606/1962

Given i Helsingfors den 21 december 1962

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) den i 4 § ingående tredje gruppen av myndigheter, sådant detta lagrum lyder i lagen den 29 juni 1961 (344/61), 9 § 1 mom i 10 §. sådant detta lagrum lyder i lagen den 8 juni 1956 (332/56), 1 punkten under rubriken angående registerutdrag, 12 § 12 och 22 punkterna, sådana de lyda i lagen den 15 december 1950 (597/50), 13 § 1 mom., sådant detta lagrum lyder i lagen den 28 november 1959 (427/59), och 83 §. sådant detta lagrum lyder i lägen den 15 december 1950, samt fogas till lagens 47 §. sådant detta lagrum lyder i lagen den 2 september 1957 (299/57), ett nytt 2 mom. som följer:

4 §.

De myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras med avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelse, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, medicinalstyrelsen, statskontoret, tullstyrelsen, statens revisionsverk, domkapitel, ortodoxa kyrkostyrelsen, skolstyrelsen, riksarkivet, landsarkiv, krigsarkivet, lantmäteristyrelsen, lantbruksstyrelsen, kolonisationsstyrelsen, skogsforskningsinstitutet, meteorologiska centralanstalten, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, byggnadsstyrelsen, statens vattenkraftskommission, sjöfartsstyrelsen, patent- och registerstyrelsen, statens olycksfallsbyrå, järnvägsstyrelsen, post- och telegrafstyrelsen samt forststyrelsen.


9 §.

Befriad från ovan i 8 § stadgad tilläggsstämpel är resolution, åtecknad eller närsluten handling, som ingivits till myndighet, likväl icke högsta förvaltningsdomstolens utslag, medelst vilket besvär i sak avgjorts, samt avslagsresolution, vilken såsom särskild expedition utfärdas av republikens president.


10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknas myndighet företedd handling, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:


Registerutdrag, för varje ark:

1) ur fartygsregister, jordregister, stiftelse- och pensionsstiftelseregister 4 nymark;


12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:


12) skadestånd eller avgift, som skall utgå på grund av stadgandena angående arbetares olycksfallsförsäkring, samt skadestånd eller vård, som för kroppsskada eller sjukdom även i andra fall skall lämnas av försäkringsbolag eller staten, så ock sökande av ändring i beslut rörande ärenden, som avses i folkpensionslagen, lagen om sjömanspension, lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden;


så ock


22) utdrag ur eller avskrift av expedition eller annan hos myndighet förvarad handling, som utgives åt part utan dennes anhållan;


13 §.

Handling, som av sakägare inlämnas till eller företes högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt, häradsrätt, ägodelningsrätt, rådstuvurätt eller i tvistemål vattenöverdomstolen eller vattendomstol, skall, såvitt icke i 13 a, 14 och 15 §§ samt 4―7 kap. är annorlunda stadgat, oberoende av omfattning eller antal blad beläggas med stämpel till följande belopp:

nmk
i 1 gruppen 2: 50
" 2 " 1: 50
" 5 " ―: 75

47 §.

Till försäkring, varom stadgas i lagen om pension för arbetstagare, anslutet avtal om återlåning skall beläggas med stämpel till belopp, varom stadgas i 1 mom. så, att den erlagda stämpelskatten alltid motsvarar det lånade kapitalbeloppet.

83 §.

Då beslut fattas om anskaffande av medel för aktiebolag på sätt i 34 och 35 §§ sagts, bör härom upprättas protokoll eller avtal. Sådan handling skall, belagd med stämpel till stadgat belopp, inom loppet av tre månader från det beslutet eller avtalet i saken träffats, företes skattedirektör, som bör å handlingen anteckna bevis därom.

De medlemmar av aktiebolagets styrelse, som fattat beslutet, ansvara för att ovan i 1 mom. avsedd handling belägges med stämpel märken och företes skattedirektör.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1963.

Helsingfors den 21 december 1962.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Finansminister
Osmo P. Karttunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.