183/1962

Given i Helsingfors den 23 februari 1962.

Förordning om pension för arbetstagare.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till socialministeriets verksamhetsområde, stadgas med stöd av lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61):

1 §.

Arbetsgivare är berättigad att innefatta sig själv i det pensionsskydd, som han i enlighet med lagen om pension för arbetstagare anordnat för sina arbetstagare, på villkor att:

1) den för honom utgående försäkringspremien eller det pensionsansvar, som motsvarar hans förmåner, beräknas med beaktande av pensionsanstaltens ansvar enligt 12 § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare;

2) han fyller av pensionsanstalten uppställda och av pensionsskyddscentralen godkända krav ifråga om sitt hälsotillstånd;

3) den lön, som bestämmes att ligga till grund för pensionen, icke överstiger en skälig förtjänst av det arbete arbetsgivaren utför inom sitt företag; samt

4) den i 3 punkten avsedda lönen, efter det att arbetsgivaren fyllt 50 år, icke utan förändring i de faktiska förhållandena eller annat särskilt skäl under något år höjes mera än en förändring i den allmänna lönenivån förutsätter enligt socialministeriets beslut.

Vid tillämpning av stadgandena i lagen om pension för arbetstagare på det pensionsskydd arbetsgivare anordnar för sig själv gäller angående pensionsskyddsförhållande vad i lagen om pension för arbetstagare är stadgat om arbetsförhållande, frånsett i 4 § 4 mom. sagda lag stadgade 18 års åldors- och sex månaders tidsbegränsning.

2 §.

Antalet arbetstagare inom sådan pensionsstiftelses verksamhetskrets, som börjat sin verksamhet, anses varaktigt understiga tjugo, om antalet arbetstagare, vilkas arbetsförhållande varat minst sex månader, icke vid utgången av de två senaste kalenderåren uppgått till minst tjugo, därest det icke kan anses sannolikt, att sagda arbetstagares antal under de närmast följande sex månaderna stiger till minst sagda tal.

3 §.

Arbetsgivare bör med anlitande av pensionsanstaltens blanketter till anstalten anmäla

1) om början och upphörande av lagen om pension för arbetstagare underställt arbetsförhållande ofördröjligen, försåvitt icke med pensionsanstalten överenskommits om särskild termin, dock sålunda, att uppgifterna för varje kalenderkvartal meddelas senast under därpå följande månad;

2) under januari månad eller, om antalet arbetstagare uppgår till minst 20, före den 15 februari, de lagen om pension för arbetstagare underställda arbetsförhållanden, som fortbestå vid utgången av föregående kalenderår; samt

3) i anslutning till de i 1 och 2 punkterna avsedda meddelandena, de uppgifter om lön, tjänstgöringstid och andra omständigheter, som erfordras för handhavandet av pensionsskyddet.

Pensionsanstalten åligger att ofördröjligen till pensionsskyddscentralen på av denna föreskrivet sätt meddela alla genom anstaltens förmedling vidtagna anordnanden av pensionsskydd samt de arbetsförhållanden dessa omfatta ävensom i arbetsförhållandena senare inträffade förändringar. Pensionsanstalten bör även meddela pensionsskyddscentralen andra uppgifter rörande anordnandet av pensionsskyddet på sätt pensionsskyddscentralen närmare föreskriver.

4 §.

Pensionsanstalten och pensionsskyddscentralen äro pliktiga att på begäran tillhandahålla arbetstagare de uppgifter de innehava angående fribrev för honom eller hans pensionsrätt i övrigt. Pensionsanstalten är likaså skyldig att på begäran meddela arbetsgivaren de uppgifter rörande anordnandet av pensionsskyddet, som han behöver för sitt företags skötsel och bokföring.

5 §.

Den, för vilken pensionsskydd anordnats enligt lagen om pension för arbetstagare, erhåller av pensionsskyddscentralen ett numrerat arbetspensionskort med uppgifter för fastställande av hans identitet, om sådant kort icke redan förut utfärdats för honom. Därest arbetspensionskort skadas, förstöres eller förkommer, bör anmälan därom omedelbart göras till pensionsskyddscentralen, som utfärdar nytt kort. Anvisningar angående den utredning, som erfordras för utfärdande eller förnyande av arbetspensionskort, meddelas av pensionsskyddscentralen.

Arbetspensionskortets nummer skall på sätt pensionsskyddscentralen närmare föreskriver antecknas på meddelanden och pensionsansökningar, som avses i denna förordning.

6 §.

Till pension berättigande tjänstgöringstid beräknas i fulla månader. Varje däri ingående full kalendermånad räknas härvid såsom en månad. Är den första eller den sista månaden eller båda icke full månad, sammanräknas de till en månad, om begynnelsedagen är samma som eller en tidigare dag i månaden än avslutningsdagen, men lämnas eljest obeaktade.

7 §.

Den i 7 § lagen om pension för arbetstagare avsedda pensionsgrundande lönen uträknas, såvida av 1 mom. andra meningen sagda paragraf icke annat följer, på grundvalen av den regelbundna arbetsförtjänsten räknat från början av föregående kalenderår eller, om arbetsförhållandet begynt senare, från arbetsförhållandets början. Till denna förtjänst hänföres därvid lön, som erlagts för den tid arbetstagaren varit i arbete samt för semestertiden och för dagar, som enligt lag eller arbetsavtalet äro fridagar, men icke för övertidsarbete eller för annat utöver den avtalade regelbundna arbetstiden utfört arbete erlagd lön, ej heller semesterersättning, som skall erläggas vid arbetsförhållandets upphörande. Den pensionsgrundande månadslönen erhålles genom division av sagda förtjänst med summan av motsvarande antal dagar arbetstagaren varit i arbete eller åtnjutit semester och genom multiplikation av kvoten med tjugofem eller, om arbetsveckan enligt arbetsavtalet är kortare än sex dagar, med motsvarande mindre tal.

Har ersättningen för arbete avtalats att helt eller delvis utgå i form av betjäningsavgift eller frivilliga gåvor, tages av dessa erhållen inkomst i beaktande i den pensionsgrundande lönen till samma belopp som vid den föregående år verkställda beskattningen av arbetstagaren, såvida icke annan tillförlitlig utredning om beloppet föreligger.

Vid uträkningen av medelinkomsten per månad beaktas naturaförmånerna i enlighet med de penningvärden socialministeriet fastställt för beräknande av den i lagen om arbetares olycksfallsförsäkring stadgade årliga arbetsförtjänsten.

Socialministeriet må giva närmare anvisningar för uträkningen av den pensionsgrundande lönen.

8 §.

Arbetstagares rätt till framtida pension på grund av arbetsförhållande, som upphör utan att han är omedelbart berättigad till pension, tryggas genom ett mot denna förmån svarande fribrev.

På grund av fribrev, som motsvarar det i lagen om pension för arbetstagare angivna minimiskyddet äger arbetstagare rätt till ålderspension, då han fyllt 65 år och till invalidpension enligt 4 § 3 och 4 mom. nämnda lag, dock icke, om honom beviljats pension med tillämpning av 6 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare eller 7 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden. Inträder arbetstagaren senare på nytt i arbetsförhållande, som är underställt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och kommer han på grund därav, utan att ånyo erhålla fribrev, i åtnjutande av pension vid annan ålder eller på andra villkor eller erhåller han pension på grund av honom beviljad frivillig fortsatt försäkring, omvandlas fribreven att motsvara dessa villkor.

I fråga om de i 11 § lagen om pension för arbetstagare stadgade tilläggsförmånerna lände i tillämpliga delar till efterrättelse, vad i 1 och 2 mom. är stadgat.

Fribrevets villkor och de för dess beräknande erforderliga grunderna fastställas på framställning av pensionsskyddscentralen av socialministeriet gemensamt för alla pensionsanstalter.

9 §.

För sådan justering av pensionsskyddet, som avses i 9 § lagen om pension för arbetstagare, fastställer socialministeriet för varje kalenderår ett löneindextal på grundvalen av den allmänna lönenivån i september föregående år. Indextalet för varje kalenderår bör offentliggöras före den 15 november föregående år.

10 §.

Premiekreditförsäkring till säkerhet för pensionsstiftelses ansvarsbrist skall sökas och bekostas av arbetsgivaren, försåvitt icke pensionsskyddscentralen av särskild orsak samtyckt till, att denna försäkring upptages av pensionsstiftelsen. Under enahanda förutsättningar är arbetsgivaren även skyldig att söka och bekosta placeringskreditförsäkring till säkerhet för lån, som han erhållit av sitt företags pensionsstiftelse.

Har avgift, som avses i 19 § lagen om pension för arbetstagare, icke kunnat indrivas genom utsökning och ej heller medelst av kredrtförsäkringsgivaren måhända påyrkat konkursförfarande, erlägges avgiften ur kreditförsäkringens medel.

11 §.

Pensionsansökan skall göras skriftligt på blankett, som fastställts av pensionsskyddscentralen.

Till ansökningen skall fogas av pensionsanstalten föreskriven utredning. För avgörande av ansökan om invalidpension skall till pensionsanistalten även inlämnas läkarutlåtande om sökandens hälsotillstånd, utskrivet på blankett, som fastställts av pensionsskyddscentralen. Pensionsanstalten må dock godkänna även annat läkarutlåtande eller motsvarande utredning och jämväl, om sökanden vårdas på sjukhus eller sanatorium eller om annat särskilt skäl därtill föreligger, på egen bekostnad införskaffa läkarutlåtande. Förständigar pensionsanstalten sökande att för utredande av invaliditet låta undersöka sig hos av pensionsanstalten namngiven läkare eller på sjukhus, som pensionsanstalten anvisar, skall pensionsanstalten ersätta kostnaderna för undersökningen, till vilka även hänföras skäliga resekostnader och skäligt resedagtraktamente för enligt förständigandet till annan ort företagen resa.

12 §.

Pension skall sökas hos den pensionsanstalt, till vars verksamhetsområde arbetstagaren på grund av sitt senaste arbetsförhållande hörde. Har ansökan dock inlämnats till annan i lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller till av dessa för ändamålet bemyndigat ombud, skall ansökningen vidarebefordras till förstnämnda pensionsanstalt. Ansökan anses inlämnad den dag den på ovannämnt sätt anhängiggjorts,

Pensionsanstalten avgör pensionsansökan även till den del fråga är om i andra pensionsanstalter anordnat pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, och drager försorg om utbetalningen av hela pensionen. Angående gottgörelse för den del av pension, som skall bekostas av andra pensionsanstalter, stadgas nedan i 16 §.

Pensionsanstalten skall, sedan nödiga utredningar inkommit, avgöra pensionsansökan utan dröjsmål. Beslutet skall tillställas vederbörande med posten under uppgiven adress eller på annat sätt bevisligen delgivas honom.

13 §.

Pension utbetalas månatligen. Pension, vars belopp understiger 3 000 mark i månaden, må dock erläggas kvartalsvis.

14 §.

Understiger beloppet av ålderspension 1 000 mark i månaden, äger pensionsanstalten rätt att med arbetstagarens samtycke erlägga pensionen i ett för allt, varvid beloppet beräknas enligt av socialministeriet fastställda grunder. Arbetstagare, som erhållit pension i ett för allt, är därefter icke berättigad till pension på grund av de arbetsförhållanden, med stöd av vilka pension, som motsvarar det utbetalade beloppet skulle hava erlagts.

15 §.

Vid pensionstagares död upphör rätten till pension med ingången av den betalningsperiod, som följer efter dödsdagen. Indrages invalidpension på grund av återvunnen arbetsförmåga eller indrages eller nedsättes pension av annan orsak, upphör utbetalningen eller erlägges nedsatt pension räknat från närmast följande möjliga förfallodag.

16 §.

Pensionsanstalt skall före utgången av mars månad varje år till pensionsskyddscentralen på av denna fastställd blankett lämna nödiga uppgifter för utredande av huru pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för de under det föregåendet året utbetalade pensionerna fördelar sig. Sedan pensionsskyddscentralen utrett ansvarsfördelningen, skall den lämna pensionsanstalterna meddelande därom. Pensionsanstalt, som enligt utredningen är skyldig andra pensionsansitalter gottgörelse, skall till pensionsskyddscentralen erlägga det av utredningen framgående beloppet inom en månad efter utredningens delgivning. De influtna medlen skola ofördröjligen av pensionsskyddscentralen vidarebefordras till de till gottgörelse berättigade pensionsanstalterna.

Har pensionsanstalt icke inom utsatt tid tillställt pensionsskyddscentralen i 1 mom. avsedda uppgifter, är pensionsskyddscentralen berättigad att uppskattningsvis bestämma, huru pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar fördelar sig för denna pensionsanstalts vidkommande och sedan vederbörliga uppgifter ingått företaga därav föranledda rättelser i samband med följande utredning av ansvarsfördelningen.

Vid ovan i 1 och 2 mom. avsedda avräkningar skall på tillgodohavanden och skulder beräknas ränta enligt av socialministeriet fastställda beräkningsgrunder. Socialministeriet äger befogenhet att meddela anvisningar angående sättet att beräkna räntan.

17 §.

För ersättande av pensionsskyddscentralens i 12 § 1 mom. 5 punkten lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnader skola pensionsanstalterna till pensionsskyddscentralen erlägga förskott och slutlig avgift, vilkas storlek och betalningstid bestämmas enligt av socialministeriet på framställning av pensionsskyddscentralen fastställda grunder.

18 §.

Ordförande, viceordförande och minst sju övriga medlemmar i pensionsnämnden samt personlig suppleant för envar av de sistnämnda förordnas av socialministeriet för tre kalenderår i sänder, dock sålunda, att mandaten, då ordförande, viceordförande och övriga medlemmar förordnas första gången, fortgå till utgången av år 1964. Deras arvode fastställes av socialministeriet på framställning av pensionsskyddscentralen.

19 §.

I pensionsnämnden finnes nödigt antal föredragande, som böra hava avlagt för utövande av domarvärv berättigande examen. Föredragande antages och entledigas av pensionsnämnden, som även besluter om hans löneförmåner.

20 §.

Pensionsnämnden avgör ärenden rörande ändringssökande i en femmannadivision, vars ordförande är nämndens ordförande eller viceordförande. Divisionen må sammansättas av nämndens medlemmar i tur och ordning. Nämnden må handlägga och avgöra ärenden även då färre medlemmar äro tillstädes, men därest icke ordföranden och minst två ledamöter vid sammanträde äro eniga om beslutet, bör ärendet hänskjutas till femmannadivisionens sammanträde. Vid behandling av ärende, vars avgörande i väsentlig grad är beroende av medicinsk omständighet, bör en av de närvarande ledamöterna vara läkare.

Är ärende, som föreligger för pensionsnämndens avgörande, av principiell betydelse, eller skulle divisionens avgörande komma att avvika från tidigare praxis, må divisionen besluta eller nämndens ordförande förordna, att ärendet skall behandlas vid plenum. Plenum må icke hållas, om nämndens ordförande eller flera än fyra ordinarie ledamöter, viceordföranden inberäknad, äro förhindrade att närvara. Vid plenum behandlas även nämndens arbetsordning, antagande eller entledigande av föredragande samt övriga ärenden, som angå nämndens förvaltning och verksamhet.

Ärendena avgöras i pensionsnämnden och dess division vid föredragning med enkel röstövervikt. Faller rösterna lika, gäller som beslut den åsikt, som omfattats av ordföranden. Nämndens expeditioner undertecknas av föredraganden.

Angående jäv för medlem av pensionsnämnden och för nämndens föredragande gäller, vad i rättegångsbalken är stadgat om domarjäv.

21 §.

Pensionsnämndens arvodes- och lönekostnader ävensom övriga utgifter för nämndens verksamhet bestridas av pensionsskyddscentralens medel.

22 §.

Omröstning, som avses i 11 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare, skall minst en månad i förväg av arbetsgivaren tillkännagivas på arbetsplatsen genom ett på anslagstavla eller annan synlig plats uppsatt anslag, varav bör framgå arbetsgivarens förslag, varom omröstning skall ske, samt tiden och platsen för omröstningen.

Omröstning skall såvitt möjligt föranstaltas utom arbetstid och sålunda, att alla röstberättigade kunna deltaga däri. Arbetsgivaren skall för ändamålet ställa lämplig lokal till förfogande. Berör omröstningen arbetstagare på arbetsplatser på flera olika orter, skall skild omröstning föranstaltas på varje sådan ort.

Verkställandet av omröstningen ombesörjes av en kommission, bestående av lika många representanter för arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetstagarnas representanter i kommissionen utses bland de röstberättigade arbetstagarna av dessas huvudförtroendeman eller huvudförtroendemän eller, om sådana icke finnas och därest de röstberättigade arbetstagarna icke kunna enas om representanter, av pensionsskyddscentralen.

Omröstningen skall verkställas med slutna sedlar. Varje arbetstagare, om vars deltagande i försäkringspremien det är fråga, har en röst. Arbetstagarna anses hava godkänt arbetsgivarens förelag, om för detta vid omröstningen avgivits mera än hälften av rösterna.

Angående resultatet av omröstningen skall skriftligt meddelande, undertecknat av samtliga medlemmar i kommissionen, ofördröjligen tillställas arbetsgivaren och pensionsskyddscentralen. Angående omröstning på flera orter skall gemensamt meddelande lämnas.

23 §.

Är pensionsanstalts eller pensionsskyddscentralens expedition tillkommen genom maskinell databehandling eller eljest åtminstone delvis genom tryckningsförfarande, må underskriften utskrivas maskinellt.

24 §.

I varje industriinrättning och arbetslokal skall på åtgärd av arbetsgivaren anslås tillkännagivande om i vilken pensionsanstalt arbetsgivaren anordnat pensionsskydd för sina arbetstagare enligt lagen om pension för arbetstagare. På andra arbetsplatser skall nämnda tillkännagivande finnas till påseende hos arbetsledaren.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1962.

Helsingfors den 23 februari 1962.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Mauno Jussila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.