310./1964

Given i Helsingfors den 8 juni 1964.

Lag om ändring av trafikförsäkringslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 19 § trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/59), varjämte till lagens 6 § fogas ett nytt 4 mom., som följer:

6 §.

Erhåller motorfordons ägare eller förare med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring ersättning för personskada, som förorsakats av honom tillhörigt eller av honom framfört fordons användande i trafik, eller äger han rätt att erhålla sådan, ersättes med stöd av denna lag från trafikförsäkringen för sagda fordon endast den del av skadan, som icke ersättes i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring.

19 §.

Koncession för trafikförsäkringsrörelse må givas endast åt inhemskt försäkringsbolag.

Koncession må beviljas endast såvida det på grund av ett allmänt intresse, en sund utveckling av trafikförsäkringsverksamheten eller annat särskilt skäl bör anses påkallat. Till koncessionen må fogas villkor, och den må återkallas, om villkoren icke iakttagas av försäkringsbolaget.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1964. Har trafikskada inträffat före lagens ikraftträdande, tillämpas dock stadgandena i tidigare lag på de ersättningar, som skola erläggas.

Helsingfors den 8 juni 1964.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Socialminister
O. Ojala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.