366/1963

Given i Helsingfors den 4 juli 1963.

Lag om arbetsgivares socialskyddsavgift.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Arbetsgivare är skyldig att på grundvalen av de av honom utbetalade lönerna såsom arbetsgivares barnbidragsavgift erlägga till staten tre och en halv procent samt åt folkpensionsanstalten såsom arbetsgivares sjukförsäkringsavgift en procent av det till arbetstagare erlagda, förskottsinnehåll underkastade lönebeloppet.

Arbetsgivares barnbidragsavgift och sjukförsäkringsavgift samt i folkpensionslagen stadgad folkpensionspremie erläggas såsom arbetsgivares socialskyddsavgift i enlighet med vad i denna lag stadgas.

Angående parterna i offentligträttsligt tjänste- eller befattningsförhållande gäller vad i denna lag är stadgat om arbetsgivare och löntagare. Beträffande prästerskapet, kantor-orgelnisterna och kyrkobetjänte i de evangelisk-lutherska församlingarna lände dock till efterrättelse, vad särskilt är stadgat.

2 §.

Med lön avses i denna lag i 4 § lagen om förskottsuppbörd omförmäld lön, varvid i fråga om kostnaderna för utförande av arbetet skall beaktas, vad i 8 § sagda lag är stadgat. Till lön hörande naturaförmåner beräknas på sätt i lagen om förskottsuppbörd är stadgat. Som lön betraktas likaså i lagen om sjömansskatt avsedd sjömansinkomst.

Med arbetsgivare avses i denna lag i 4 § 4 mom. lagen om förskottsuppbörd omförmäld arbetsgivare samt i lagen om sjömansskatt avsedd redare. Erlägges lönetillgodohavande av medel, som influtit till utsökningsmyndighet, eller av egendom, som upplåtits till konkurs, skall av dessa medel med samma rätt som lönetillgodohavande även erläggas arbetsgivares socialskyddsavgift med motsvarande tillämpning av vad i 7 § lagen om förskottsuppbörd är stadgat.

3 §.

Är lönebeloppet så litet, att innehåll i enlighet med lagen om förskottsuppbörd icke verkställes, skall arbetsgivares socialskyddsavgift icke erläggas.

Socialskyddsavgift erlägges i belopp på fulla tio penni sålunda, att den del, som överstiger fulla tio penni, icke beaktas.

4 §.

Främmande stats legation i Finland, sådant konsulat, vars chef är utsänd konsul, och annan med dem jämförbar utländsk representation äro icke skyldiga att erlägga arbetsgivares socialskyddsavgift.

5 §.

Arbetsgivare, som verkställer förskottsinnehållning med användning av skattemärken, skall erlägga arbetsgivares socialskyddsavgift inom tre dagar efter utbetalningen av lönen eller, då lönen gottskrives vederbörande, efter det den antecknats på konto, likväl senast vid arbetsförhållandets upphörande, sålunda, att arbetsgivaren i löntagarens skattebok eller på dennes innehållningsbevis fäster av honom anskaffade skattemärken, vilka böra makuleras, till ett belopp, som motsvarar socialskyddsavgiften. Vad här är sagt äger motsvarande tillämpning i fråga om lön, som erlägges i förskott.

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat må finansministeriet, då utbetalningen av lönen sker oftare än en gång i månaden, berättiga arbetsgivare att erlägga arbetsgivares socialskyddsavgift med längre mellantider, likväl minst en gång i månaden och senast vid arbetsförhållandets upphörande.

6 §.

Arbetsgivare, som verkställer innehållning utan att använda skattemärken, är skyldig att inbetala socialskyddsavgift på statens postgirokonto i samband med redovisningen av de av honom innehållna förskotten. Likaså skall redare inbetala den socialskyddsavgift, som skall erläggas på grundvalen av sjömansinkomst, på statens postgirokonto i samband med den av honom innehållna sjömansskatten. Redovisning över betalning, som avses i detta moment, skall lämnas i enlighet med vad genom förordning stadgas.

Har finansministeriet med stöd av 19 § 3 mom. lagen om förskottsuppbörd berättigat arbetsgivare att inbetala av honom innehållna förskottsbelopp på statens postgirokonto senare än vad i nämnda lagrum är sagt, skall på arbetsgivares socialskyddsavgift för den förlängda betalningstiden erläggas samma ränta som på det innehållna förskottsbeloppet. De i ränta influtna medlen tillfalla staten.

7 §.

Om erläggande av arbetsgivares socialskyddsavgift skall arbetsgivaren göra anteckning i löntagarens skattebok eller på dennes innehållningsbevis, likväl icke till den del socialskyddsavgift erlagts på grundvalen av lön, som bör betraktas såsom sjömansinkomst.

8 §.

Vad i 17 § lagen om förskottsuppbörd stadgas äger motsvarande tillämpning beträffande arbetsgivares socialskyddsavgift, likväl icke i den mån socialskyddsavgift skall erläggas på grundvalen av lön, som bör betraktas såsom sjömansinkomst.

9 §.

Skattemyndigheterna böra vid tillsynen av efterlevnaden av stadgandena och föreskrifterna rörande innehållning av i lagen om förskotteuppbörd avsett förskott och i lagen om sjömansskatt avsedd sjömansskatt jämväl övervaka, att arbetsgivarna efterleva i denna lag och med stöd av densamma utfärdade stadganden och föreskrifter.

10 §.

Arbetsgivare är gentemot staten ansvarig för socialskyddsavgift, som han jämlikt denna lag är skyldig att erlägga. Har socialskyddsavgift icke betalats, skall på densamma erläggas stadgat skattetillägg på grund av försummad skattebetalning i enlighet med vad i lagen om förskottsuppbörd är stadgat angående skattetillägg på icke innehållet eller icke erlagt belopp. De i skattetillägg influtna medlen tillfalla staten.

Vad angående förmånsrätt för lönetillgodohavande, som uppkommit genom arbetstagares arbetsförhållande, är stadgat, äge motsvarande tillämpning även på arbetsgivares socialskyddsavgift.

11 §.

Har erläggande av arbetsgivares socialskyddsavgift till någon del eller i sin helhet försummats, gälle i fråga om rättande av felet och indrivning av det bristande beloppet hos arbetsgivaren, vad i lagen om förskottsuppbörd om rättelse och indrivning av försummad förskottsinnehållning samt i lagen om sjömansskatt om rättelse och indrivning av försummad innehållning av sjömansskatt är stadgat.

Kan klarhet angående arbetsgivare, som försummat sin innehållningsskyldighet, icke vinnas med ledning av anteckningarna i skattebok eller på löneinnehållningsbevis, är löntagaren pliktig att på anmaning av skattedirektören lämna nödiga uppgifter om arbetsgivaren.

I denna paragraf nämnd uppbörd må dock ej verkställas, försåvitt det påförda beloppet understiger en mark.

12 §.

Arbetsgivare med stöd av 11 § 1 mom. påförd socialskyddsavgift jämte skattetillägg må utmätas utan dom eller utslag.

13 §.

Har arbetsgivare erlagt socialskyddsavgift till för stort belopp, är han berättigad att av skatteuppbördsmyndighet på ansökan återfå det belopp, som erlagts för mycket.

14 §.

Finansministeriet må, ifall särskilt vägande skäl det påkalla, på ansökan enligt prövning avlyfta arbetsgivare påförda, i 10 § 1 mom. avsedda skattetillägg.

Finansministeriet må av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med erläggande av arbetsgivare med stöd av 11 § 1 mom. påförda arbetsgivares socialskyddsavgifter ävensom med i 1 mom. avsedda skattetilläggsbelopp. Ministeriet må även berättiga skatteuppbördsmyndighet att bevilja uppskov inom av ministeriet fastställda gränser.

15 §.

Skatteuppbördsmyndighct bör varje kalenderår till folkpensionsanstalten i förhandsbetalning för varje kommuns vidkommande erlägga 96 % av det sammanlagda beloppet av arbetsgivares folkpensionsavgifter och sjukförsäkringsavgifter, som erlagts under det år, som föregått senast förflutna kalenderår.

I 1 mom. avsedda belopp skola erläggas månatligen i tolv lika stora rater om året sålunda, att första raten betalas i februari och sista raten i januari följande år.

Kan det beräknas att arbetsgivares socialskyddsavgift till följd av förändring i den allmänna lönenivån eller av annat särskilt skäl ökas eller minskas med minst fem procent av motsvarande belopp under det till grund för förhandsbetalningen liggande året, höjes eller sänkes förhandsbetalningen i motsvarande mån.

Efter att hava hört folkpensionsanstalten, besluter finansministeriet med stöd av 3 mom. om höjning eller sänkning av förhandsbetalningen. Därest väsentlig förändring i den kommunala indelningen eller annat synnerligt skäl det påkallar, har ministeriet befogenhet att med avvikelse från vad i 1 och 3 mom. är stadgat bestämma storleken av förhandsbetalningen efter vad som bör anses vara skäligt.

16 §.

Skatteuppbördsmyndighet bör kalenderårsvis före utgången av december månad erlägga folkpensionsanstalten i arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och folkpensionsavgift tillkommande del av arbetsgivares socialskyddsavgifter, som influtit det föregående året, med avdrag av ovan i 15 § avsedda förhandsbetalningar, eller ock återindriva överbetalda belopp. Arbetsgivares på grund av sjömansinkomst erlagda folkpensionsavgifter och sjukförsäkringsavgifter erläggas till folkpensionsanstalten årligen i samband med den redovisning, som avses i 14 § 2 mom. lagen om sjömansskatt (208/58).

17 §.

Därest vederbörande eller statsombudet icke nöjes åt skattedirektörs med stöd av denna lag givna beslut, må han skriftligen söka ändring däri hos länsstyrelsen i det län, till vilket den betalningsskyldiges hemkommun hör. Besvären skola tillställas skattebyrån i skattedistriktet eller länsstyrelsen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Statsombudets besvärstid räknas från den dag, då beslutet fattades. I beslut, som med stöd av denna lag givits av sjömansskattekontoret, sökes ändring hos länsstyrelsen i Nylands län i enlighet med vad i lagen om sjömansskatt är stadgat.

I länsstyrelses beslut, som gäller skyldigheten att betala socialskyddsavgift eller frågan om, på vem denna skyldighet ankommer, må vederbörande söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen. På statens vägnar utövas besvärsrätten av prövningsombudet. Besvären skola inom 60 dagar från delfåendet tillställas länsstyrelsen eller högsta förvaltningsdomstolen. Prövningsombudets besvärstid räknas från den dag, då beslutet fattades.

Beslut går i verkställighet oaktat besvär däröver anförts. Beslut i anledning av besvär skall, även i det fall, att besvär anförts över skattedirektörens i 8 § avsedda avgörande, tillämpas även ifråga om socialskyddsavgift, som erlagts eller hade bort erläggas, innan beslutet gavs.

18 §.

Arbetsgivare eller hans ställföreträdare, som av annan orsak än arbetsgivarens insolvens underlåtit att fullgöra honom i denna lag ålagd skyldighet, straffes, ifall därför ej strängare straff annorstädes i lag är utsatt, med böter eller, därest omständigheterna äro synnerligen försvårande, med fängelse ej över sex månader.

19 §.

Närmare föreskrifter angående verkställigheten av denna lag givas medelst förordning.

20 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1964, likväl sålunda, att arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, utan hinder av vad i 1 § 1 mom. är stadgat, intill den 1 januari 1967 skall vara en halv procent av lönen.

Beloppet av den förhandsbetalning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, som för åren 1964―1965 samt 1967―1968 skall erläggas till folkpensionsanstalten, fastställes av finansministeriet på framställning av folkpensionsanstalten.

Helsingfors den 4 juli 1963.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Kyllikki Pohjala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.