321/1964

Given i Helsingfors den 12 juni 1964.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 113 § och 115 § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) samt fogas till sagda lag en ny 82 a §, som följer:

82 a §.

Finner skattedirektör, att vid debitering gjorts räknefel eller därmed jämförligt misstag, skall han, såframt icke ändring sökts i beskattningen, hänskjuta ärendet till skattenämnden för vidtagande av rättelse. Sådant fel må likväl icke rättas senare än inom två år, räknat från början av det kalenderår, som följer på det år, under vilket debiteringen verkställts.

Angående ovan i 1 mom. avsedd rättelse samt sökande av ändring däri gäller i tillämpliga delar vad om skatterättelse är stadgat.

113 §.

Har länsrätt eller högsta förvaltningsdomstolen förklarat någon skattskyldig eller höjt eller sänkt den vid statsbeskattningen beskattningsbara inkomsten eller förmögenheten eller den vid kommunalbeskattningen beskattningsbara inkomsten och antalet skattören, som skall debiteras för denna inkomst, eller i annat i 75 § 1 mom. eller 77 § nämnt hänseende rättat beskattningen, skall skattedirektören i enlighet därmed verkställa debiteringen eller rätta densamma. Har prövningsnämnd ändrat beskattningen, ankommer rättande av debiteringen jämväl på skattedirektören. Avskrift av länsrätts eller högsta förvaltningsdomstolens ovan avsedda utslag samt av beslut, varigenom debitering ändrats, skall tillställas vederbörande länsstyrelse, skattebyrå och skattedirektör samt, därest utslaget eller beslutet gäller kommunal- eller kyrkobeskattning, vederbörande kommuns styrelse eller vederbörande församling.

Har skatt genom utslag eller beslut av i 1 mom. nämnd myndighet avlyfts eller har den genom utslag eller beslut av denna myndighet eller på grund av detta sänkts, skall skatteuppbördsmyndigheten återbetala till vederbörande den överdebiterade delen av det erlagda beloppet jämte ränta därpå räknat från beskattningsårets slut eller, ifall skatten erlagts därefter, från betalningsdagen till återbetalningsdagen, i enlighet med vad genom förordning stadgas.

Har prövningsnämnd på grund av anmärkning ändrat beskattningen, skall den skattskyldige tillställas ny debetsedel i enlighet därmed. Har genom utslag eller beslut av rättsmedelsinstans någon förklarats skattskyldig eller skatt genom utslag eller beslut av sådan myndighet eller på grund av dylikt utslag eller beslut höjts, skall skatteuppbördsmyndigheten likaså tillställa den beskattade en debetsedel och uppbära den obetalade skatten jämte på densamma med stöd av 2 mom. möjligen erlagd ränta.

Skattedirektör skall verkställa i 1 mom. avsedd debitering eller rättelse av debitering i brådskande ordning. Ett exemplar av den för debiteringen uppgjorda debiteringsberäkningen skall tillställas den skattskyldige, utom då honom i enlighet med 3 mom. skall tillställas debetsedel.

I ovan i 1 mom. avsedd, av skattedirektör verkställd debitering eller rättelse av debitering må ändring sökas i den ordning, varom i 94 § är stadgat.

115 §.

Har genom utslag eller beslut på grund av anmärkning mot eller besvär över kom-munalbeskattning det antal skattören ändrats, på vilket debiteringen av kyrkoskatten eller folkpensionspremien grundar sig, skall skattedirektören rätta debiteringen.


Helsingfors den 12 juni 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Finansminister
Esko Rekola.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.