366/1964

Given i Nådendal den 26 juni 1964.

Biografskattelag.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Skattskyldighet och skattebelopp.

1 §.

För filmförevisning vid biografföreställning, till vilken uppbäres inträdesavgift, skall erläggas biografskatt till staten på sätt, som i denna lag stadgas.

2 §.

Skatten utgör 10 procent av inträdesavgiften, likväl så att, försåvitt den film, som förevisas, till sitt innehåll är dålig eller till sin konstnärliga kvalitet eller moraliska halt är svag, skatten utgår med 30 procent.

3 §.

Skatt erlägges icke för förevisning av vetenskaplig film, undervisningsfilm, nyhetsöversikt och budskapsfilm samt icke heller för förevisning av för barn särskilt lämplig film.

Skatt erlägges icke heller för förevisning av film, som icke är en egentlig undervisningsfilm, men där det undervisande momentet likväl tydligt framträder, och som på ett värdefullt sätt främjar kunskap om konst, historiska händelser, natur eller geografi.

4 §.

På statens filmgranskningsbyrå ankommer att besluta, huruvida en film skall anses vara i 2 eller 3 § avsedd film, samt att bestämma, enligt vilken procent skatt skall erläggas vid förevisning av film, som avses i 2 §.

Likaså ankommer på filmgranskningsbyrån att besluta, huruvida inhemsk film skall anses vara sådan som i 20 § stadgas.

5 §.

Förevisas vid biografföreställning minst två med hänsyn till beskattningen olikartade filmer, skall skatt erläggas i enlighet med den film, för vars förevisning skatten är högst. Förevisas i samband med en minst 1 600 meter lång film, som bör anses vara huvudfilm, såsom fyllnadsprogram en eller flere högst 600 meter långa filmer, fastställes likväl skyldigheten att erlägga skatt ävensom skattens storlek i enlighet med huvudfilmen.

6 §.

Förevisas vid biografföreställning reklamed, som äro avsedda att främja försäljningen av rusdrycker eller tobak, skall för filmförevisningen, om för denna skatt icke annars borde utgå, i skatt erläggas 5 procent av inträdesavgiften eller, om för film-förevisningen bör utgå skatt, skatten böjas med 5 procentenheter.

7 §.

Skatt erlägges icke för filmförevisning vid föreställning:

1) som militärmyndigheter anordna, enbart för militärpersoner och deras familjemedlemmar inom kasernområde; eller

2) som på åtgärd av undervisningsanstalt anordnas utan uppbörd av inträdesavgift för personer, som icke höra till samma undervisningsanstalt.

8 §.

Förevisas vid nöjestillställning film, skall härvid erläggas antingen endast stämpelskatt, som utgår för inträdes- eller deltagaravgift vid nöjes- och underhållningstillställningar, eller endast biografskatt, beroende på vilkendera skatten, som enligt stadgandena angående densamma utgår med högre belopp. Utgå stämpel- och biografskatten med samma belopp, erlägges endast stämpelskatt.

2 kap.

Erläggandet av skatten.

9 §.

För erläggandet av skatt är anordnare av biografföreställning skyldig att till besökare därav, med undantag av innehavare av fribiljett, utgiva genom statens försorg förfärdigad biografskattebiljett, på vilken inträdesavgiften och procentbeloppet av den skatt, som utgår på avgiften, böra angivas.

För biografskattebiljett erlägger anordnaren av biografföreställningen endast den stadgade biografskatten till staten. Sådan skatt må icke avkrävas besökare av föreställningen utöver den angivna inträdesavgiften.

Skälig ersättning, som annan än anordnaren av föreställningen uppbär vid förhandsförsäljning, anses icke vara inträdesavgift.

10 §.

Biografskattebiljett skall genom att rivas i två delar göras ogiltig, då dess innehavare får tillträde till biografföreställningen.

11 §.

Har erläggandet av skatten helt eller delvis underlåtits, skall vederbörande polismyndighet utan dröjsmål ålägga anordnaren av biografföreställningen att erlägga den obetalda skatten jämte ränta därpå enligt 8 procents årlig ränta, räknat från den dag, som följde på den dag då skatten senast borde ha erlagts, till den av polismyndigheten utsatta betalningsdagen.

12 §.

Har anordnare av biografföreställning av annat än nedan i 15 § nämnt skäl nyttjat biografskattebiljetter, ehuru för filmförevisningen icke skall erläggas skatt eller har han nyttjat biografskattebiljetter för högre skatt än vad som varit erforderligt, har han rätt att på ansökan hos länsstyrelsen återfå det överbetalda beloppet.

Har anordnare av biografföreställning, på grund av att föreställningen inställts eller avbrutits, nödgats återbetala inträdesavgifterna till dem, som erlagt dessa avgifter, skall länsstyrelsen på ansökan utbetala den skatt, som motsvarar de återbetalade avgifterna, till anordnaren av föreställningen sedan denne återställt biografskattebiljetterna eller på annat sätt förebragt tillräcklig utredning om beloppet av den skatt, som skall återbetalas.

Ansökan skall göras inom fem år efter utgången av det år, under vilket föreställningen anordnades eller var avsedd att anordnas.

13 §.

Följer icke anordnare av biografföreställning föreskrifterna om biografskatt, har polismyndighet rätt att förhindra eller avbryta föreställningen.

3 kap.

Ändringssökande.

14 §.

Om ändringssökande i beslut i ärende, som avses i 4 §, gäller vad därom är särskilt stadgat. Besvär Över skyldighet att erlägga skatt och över skattebelopp må likväl även anföras för bevakande av statens rätt. Statens talan föres härvid av finansministeriet.

Ovan i 1 mom. avsett beslut av statens filmgranskningsbyrå skall, oaktat besvär anförts, lända till efterrättelse till dess ärendet avgjorts genom laga kraft vunnet beslut.

Om ändringssökande i med stöd av denna lag givet beslut gäller i övrigt, vad om ändringssökande i förvaltningsärenden är stadgat.

15 §.

Har erlagd skatt till följd av ändringssökande avlyfts eller nedsatts, skall länsstyrelsen på vederbörandes ansökan återbetala det överbetalda skattebeloppet jämte i förordning föreskriven ränta, räknat från dagen för biografföreställningen till dagen för återbetalningen.

Har på grund av ändringssökande skatt påförts eller höjts, skall länsstyrelsen debitera skatten för redan anordnade föreställningar.

16 §.

Skattskyldig skall, oaktat besvär anförts över debitering, som avses i 11 § och 15 § 2 mom., erlägga honom påförd skatt jämte ränta.

Har skatt på grund av ändringssökande, som avses i 1 mom., genom laga kraft vunnet beslut avlyfts eller nedsatts, skall länsstyrelsen på vederbörandes ansökan återbetala det överbetalda beloppet jämte i förordning föreskriven ränta, räknat från betalningsdagen till återbetalningsdagen.

4 kap.

Särskilda stadganden.

17 §.

Då länsstyrelse eller polismyndighet debiterar skatt, skall på inbetalningsblanketten antecknas, förutom uppgifter om den betalningsskyldige, vilken skatt inbetalningsblanketten gäller och det skattebelopp, som skall erläggas, samt sättet och tiden för betalningens erläggande ävensom, då polismyndighet verkställer debiteringen, den tid, för vilken i 11 § avsedd ränta är beräknad, och räntebeloppet. Sådan debitering må likväl icke verkställas senare än inom fem år efter ingången av det år, som närmast följer på året då föreställningen anordnades.

I fråga om skattetillägg till debiterat belopp lände till efterrättelse vad därom är särskilt stadgat.

18 §.

Envar som svikligt undanhåller eller försöker undanhålla staten biograf skatt, straffes på sätt i strafflagen stadgas, och skall den skyldige därjämte till staten erlägga det belopp, som han undanhållit eller försökt undanhålla, tredubbelt, likväl minst 50 mark.

Såsom svikligt undanhållande av skatt skall även anses uppbörd av inträdesavgift antingen helt eller delvis i form av program-, garderob- eller förfriskningsavgift, i form av en i samband med tillställning uppburen medlemsavgift eller på annat sådant indirekt sätt.

19 §.

Den som överlåter rätt att förevisa film och anordnare av biografföreställning äro skyldiga att lämna vederbörande länsstyrelse erforderliga uppgifter för debitering, som avses i 15 § 2 mom.

20 §.

Ett belopp, som motsvarar den skatt, vilken med stöd av denna lag influtit vid förevisning av en av inhemsk producent i Finland framställd till sin konstnärliga kvalitet och moraliska halt samt tekniska nivå värdefull film, användes för understödjande av den inhemska filmproduktionen i enlighet med närmare föreskrifter av statsrådet.

21 §.

Närmare föreskrifter därom, huru film skall vara beskaffad för att betraktas såsom i 3 § 1 mom. avsedd vetenskaplig film, un-dervisningsfilm och budskapsfilm samt såsom i 3 § 2 mom. avsedd film, ävensom om verkställigheten och tillämpningen av denna lag och om övervakningen av lagens efterlevnad utfärdas genom förordning.

22 §.

Denna lag tillämpas på biografföreställningar, som anordnas den 1 augusti 1964 eller därefter, och genom densamma upphävas 10 kap. samt 89 och 93 §§ lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), till de delar dessa lagrum innefatta stadganden om skatt på inträdesbiljetter till biografföreställningar.

För biografföreställningar, som anordnas före den 1 januari 1975, nedsättes skatten med 5 procent av inträdesavgiften, om skattens storlek då stadgandena i 2 § beaktas, är 10 procent. Såvida föreställningen anordnas i lokal, i vilken enligt vad därom särskilt stadgats högst 250 sittplatser får inrymmas, eller i sådan stad eller köping eller på sådant tättbefolkat område i landskommun, vars invånarantal är högst 4000, eller i landskommun i annorstädes än på tättbefolkat område belägen, av finansministeriet bestämd fast biografteater eller annan varaktig förevisningsplats, är likväl ovan i detta moment avsedd nedsättning 10 procent av inträdesavgiften.

23 §.

Efter lagens ikraftträdande fastställes den skatt, som skall erläggas vid förevisning av en före denna tidpunkt granskad film, om icke annat följer av det förfarande, som avses i 2 mom., på sådant sätt att, om skatten har utgått med 15 procent eller om vid förevisning av filmen enligt före denna lags ikraftträdande gällande stadganden skatt icke behövt erläggas, vid filmens förevisning efter sagda tidpunkt icke skall erläggas skatt. Har skatten fastställts till 10 eller 30 procent, erlägges i skatt 10 procent, och har skatten fastställts till 50 procent, utgår skatten med 30 procent.

Av statens filmgranskningsbyrå före denna lags ikraftträdande för inhemska kortfilmer med stöd av 62 § lagen angående stämpelskatt beviljad skattenedsättningsrätt för viss tid förblir även efter denna lags ikraftträdande gällande så länge sådan för varje dylik kortfilm före denna lags ikraftträdande i stadgad ordning särskilt beviljats.

Likväl har den med stöd av denna lag till ändringssökande berättigade, som anser, att vid filmförevisning biografskatt borde erläggas i enlighet med 2 och 3 §§ på annat sätt än det, som är stadgat i 1 mom., rätt att inom fyra månader efter denna lags ikraftträdande hos filmgranskningsbyrån kräva fastställande av skatten i enlighet med förstnämnda lagrum. Filmgranskningsbyrån skall i sådant fall med stöd av sagda lagrum besluta, huruvida och enligt vilken procent skatt skall erläggas. Har det kontrollkort, som skall givas angående granskning av film, icke inom stadgad tid förnyats, bör filmen, om man önskar förevisa den, inlämnas för förnyad granskning i och för fastställande av skatten i enlighet med 2 och 3 §§.

Vad i 15 § är stadgat om skatt, som skall återbetalas eller debiteras, skall även tillämpas, om på i 3 mom. avsedd ansökan skatt påföres, avlyftes eller till sitt belopp ändras.

Nådendal den 26 juni 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Finansminister
Esko Rekola.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.