479/1962

Given i Helsingfors den 14 september 1962.

Lag om exportgaranti.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För sådan förlustrisk, som kan uppstå i samband med export av industriprodukter, må beviljas statens exportgaranti enligt vad i denna lag stadgas.

2 §.

Statens exportgaranti må beviljas:

1) för det fall, att beställaren av skäl, som icke bero av leverantören, icke erlägger avtalsenlig betalning eller annars underlåter att fullgöra sina avtalsenliga förbindelser;

2) för det fall, att i samband med varans transport inträffar oförutsedd händelse, till följd varav exportören åsamkas förlust, som icke kan täckas genom försäkring;

3) för förlustrisk vid export i samband med lagerhållnings- eller andra marknadsföringsåtgärder i utlandet;

4) till säkerhet för sådan kredit, som beviljats varans utländska beställare, eller för i 3 punkten avsedd marknadsföringsåtgärd;

5) för det fall, att i utlandet införas restriktioner, som beröra importen eller transfereringen av betalningsmedel eller vidtages annan motsvarande åtgärd, som åsamkar exportören förlust;

6) för det fall, att i utlandet införes allmänt moratorium eller inträffar betydande rubbning i de allmänna ekonomiska förhållandena;

7) för det fall, att exportören vid kostnadsstegring åsamkas förlust på grund av ökade tillverkningskostnader; och

8) för det fall, att innebörden av force majeure tolkas i strid med allmän handelssed.

Vad i 1 mom. är stadgat, gäller även överlåtelse till utlandet av tillverknings- och patenträtt samt projekterings- eller annat arbete i utlandet.

3 §.

Exportgaranti beviljas endast för en del av förlustrisken i samband med export.

Det sammanlagda beloppet av med stöd av denna lag beviljade, samtidigt giltiga garantier må stiga till högst etthundra miljarder mark.

4 §.

För verkställigheten och tillämpningen av denna lag finnes en exportgarantianstalt, som är underställd handels- och industriministeriet.

Exportgarantianstalten har ett förvaltningsråd, en direktion och en direktör samt andra erforderliga funktionärer. Förvaltningsrådets medlemmar tillsättas av statsrådet för tre år i sänder. Förvaltningsrådet utser direktionen och antager direktör.

5 §.

Av de genom exportgarantianstaltens verksamhet inflytande medlen samt av anslag, som anvisas för anstalten i statsförslaget, bildas en utanför statsförslaget stående exportgarantifond, som förvaltas av anstalten.

6 §.

Staten ansvarar för de av exportgarantianstalten beviljade exportgarantierna.

Av anstaltens verksamhet möjligen uppkommen förlust ersättes exportfonden, ifall fondens medel icke förslå till täckande av förlusten, ur ett anslag, som för detta ändamål upptages i statsförslaget.

7 §.

Exportgarantipremien fastställes av exportgarantianstalten med iakttagande av allmänna grunder, som fastställas av statsrådet.

8 §.

Revision av exportgarantianstaltens räkenskaper verkställes av revisorer, som av statsrådet utses för ett kalenderår i sänder och av vilka en bör utses på framställning av statens revisionsverk.

Anstaltens bokslut fastställes av statsrådet.

9 §.

Närmare föreskrifter om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1963. Åtgärder för grundande av exportgarantianstalten och för inledande av dess verksamhet må vidtagas redan före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 14 september 1962.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Handels- och industriminister
T. A. Wiherheimo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.