690/1962

Given i Helsingfors den 28 december 1962.

Förordning om enskilda vägar.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 109 § lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62):

1 kap.

Vägförrättning.

1 §.

Försåvitt av lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62) icke annat följer och såframt i denna förordning icke annorlunda stadgas, gäller beträffande vägförrättning i tillämpliga delar vad i förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) angående servitutsförrättning är stadgad.

2 §.

Äger den, som hos lantmäterikontor söker förordnande om vägförrättning eller anhåller om att lantmäteriingenjör måtte åtaga sig att verkställa vägförrättning, icke den lägenhet, som utgör pant för förrättningskostnaderna, skall han förete giltig borgen för -erläggande av sagda kostnader.

3 §.

I kungörelse och meddelande, som avses i 43 § lagen om enskilda vägar, skall, förutom vad i sagda paragraf 1 och 3 mom. är stadgat, nämnas att sakägarna skola till vägförrättningen medtaga alla i deras besittning befintliga kartor och handlingar rörande de av förättningen berörda ägorna, varjämte sakägarna skola uppmanas att till förrättningen kalla gode män eller medlemmarna av vägnämnden eller, om förättningsingenjören finner, att förrättningen kan verkställas med hjälp av tvenne ojäviga vittnen, sådana vittnen.

4 §.

I 44 § 1 mom. lagen om enskilda vägar avsett meddelande skall i fråga om allmän väg samt kanal tillställas disitriktsingenjören vid väg- och vattenbyggnadsdistriktet, i fråga om järnväg järnvägsstyrelsen och i fråga om spårväg kommunens styrelse.

5 §.

Utdrag ur jordregisitret må icke krävas, såvida det icke av särskilda skäl är nödvändigt vid förättningen.

Gäller förättning byggande av väg på område, för vilket stads- eller byggnadsplan fastställts, skall förättningsingenjören draga försorg om att vederbörligt utdrag av plankartan eller, då planen utpålats på marken, av pålningskartan, vid behov står till förfogande vid förrättningen. Håller stads- eller byggnadsplan på att utarbetas, åligger det förrättningsingenjören att införskaffa nödig utredning rörande uppgjorda utkast eller förslag till planen.

6 §.

Då avsikten är att söka statsbidrag för byggande av väg, skall vid vägförrättningen uppgöras plan för byggande av vägen jämte kostnadsberäkning. Även annars skall vid behov kostnadsberäkning och för byggandet av vägen nödig plan uppgöras. Framlägga sökandena en plan, som de låtit sakkunnig uppgöra, jämte kostnadsberäkning, skola förrättningsmännen pröva huruvida den som sådan eller med ändringar kan godtagas. Om iakttagande av sådan för kolonisations- eller skogsväg uppgjord plan, som utarbetats med statsmedel och godkänts i vederbörlig ordning, är stadgat i 49 § 3 mom. lagen om enskilda vägar.

7 §.

Påkallar fastställande av vägområde rågång mellan fastigheter eller kommer råmärke att befinna sig på sådan plats på vägområdet, att för byggandet av vägen dess flyttning är nödvändig, skall rågång till nödiga delar utan särskilt förordnande verkställas i samband med vägförrättningen. Sådan rågång verkställes av förättningsmännen vid vägförrättningen.

8 §.

Förrättningsingenjören skall inom 45 dagar efter det vägförrättningen avslutats tillställa vägnämnden i 50 § 3 mom. lagen om enskilda vägar avsett meddelande. Kan i samband med meddelandet ännu icke tillställas kopia av kartan, skall denna översändas senare, särskilt för sig, likväl inom fyra månader efter förrättningens avslutande. Har besvär över förrättningen anförts hos ägodelningsrätten, skall även detta nämnas i meddelandet.

Lantmäterikontoret skall tillställa vägnämnden meddelande om ägodelningsrättens utslag.

Avskrift av den för byggande av vägen uppgjorda planen skall även tillställas vägnämnden.

9 §.

Vägförrättning, som gäller byggande av ny väg, skall handläggas i brådskande ordning.

Har besvär över ovan i 1 mom. avsedd vägförrättning icke anförts, skall förrättningsingenjören inom fyra månader efter förrättningens avslutande insända handlingarna och kartan till lantmäterikontoret för granskning.

Om vägförrättningens antecknande i jordregistret skall lantmäterikontoret skriftligen meddela väglaget eller, om väglag icke grundats, en vid förrättningen angiven sökande.

10 §.

Besvär över vägförrättning, som gäller byggande av ny väg, skola i ägodelningsrätten handläggas i brådskande ordning.

11 §.

I fråga om fastighetsingenjör, som avses i 40 § 3 mom. lagen om enskilda vägar, gäller i tillämpliga delar vad i 15 § 3―5 mom. förordningen den 11 juli 1960 om skifte inom planläggningsområde (353/60) är stadgat.

12 §.

Har beslut fattats om indragning av väglags väg, skall förrättningsingenjören underrätta vägnämnden därom inom 45 dagar från vägförrättningens avslutande.

2 kap.

Statens deltagande i kostnaderna för väghållningen.

Bidrag till underhåll av väg.
13 §.

Såsom i 93 § 1 mom. 1 punkten lagen om enskilda vägar nämnd väg av ringa betydelse anses, beroende på dess betydelse för trafiken och andra omständigheter, väg, vars längd är högst två kilometer och som huvudsakligen användes endast för transporter för vägd el ägarnas behov.

14 §.

Såsom i 93 § 1 mom. 2 punkten lagen om enskilda vägar avsedd väg anses sådan för motorfordonstrafik byggd eller iståndsatt väg, vid vilken finnes en betydande bebyggelse och som allmänt användes även för annan trafik än transporter för vägdelägarnas behov, eller som annars bör anses vara av avsevärd betydelse för samfärdseln på orten.

Såsom i 93 § 1 mom. 3 punkten lagen om enskilda vägar avsedd förbindelseväg anses under i sagda lagrum stadgade förutsättningar väg, vilken nyttjas såsom allmän färdväg från avsides bosättning till lokalt trafik- eller förvaltningscentrum eller till med bil allmänt trafikerad väg eller till brygga vid regelbundet trafikerad båtled eller som eljest bör anses såsom för den avsides belägna bosättningen nödig förbindelseväg.

15 §.

Statsbidraget utgår på grundvalen av de av vägens underhåll föranledda faktiska, godtagbara kostnaderna, beräknade enligt en i länsstyrelsens i 17 § avsedda beslut fastställd bidragsprocent.

Vid prövning av bidragsprocentens storlek inom ramen för de i 93 § 2 mom. lagen om enskilda vägar stadgade minimi- och maximigränserna om 20 och 60 procent (grundprocent) skall beaktas vägens betydelse, trafikens omfattning och art, underhållskostnaderna samt vägdelägarnas ekonomiska ställning. Då vägen är belägen i norra Finland, i den östra gränstrakten, inom skärgårdsområdet eller i annat sådant avsides område, där trafikförhållandena och befolkningens ekonomiska bärkraft äro särskilt svaga, må även detta beaktas vid fastställande av grundprocentens storlek.

Om de grunder, med stöd av vilka grundprocenten må höjas (förhöjningsprocent), stadgas i 93 § 2 mom. lagen om enskilda vägar.

16 §.

Statsbidrag för underhåll av väg, vilket beviljas årligen, skall sökas skriftligen hos den länsstyrelse, på vars område vägen eller största delen av den är belägen, och skall ansökan tillställas vägnämnden före ingången av det kalenderår, för vilket statsbidraget första gången sökes.

Till ansökningen skall fogas redogörelse för vägen och dess delägare samt en i tre exemplar uppgjord kostnadsberäkning angående underhållet av vägen jämte nödiga arbetsbeskrivningar (årskostnadsberäkning). Har för skötseln av ärendena rörande vägen grundats väglag, skall i ansökningen ingå en utredning även härom. Har väglag icke grundats, skall ansökningen undertecknas av alla vägdelägare.

Vägnämnden skall, efter att hava granskat redogörelsen, avgiva eget utlåtande i saken, samt tillställa den samt ansökningen jämte bilagor statens vägmästare. Vägmästaren skall, efter att. hava granskat redogörelsen och årskostnadsberäkningen vidarebefordra ansökningen jämte eget utlåtande till distriktsingenjören vid väg- och vattenbyggnadsdistriktet. På distriktsingenjören ankommer att granska och vid behov rätta årskostnadsberäkningen samt att till länsstyrelsen avgiva utlåtande angående förutsättningarna för beviljande av bidrag och om bidragsprocentens storlek.

17 §.

Länsstyrelsen skall, såvitt möjligt före utgången av maj månad, avgöra huruvida årligt statsbidrag för vägens underhåll skall erläggas och vilken bidragsprocenten i jakande fall skall vara. I utslaget skall grundprocenten och eventuell förhöjningsprocent nämnas särskilt för sig. Har väglag icke grundats, må i utslaget såsom villkor för statsbidraget föreskrivas, att väglag skall grundas. Bidrag erlägges från början av det kalenderår, som följer närmast efter inlämnandet av ovan i 16 § 1 mom. avsedd ansökan.

Länsstyrelsens utslag skall delgivas sökanden. Är sökanden icke ett väglag, må delgivandet ske antingen enligt 11 kap. 14 § rättegångsbalken eller sålunda, ätt utslaget delgives åtminstone någon av vägdelägarna och en bestyrkt avskrift av utslaget anslås såsom om offentliga kungörelser är stadgat. I samband med delgivandet bör ett exemplar av den av distriktsingenjören granskade årskostnadsberäkningen återsändas.

18 §.

Den för varje väg i enlighet med 17 § fastställda bidragsprocenten är i kraft tills vidare. Har i de grunder med stöd av vilka bidragsprocenten fastställts, inträffat väsentlig ändring, må bidragsprocenten på åtgärd av länsstyrelsen eller på framställning av annan myndighet eller på ansökan av väglaget eller vägdelägarna medelst länsstyrelsens utslag sänkas eller höjas.

Uppfyller väg på grund av ändrade förhållanden icke längre de i 93 § 1 mom. lagen om enskilda vägar stadgade förutsättningarna för erhållande av statsbidrag, skall statsbidraget medelst länsstyrelsens utslag indragas.

Då i 1 eller 2 mom. avsett ärende på åtgärd av länsstyrelsen eller framställning av annan myndighet upptages till behandling i länsstyrelsen, skall väglaget eller, då väglag icke grundats, vägdelägarna beredas tillfälle att, innan saken avgöres, inkomma med bemötande med iakttagande av vad i 17 § 2 mom. om delgivande av länsstyrelses utslag är stadgat.

19 §.

Väglag, eller, då väglag icke grundats, vägdelägare, vilka skola underhålla väg i fråga om vilken fattats ovan i 17 § avsett beslut om beviljande av statsbidrag, skola för att erhålla sagda årliga statsbidrag för de på det första underhållsåret följande åren före början av varje år tillställa årskostnadsberäkningen i två exemplar till statens vägmästare, som skall granska kostnadsberäkningen och vidarebefordra den till distriktsingenjören vid väg- och vattenbyggnadsdistriktet. Distriktsingenjören skall såvitt möjligt före utgången av april månad granska årskostnadsberäkningen. Det ena exemplaret av årskostnadsberäkningen jämte möjligen vidtagna ändringar däri skall återsändas till sökandena.

Distriktsingenjören skall årligen uppgöra och till länsstyrelsen insända ett sammandrag av de granskade årskostnadsberäkningarna och de på basen av dem beräknade statsbidragen.

20 §.

Vid fastställandet av statsbidragets storlek godkännas endast sådana av vägunderhållet föranledda kostnader, som med iakttagande av sakenlig rimlig sparsamhet äro nödvändiga för att hålla vägen i ett för trafiken tillfredsställande skick.

21 §.

Till de till statsbidrag berättigande kostnaderna hänföras även värdet av vägdelägarnas eget arbete och övriga naturaprestationer samt drift-, reparations- och hyreskostnader för vägmaskiner och -utrustning, men icke kostnaderna för anskaffning av dessa.

Har för väg icke på rimligt köravstånd och för skäliga kostnader kunnat anskaffas plats, där nödigt väghållningsämne, som erfordras för underhåll av vägen, kan tagas, beviljas statsbidrag även för de godtagbara kostnaderna för anskaffning av väghållningsämne. Statsbidrag beviljas likaså för nödiga utgifter för den direkta ledningen och övervakningen av underhållsarbetena.

Till de till statsbidrag berättigande kostnaderna hänföras även kostnader för öppenhållande av väg under vintern, om densamma leder till en allmänt nyttjad väg, som hålles öppen, och om den väg, för vilken bidrag erlägges, på grund av busstrafik eller regelbunden biltransport av mjölk eller av andra därmed jämförbara orsaker är av avsevärd betydelse. Till sagda utgifter hänföras även kostnader för anskaffning av nödiga snögärden och skälig sandnig av vägytan.

22 §.

Villkor för erläggande av statsbidrag är, att vägen under ifrågavarande års tid hållits i sådant skick, som den granskade årskostnadsberäkningen förutsätter. Då förhållandena det påkalla må avvikelse från årskostnadsberäkningen likväl ske, ifall de sålunda utförda underhållsarbetena äro nödiga och godtagbara.

23 §.

Statens vägmästare skall inom sitt distrikt övervaka underhållet av de vägar, för vilka statsbidrag beviljats, samt årligen verkställa inspektioner på varje väg.

Då underhållet av vägen skett på basen av en mellan vägdelägarna verkställd vägfördelning, skall vägmästaren vid inspektion på vägen beräkna till vilket belopp underhållskostnaderna för vägen, med beaktande av företedda utredningar rörande använda arbetsdagar och andra kostnader samt vägens skick, skäligen kunna anses hava stigit. Över beräkningen skall uppgöras protokoll, av vilket en avskrift skall överlämnas till väglaget eller, då väglag icke grundats, till vägdelägarna.

24 §.

Bidragen utbetalas av länsstyrelsen genom postgiro efter utgången av varje underhållsår. Väglaget eller vägdelägarna skola inom mars månad efter underhållsårets utgång tillställa statens vägmästare ansökan därom. Till ansökningen skall fogas ett exemplar av den granskade årskostnadsberäkningen, utredning över kostnaderna för underhållet av vägen under ifrågavarande år jämte räkenskapsverifikat och, då underhållet skett på basen av vägfördelning, avskrift av det i 23 § 2 mom. nämnda protokollet. Samtidigt skall uppgivas huruvida annat statsbidrag för underhåll av vägen sökts eller beviljats. Likaså skall numret för det för inbetalning av bidraget öppnade postgirokontot uppgivas.

Vägmästaren skall granska ansökningen och översända den jämte eget utlåtande till distriktsingenjören vid väg- och vattenbyggnadsdistriktet. Denne skall avgiva utlåtande i saken och översända handlingarna till länsstyrelsen, som ofördröjligen skall avgöra ansökningen.

Har ansökningen inlämnats till vägmästaren efter den i 1 mom. stadgade tiden, må länsstyrelsen likväl av synnerliga skäl upptaga sådan ansökan till behandling.

Har för underhåll av vägen beviljats annat statsbidrag, skall detta beaktas såsom avdrag vid utbetalningen av i denna förordning avsett bidrag.

25 §.

Länsstyrelsen skall årligen insända ett sammandrag av sina med stöd av 17 och 18 §§ samt 24 § 2 mom. givna utslag till ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena samt till nödiga dalar utskrivna utdrag av sammandraget till distriktsingenjören vid väg- och vattenbyggnadsdisfferiktet och till vägnämnden.

Bidrag för byggande av väg.
26 §.

Vid beviljande av sådant bidrag för byggande av enskild väg som avses i 94 § lagen om enskilda vägar, skall vad ovan i 13 och 14 §§ är stadgat äga motsvarande tillämpning.

Ovan i 1 mom. nämnt bidrag beviljas likväl icke, om bidrag för byggande av ifrågavarande väg beviljats av andra statsmedel, såvida icke ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena av särskilda skäl beviljar tillstånd därtill.

27 §.

Statsbidrag för byggande av väg skall sökas hos länsstyrelsen. Till ansökningen skall fogas redogörelse för vägen och delägarna däri samt den vid vägförrättningen uppgjorda eller godkända planen och kostnadsberäkningen för byggande av vägen, i två exemplar. Föreligger icke på nämnda sätt uppgjord eller godkänd plan och kostnadsberäkning, skall till ansökningen fogas av sakkunnig utarbetad plan och kostnadsberäkning samt utredning angående rätten till nyttjande av nödiga områden. Har väglag icke grundats, skall i fråga om undertecknande av ansökningen vad i 16 § 2 mom. är stadgat äga motsvarande tillämpning. I ansökningen skall uppgivas huruvida bidrag för byggande av vägen sökts eller beviljats av andra statsmedel.

Ansökningen skall tillställas vägnämnden, som efter att hava granskat redogörelsen och avgivit eget utlåtande i saken skall vidarebefordra ansökningen till distriktsingenjören vid väg- och vattenbyggnadsdistriktet. Distriktsingenjören åligger att avgiva utlåtande angående planen och kostnadsberäkningen samt om förutsättningarna för beviljande av bidrag och om bidragsprocentens storlek.

28 §.

Sedan ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena ställt nödiga medel till länsstyrelsens förfogande, beviljar denna i enlighet med 93 § 2 mom. lagen om enskilda vägar statsbidraget att utgå med en viss procent av de faktiska, godtagbara kostnaderna för byggande av vägen. I länsstyrelsens utslag skall samtidigt fastställas, till vilket belopp bidraget högst må stiga. Likaså skall i utslaget föreskrivas huru och före vilken tidpunkt vägen skall byggas och i huru många poster bidraget skall erläggas.

Vid prövning av grundprocentens storlek äger vad i 15 § 2 mom. är stadgat motsvarande tillämpning.

29 §.

Statsbidrag må beviljas för kostnaderna för egentliga väg- och broarbeten samt för färjor, inberäknat de skäliga utgifterna för arbetets ledning och övervakning samt för uppgörande av planen och kostnadsberäkningen.

Till de kostnader, för vilka statsbidrag må beviljas, hänföras däremot icke ersättning eller pris, som erlagts för mark eller plats för tagande av väghållningsämne, ej heller annan i 4 kap. lagen om enskilda vägar avsedd ersättning. Bidrag beviljas ej heller för sådana arbeten, som utförts innan bidragsansökningen inlämnades, såvida icke ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena av särskilda skäl beviljar tillstånd därtill.

30 §.

Iakttagas icke de såsom villkor för statsbidraget uppställda föreskrifterna, må statsbidraget återgå helt eller delvis och de lyfta bidragsposterna förordnas att återbetalas. På dessa poster skall erläggas en ränta av fem procent från och med dagen för deras lyftande.

Förblir arbete, för vilket statsbidrag beviljats, ofullbordat, skall bidraget återgå, såvida icke ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena på därom gjord ansökan av särskilda skäl annorlunda besluter. I fråga om återbetalningen av de lyfta posterna och räntan på dem galler härvid vad i 1 mom. är stadgat.

31 §.

Statsbidraget utbetalas av länsstyrelsen i av densamma fastställda poster i förskott och sedan byggandet av vägen påbörjats, med beaktande av huru arbetet framskrider. Av den sista posten erlägges likväl endast hälften i förskott, medan den andra hälften utbetalas först efter det arbetet slutförts och vid slutsyn godkänts. Före utbetalningen av den första bidragsposten skall till länsstyrelsen inlämnas ett av väglaget eller, om väglag icke grundats, av vägdelägarna solidariskt utfärdat lagsökningsgillt skuldebrev och förbindelse jämte godtagbar borgen för återbetalning av bidragsposterna jämte ränta i de i 30 § nämnda fallen. Bidragsposterna inbetalas på ett för ändamålet öppnat postgirokonto.

32 §.

För ledande av arbete, för vilket statsbidrag erhållits, skall avlönas en av distriktsingenjören vid väg- och vattenbyggnadsdistriktet godkänd arbetsledare. Arbetskostnaderna skola noggrant bokföras och en förteckning över arbetsredovisningarna uppgöras.

Det sakenliga utförandet av arbetet och användningen av det beviljade statsbidraget övervakas av distriktsingenjören vid väg- och vattenbyggnadsdistriktet.

Övervakningen av bidragens användning.
33 §.

Länsstyrelsen samt distriktsingenjören vid väg- och vattenbyggnadsdistriktet skall övervaka användningen av de för väghållning beviljade statsunderstöden. I fråga om underhållet av vägen är även vederbörande vägmästare i statens tjänst övervakningsmyndighet. Övervakningsmyndigheterna äga rätt att vid behov granska skötseln av ekonomin och bokföringen i fråga om väg, för vilken statsbidrag beviljats.

Den, som i fråga om viss väg skall deltaga i övervakningen av de för väghållningen beviljade statsbidragens användning, äger icke rätt att enskilt emot ersättning uppgöra plan för byggande av vägen.

34 §.

Myndighet, som beviljat i 24 § 4 mom. eller 26 § 2 mom. avsett statsbidrag för underhåll eller byggande av enskild väg, skall meddela vederbörande länsstyrelse därom.

3 kap.

Särskilda föreskrifter.

35 §.

Då tillämpningen av lagen om enskilda vägar i det i 3 § 2 mom. sagda lag avsedda fallet upphör i fråga om vid lantmäteriförrättning grundad servitutsväg, skall meddelande om beslutet härom tillställas lantmäterikontoret för anteckning i jordregistret.

36 §.

Om val av ordförande och viceordförande för samt övriga medlemmar av vägnämnd ävensom om ändringar i nämndens sammansättning skall kommunens styrelse ofördröjligen underrätta lantmäterikontoret i vederbörande län. Har nämnden för sig utsett en sekreterare, skall kommunens styrelse meddela lantmäteri kontoret även sekreterarens namn och adress.

Handhavas på vägnämnden ankommande åligganden med stöd av lag eller meddelat förordnande av annan kommunal myndighet än vägnämnden, skall lantmäterikontoret underrättas även därom.

37 §.

Till vägnämndens förrättningskostnader, som sökanden skall ersätta, hänföras ersättningar för resekostnader, dagtraktamenten samt mötes- och synearvoden, vilka på grund av förrättningen i enlighet med i vederbörande kommun gällande grunder skola erläggas till ordföranden och övriga medlemmar samt sekreteraren, ävensom övriga för genomförande av uppgiften nödiga utgifter.

38 §.

I protokoll, som föres vid vägnämndens handläggning av i 52 § lagen om enskilda vägar avsett ärende, skall antecknas tid och plats för förrättningen, de närvarande medlemmarna, huru förrättningen kungjorts, ärendets art, sakägarna och de fastigheter, som beröras av saken, framställda yrkanden, för nämnden företedd eller på åtgärd av denna införskaffad utredning samt nämndens beslut i saken. Om jäv ävensom om verkställda omröstningar skall likaså anteckning göras i protokollet.

Vägnämndens beslut skall avkunnas och samtidigt meddelas huru ändring däri sökes.

Protokollet undertecknas av ordföranden och den som fört protokollet.

39 §.

Närmare föreskrifter angående vägförrättning och förrättning av vägnämnd utfärdas av lantmäteristyrelsen, på vilken det även ankommer att fastställa för vägförrättning erforderliga formulär.

40 §.

Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena åligger:

1) att vid behov utfärda närmare anvisningar om vad vederbörande myndigheter skola beakta vid prövningen av bidragsprocentens storlek samt särskilt om vilka områden, som vid fastställande av grundprocenten må hänföras till norra Finland och den östra gränstrakten;

2) att fastställa blanketterna för ansökning och lyftande av samt redovisning för statsbidrag;

3) att utfärda allmänna direktiv angående byggande och underhåll av vägar, till vilka staten beviljat bidrag; samt

4) att utfärda andra nödiga allmänna föreskrifter och anvisningar rörande statsbidraget.

41 §.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen åligger att fastställa de grunder, enligt vilka vägdelägarnas eget arbete och andra naturaprestationer skola beräknas vid fastställande av de till statsbidrag berättigande kostnaderna, samt att inom ramen för de i 40 § 1 mom. 3 punkten avsedda allmänna direktiven utfärda närmare föreskrifter rörande byggande och underhåll av vägar, för vilka statsbidrag beviljats.

42 §.

Med avvikelse från vad i 16 § 1 mom. och 17 § är stadgat, må bidrag av statsmedel för underhåll av väg beviljas redan för år 1963, om i 16 § 1 mom. avsedd ansökan inlämnats till vägnämnden före utgången av maj månad sagda år. Sådan ansökan skall handläggas och avgöras i brådskande ordning.

43 §.

Har rätt till fortsatt bidrag av statsmedel för underhåll av väg med stöd av tidigare gällande stadganden beviljaits för i 105 § 1 mom. lagen om enskilda vägar avsedd kommunal- eller byväg, skall frågan om rätten att erhålla sagda bidrag av statsmedel och bidragsprocentens storlek i fråga om sådan väg avgöras ånyo med stöd av lagen om enskilda vägar. Ansökan därom skall göras i den ordning, som i denna förordning stadgas. Har likväl för kommunal- eller byväg, som räknat från det lagen om enskilda vägar trätt i kraft anses såsom i sagda lag avsedd enskild väg, i enlighet med de tidigare stadgandena för första gången ansökts om bidrag av statsmedel för underhåll av väg för år 1963, anses sådan till nödiga delar kompletterad ansökan såsom i 16 § denna förordning avsedd ansökan.

Ombildas kommunal- eller byväg till i lagen om enskilda vägar avsedd enskild väg först efter det sagda lag trätt i kraft, beviljas bidrag av statsmedel för underhåll av vägen 1 enlighet med tidigare gällande stadganden och grunder för hela det kalenderår, under vilket sagda ombildning sker.

44 §.

Denna förordning tillämpas från den 1 januari 1963.

Helsingfors den 28 december 1962.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.