593./1962

Given i Helsingfors den 7 december 1962.

Lag om ändring av 2 § språklagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 2 § språklagen av den 1 juni 1922, sådant detta lagrum lyder i lagen den 5 april 1935 (141/35), erhålla följande ändrade lydelse:

2 §.

Ämbetsdistrikt eller självstyrelseområde, som omfattar en kommun, är att anse såsom enspråkigt, om i kommunen endast finnas inbyggare med samma språk eller om antalet av dem, som höra till landets andra språkgrupp, understiger tio procent av hela folkmängden, men såsom tvåspråkigt, därest antalet av dem, vilka tillhöra den andra språkgruppen, stiger till detta procenttal eller uppgår till minst femtusen. Detsamma gäller ämbetsdistrikt, vilket är mindre än en kommun.

Ämbetsdistrikt eller självstyrelseområde, som omfattar flere kommuner, är att anse såsom enspråkigt, därest det omfattar endast kommuner med samma språk. Distrikt, vilket omfattar kommuner med olika språk eller tvåspråkiga kommuner, anses beträffande varje kommun hava samma språk som vederbörande kommun.

På basen av den officiella statistiken bestämmer statsrådet vart tionde år, vilka ämbetsdistrikt och självstyrelseområden som enligt förenämnda grunder äro att anse såsom finsk- eller svenskspråkiga och vilka såsom tvåspråkiga. Dock må kommun, som enligt denna lag varit tvåspråkig, icke förklaras för enspråkig, därest icke inom distriktet antalet av dem, som höra till landets andra språk grupp, nedgått till åtta procent eller där under. Oberoende härav skall varje gång då ändring vidtages beträffande ämbetsdistrikts eller självstyrelseområdes gränser tillika jämlikt de i 1 och 2 mom. stadgade grunder bestämmas, vilken ställning nyreglerat område i språkligt hänseende intager.

Helsingfors den 7 december 1962.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.