelse för lagens tillämpning i andra liknande fall, skall varje medlem av nämnden beredas tillräcklig tid att före mötet granska handlingarna.

Önskar annan än i 1 mom. nämnd granskande medlem göra sig förtrogen med handlingarna före mötet, skall honom beredas tillfälle därtill.

13 §.

Ärendenas behandling vid nämndens plenum och dess sektionssammanträden tillgår så, att föredraganden på basen av en promemoria redogör för det ärende, som är under behandling. I promemorian skall ingå föredragandens skriftliga förslag till avgörande i ärendet.

Sedan förhandling i ärendet ägt rum, skall granskande medlem och efter honom envar närvarande medlem i den ordning ordföranden föreskriver uttala sin åsikt i saken. Är det fråga om ärende, som förutsätter medicinsk sakkunskap, skall likväl läkarmedlem först framlägga sin åsikt.

14 §.

Vid ärendenas behandling blir den åsikt beslut, som omfattats av de flesta. Falla rösterna lika, gäller den åsikt, som omfattats av ordföranden.

Har ordföranden eller annan medlem icke förenat sig om beslutet, skall hans avvikande åsikt antecknas i den handling som arkiveras. Har föredraganden icke förenat sig om beslutet, skall hans åsikt antecknas i sagda handling.

15 §.

Föredragningslistan, varav skall framgå tidpunkten för mötet, namnet på ändringssökande eller annan sökande eller, då dessa äro flere, på den som står först i förteckningen över ärenden och ärendets nummer i förteckningen samt i 13 § avsedda promemorior, skall i god tid före mötet tillställas medlemmarna.

16 §.

Vid prövningsnämndens och vid dess sektions sammanträde skall föredraganden föra protokoll. Däri skall införas:

1) datum för mötet, klockslagen för dess början och slut samt platsen för sammanträdet;

2) vid sammanträdet närvarande medlemmar;

3) vid sammanträdet behandlade ärenden, kort anteckning om fattade beslut och verkställda omröstningar; samt

4) jäv och övriga nödigbefunna omständigheter.

Utslag uppgöres särskilt för sig utom protokollet.

17 §.

Protokollet undertecknas av ordföranden eller viceordförande och kontrasigneras av föredragande.

Prövningsnämndens utslag undertecknas av föredraganden.

Av prövningsnämnden begärt utlåtande undertecknas av nämndens ordförande och kontrasigneras av föredraganden.

18 §.

Föredragande skall efter möte ofördröjligen avfatta behöriga expeditionshandlingar. Ett exemplar av utslagen arkiveras hos prövningsnämnden, ett tillsändes vederbörande ändringssökande eller annan sökande och ett den som avgjort ärendet i första instans. Är utslaget av principiell betydelse för lagens tillämpning i andra liknande fall, skall ett exemplar av utslaget tillsändas folkpensionsanstalten.

Prövningsnämnden skall, försåvitt det är fråga om ett i sjukförsäkringslagen avsett ärende, återsända akten till vederbörande sjukförsäkringsbyrå eller arbetsplatskassa för att där förvaras. I fråga om ärenden, som avses i folkpensionslagen, återsändes akten till folkpensionsanstalten.

19 §.

Ärendena skola i allmänhet behandlas i den ordning de inkommit, likväl så, att ansökningar, vilka avse upphävande av beslut, skola behandlas i brådskande ordning.

20 §.

Prövningsnämndens ordförande och annan medlem åtalas för tjänstefel vid Helsingfors hovrätt.

21 §.

Förvaltningsärenden rörande prövningsnämnden avgöras av ordföranden och viceordförandena på föredragning av den föredragande, som tjänstgör såsom nämndens sekreterare.

Ordföranden åligger:

1) att svara för behörig och skyndsam handläggning av de ärenden prövningsnämnden äger handlägga;

2) att övervaka enhetligheten i tillämpningen av rättsprinciper och i lagtolkningen i prövningsnämndens avgöranden;

3) att besluta om tillåtelse för befattningshavare att under tjänstetid arbeta utanför ämbetslokalen; samt

4) att efter överläggning med viceordförandena bestämma ordningen för föredragningarna och för arbetet i övrigt inom nämnden, fastställa antalet ärenden, som skola behandlas per vecka, samt föredragandenas arbetspensum ävensom draga försorg om att arbetet fördelas jämnt mellan de olika sektionerna.

22 §.

Den föredragande, som är sekreterare i prövningsnämnden åligger:

1) att ombesörja nämndens förvaltningsärenden i enlighet med ordförandens anvisningar;

2) att biträda ordföranden vid övervakningen av kansliarbetet vid nämnden;

3) att föra stadgad matrikel och övriga nödiga förteckningar över befattningshavare;

4) att ombesörja uppgörandet av statistik;

5) att utarbeta förslag till inkomst- och utgiftsstat samt till årsberättelse; och

6) att föredraga de i 21 § 1 mom. nämnda ärendena, vilka gälla nämnden, samt draga försorg om uppgörandet av därav föranledda expeditioner och andra handlingar.

23 §.

Kanslisten åligger:

1) att biträda föredragande;

2) att ombesörja honom anförtrodda korrespondens- och övriga uppgifter; samt

3) att utföra andra uppgifter, som ordföranden eller föredragande ålägger honom.

24 §.

Registratorn åligger:

1) att emottaga prövningsnämnden tillställda handlingar samt ombesörja utgivandet eller avsändandet av handlingar samt införa dem i förteckningen över ärenden;

2) att sköta nämndens inventarier, arkiv och annan egendom;

3) att utgiva avskrifter av handlingar; samt

4) att omhänderha nämndens penningmedel, på förordnande av ordföranden rekvirera medel, utbetala löner samt andra av ordföranden godkända utgiftsposter och uppgöra redovisning över medlens användning samt fullgöra övriga uppgifter, som ordföranden ålägger honom.

25 §.

Prövningsnämnden och sektion av nämnden äga rätt att höra sakkunniga. Likaså är nämnden berättigad att erhålla handräckning av myndigheter.

26 §.

Handlingar, vilka tillställas prövningsnämnden, må även sändas med posten eller överlämnas genom bud.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1964. Därförinnan må vidtagas åtgärder, som äro nödiga för att prövningsnämnden skall kunna börja sin verksamhet vid denna förordnings ikraftträdande.

Nådendal den 24 juli 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Tf. socialminister
Magnus Kull.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.